Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1993 Çarşamba Sayı: 21520 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından

SERBEST BÖLGE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KISALTMALAR VE TANIMLAR

             AMAÇ 
            MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve söz konusu kanun 7.maddesi ile kurulan Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nu tahsilat ve harcama esasları ile bu Fon'a ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

            KAPSAM 
            MADDE 2- Yönetmelik, 1'inci maddede belirtilen amaçlar; 

            1. Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, 

            2. Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları, 

            3. Faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari sicillerinin tutulmasını, 

            4. Serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları, 

            5. Serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını, 

            6. Fon'a yapılacak ödemelerle, tahsilatı ve Fon'dan yapılacak harcamaların tabi olacağı esasları, 

            kapsar. 

            Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı(*) bu kapsam dahilinde kalmak kaydıyla, Yönetmelik hükümlerinin uygulamada işlerliğini sağlamak amacıyla genelge/tebliğ çıkarabilir. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            MADDE 3- Bu Yönetmelik, 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler kanun 7. Ve 13. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            KISALTMALAR VE TANIMLAR 
            MADDE 4- Bu Yönetmelikte; 

            1. Bakanlık: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı, 

            2. H.D.T.M.: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

            3. Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü, 

            4. Bölge Müdürlüğü : Serbest Bölge Müdürlüğünü, 

            5. Bölge Kurucusu: Serbest bölge altyapısının yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından yapılması halinde, altyapıyı yapan kuruluşu, 

            6. İşletici; Serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu, 

            7. B.K.İ.-Bölge Kurucu ve İşleticisi: Serbest bölgenin özel sektör tarafından kurulması ve işletilmesi halinde, bölgeyi kuran ve işleten kuruluşu, 

            8. Fon: Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nu, 

            9. Faaliyet Ruhsatı: Serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatını, 

            10. Açık Alan Kullanma Ruhsatı: Serbest bölgede sınırlı süreli açık alan kullanımına izin verme ruhsatını, 

            11. Giriş İzin Belgesi: Serbest bölgeye Giriş İzin Belgesini, 

            12. Özel İzin Belgesi: Serbest bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli girişler için verilen Özel İzin Belgesini, 

            13. Bölge: Bakanlar Kurulu Kararı ile yeri ve sınırları belirlenen serbest bölgeyi, 

            14. Kullanıcı: Faaliyet Ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi, 

            15. Tarife: Serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen yer ve hizmet ücretlerini gösterir tarifeyi, 

            16. Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan, efektif dahil yabancı paralar ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıtaları, 

            r) Kanun 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

            s) Yönetmelik: Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'ni, 

            ifade eder. 

İKİNCİ KISIM
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BÖLGENİN DÜZENLENMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, BÖLGENİN SINIRLARI, ALT VE ÜSTYAPI TESİSLERİ 
VE BUNLARIN KORUNMASI

            BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 
            MADDE 5- Bölge Müdürlüklerinin kuruluş görev, yetki ve çalışma esasları Bakanlar Kurulu'nun 16.8.1985 tarihli ve 85/9801 sayılı Kararı ile düzenlenmiştir. 

            BÖLGENİN SINIRLARI 
            MADDE 6- Bölgenin sınırları, Bakanlar Kurulu'nun ilgili Bölgenin kurulmasına ilişkin Kararnamesinde belirtilen sınırlarıdır. 

            Bölge ve Bölge dışındaki liman rıhtımlarına yanaşarak veya deniz yoluyla lash ve limbo yapmak suretiyle Bölgeye mal getiren ve götüren gemilerin ve deniz araçlarının, Liman Başkanlığı ve/veya Liman İşletme Müdürlüğünce belirlenen rıhtım veya yerlerde işgal ettikleri deniz alanları ile bu yerlerden malların Bölgeye getirilip götürülmesi için takip edilen yol, gümrük işlemlerinin yapılması açısından, Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla serbest bölge kabul edilir. 

            ALTYAPI TESİSLERİ 
            MADDE 7- Bölgede drenaj, kanalizasyon, arıtma tesisi, yol, su, elektrik, haberleşme tesisleri gibi altyapı tesisleriyle Bölge sınırları, kantar, kaçak eşya ambarı, giriş-çıkış kapıları ve sair bina ve tesisler, ilgili yatırımcı bakanlıklarca inşa ettirilebileceği gibi, İşletici veya B.K.İ.' ne de yaptırılabilir. 

            Kamuya ait liman, havaalanı ve sair tesisler dahilinde serbest bölge kurulması halinde altyapı için gerekli iş ve işlemler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla da gerekli koordinasyon sağlanarak ve uygun görüşleri alınarak, ihtiyaç duyulan yapı ve tesisler hizmete hazır hale getirilir. 

            Bölgenin B.K.İ. tarafından kurulup ve işletilmesi halinde B.K.İ., H.D.T.M. ile akdettiği "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi"nde belirlenen şartlar çerçevesinde: Bölge için tahsis edilen arazide faaliyetlerin yürütülmesi için çalışma üniteleri ve diğer kapalı işyeri inşaatını ve Bölgedeki altyapı ile bu altyapının Bölge dışındaki altyapıyla bütünleşmesini sağlayacak inşaatları faaliyet ruhsatının verilmesinden itibaren sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlamakla, Bölgeyi yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmakla, işyeri talebinde bulunan müteşebbislere kapalı işyerlerini kiralamakla, Bölge özel arazi üzerinde kurulduğu takdirde talep halinde satmakla, satılan açık arazilerin altyapısını arazi bedelleri tahsil olununcaya kadar inşa etmekle, arazilerde Kullanıcı binalarının yaptırılmasını takip etmekle ve Bölgenin kuruluş ve işletmesi ile ilgili diğer işleri tamamlamakla, yükümlüdür. 

