Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Salı Sayı: 25942 (Asıl) 

Devlet Bakanlığından:

İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Madde 1 - 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.