Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 10.01.1998 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

            "31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliğleri ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.