Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.07.2000 Cumartesi Sayı: 24096 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

MENŞE İSPAT BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 15/2/1998 tarihli ve 23259 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinin değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 1- İşbu Yönetmelik;

            a) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 25 inci maddesinde belirtilen  "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol B"nin,

            b) Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 24 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol 3"ün,

            c) Türkiye ile Letonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol C"nin, uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde;

            "SONRADAN VERİLMİŞTİR", "IZDANO NAKNADNO", "İBARENİN BULGARCA YAZILIŞI", "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "IZDOTS PEC PRECU EKSPORTA", "ISSUED RETROSPECTIVELY".

            ibarelerinden biri yazılır.

            İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı 'Gözlemler' kutusuna; bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

            "İKİNCİ NÜSHADIR", "DVOJNIK", "BULGARCA İKİNCİ NÜSHA YAZILIDIR", "DUPLICAT", "DUPLICATE", "DUBLIKATS", "DUPLICATA". ibarelerinden biri yazılır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik eki (EK IV) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 5- Bu Yönetmelik, 1/7/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

EK IV
FATURA BEYANI

            Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.
  

Türkçe Metin
            İşbu belge (gümrük onay No..........(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin..........(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

BULGARCA METİN YAZILIDIR

Slovence Metin
            Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st..........(1)) izjavljam, da, razen ce ni drugace jasno navedeno ima to blago preferencialno..........(2) poreklo.

Letonca Metin
            Eksportetajs, produktiem, kuri ietverti taja dokumenta (muitas pilnvara Nr. ..........(1)) deklare, ka iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, tiem produktiem ir prieksrocıbu izcelsme no..........(2)

İngilizce Metin
            The exporter of the products covered by this document (customs authorization No..........(1)) declares that, except, where otherwise clearly indicated, these products are of ..........preferen- tial origin (2).

Fransızca Metin
            L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere nø..........(1)), declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle ..........(2).

Almanca Metin
            Der Ausführer (Ermachtigter Ausführer: Bewilligungs-Nr. ..........(1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, daB diese Waren, soweit nicht anders angegeben, praferenzbegünstigte ..........(2) Ursprungswaren sind (2).

..........................(3)
 (Yer ve Tarih)
..........................(4)
 (İhracatçının imzası ve beyanı
imzalayan kişinin adı ve
soyadı okunaklı şekilde
yazılmalıdır.)

            (1) "Fatura Beyanı" bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının yetki numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

            (2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

            (3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

            (4) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (e) bendine bakınız. İhracatçının imzalaması istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.