Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2000 Pazar Sayı: 24001 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Yönetmeliği'nin 2 nci maddesinde yer alan fiili ithal tanımı yürürlükten kaldırılmış ve yerine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

            "Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih: Gümrük Kanunu'nda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi,"

            Madde 3- Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.