Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2000 Cuma Sayı: 24116 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı, 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve 19 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan "fiili ithalat sırasında" ve "fiili ithal sırasında" ibareleri "gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte" şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fiili ithalatın yapıldığı" ibaresi "gümrük yükümlülüğünün doğduğu" şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   "1) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu ayı izleyen ayın ilk 15 (onbeş) işgünü içinde ilgili gümrük idaresince,

            2) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) işgünü içinde, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan, ithalatçılar tarafından,"

            YÜRÜRLÜK
            Madde 4- Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 5- Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.