            ÜSTYAPI TESİSLERİ 
            MADDE 8- Bölge için tahsis edilen Hazine veya mülkiyeti kamuya ait arazi, H.D.T.M. tarafından İşletici veya B.K.İ. ne bir sözleşme ile tamamen veya kısmen kiralanabileceği gibi, H.D.T.M. tarafından faaliyeti uygun bulunan Kullanıcılara da bir sözleşme ile kiralanabilir.

            Genel Müdürlükten Faaliyet Ruhsatı alan Kullanıcılar, İşletici veya B.K.İ. ile kira sözleşmelerini yaparak Bölge Müdürlüğünün onayından sonra Bölgede yatırım faaliyetine başlarlar. Faaliyet ruhsatlarında kendilerine kiralanan arazi üzerinde bina ve tesis yapılacağı açıklanan ve proje hazırlık ve inşaat süreleri belirlenmiş olan Kullanıcılar, bu süreler içerisinde projelerini hazırlayıp üst yapılaşma taahhütlerini yerine getirirler ve "İskan Ruhsatı" almak üzere Bölge Müdürlüğüne başvururlar. 

            İnşaat aşamasındaki tüm onay ve denetim hizmetleri Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. B.K.İ. olan Bölgelerde söz konusu onay ve denetim hizmetleri Bölge Müdürlüğünce B.K.İ. ne de yaptırılabilir. "İskan Ruhsatı"nın Bölge Müdürlüğü'nce verilmesiyle yatırım aşaması tamamlanarak, işletme dönemine geçilmiş olur. 

            Yukarıdaki fıkralarda belirtilen proje ve inşaatın, "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nda belirtilen süreler içinde tamamlanması gerekir. Bu süreler "Faaliyet Ruhsatı"nda belirtilen işletme süresine dahil edilmez. 

            Bölge içinde bina ve diğer tesisler, Kullanıcılara kiraya verilmek veya devredilmek üzere Kullanıcı, İşletici veya B.K.İ. tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir. İşletici veya B.K.İ.' nin bu şekilde bir girişimde bulunmayacağının Bölge Müdürlüğünce yapılan araştırma neticesinde anlaşılması halinde, bu yapı ve tesisler, faaliyet ruhsatı almak koşuluyla, diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir. Bu şekilde yapılan yapı ve tesislerin İşletici veya B.K.İ. tarafından kiraya verilmesi halinde, İşletici veya B.K.İ.' nin bu hizmetine ilişkin alacakları, yapılan sözleşmede belirlenir. Yapı ve tesisler kiraya verilmeden önce kiracının Genel Müdürlükten faaliyet ruhsatı alması gerekir. 

            Kiraya verilen veya devredilen yapı ve tesislerin asgari toplam kapalı inşaat alanı, her Bölge için Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenmediği takdirde, 500 m2'den az olamaz. 

            Arazisi ve üstyapısı kendi mülkiyetinde olan B.K.İ. ve Kullanıcılar, söz konusu arazi veya üstyapıyı Kullanıcılara, H.D.T.M. ile yapmış olduğu sözleşme esasları dahilinde satabilir veya devredebilir. 

            YAPI VE TESİSLERİN KORUNMASI 
            MADDE 9- Bölge Müdürleri, Bölgenin alt ve üstyapı tesisleri ile sınırlarının korunması ve değişikliklerin devamlı gözetim ve denetimi altında yapılmasını ve teslim alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Kullanıcıların tasarrufta bulundukları yer ve tesislerin kullanılır halde geri teslim edilmesi ve gerekiyorsa eski durumuna getirilmeleri maksadıyla Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan tazminatın tahsili için İşletici veya B.K.İ. ile Bölge Müdürlüğü gerekli tedbirleri birlikte alırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM
FAALİYET KONULARI, FAALİYET RUHSATI, GİRİŞ İZİN BELGESİ VE GÖREV KARTI

            BÖLGELERDEKİ FAALİYET KONULARI
            MADDE 10- Serbest Bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu'nca (Y.P.K.) uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. 

            FAALİYET RUHSATININ VERİLMESİ 
            MADDE 11- Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, "Faaliyet Ruhsatı" almak için "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nu Genel Müdürlüğe doğrudan teslim edebilecekleri gibi, ilgili Bölge Müdürlüğü kanalıyla veya taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderebilirler. Müracaatın posta yoluyla yapılması halinde Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunun postaya verildiği tarih, Genel Müdürlüğe teslim tarihi olarak kabul edilir. 

            "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nun doldurulup, yukarıda belirtilen şekilde verilmesi ve Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ki Fon hesabına yatırılmasıyla müracaat yapılmış olur. Bölge Müdürlüğü, İşletici veya B.K.İ.nin görüşü alındıktan sonra müracaatın değerlendirilmesi sonucunda Bölgede faaliyet göstermek üzere "Faaliyet Ruhsatı" verilmesi uygun görülenler, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde faaliyet gösterecekleri yerleri kiraladıktan ve Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan veya satın aldıktan -satın alma işlemi sadece arazisi özel mülkiyete ait olan Bölgeler için geçerlidir- sonra Genel Müdürlükten "Faaliyet Ruhsatı"nı alırlar. Bu süre içinde kira sözleşmesi veya satın alma işlemini yapmayanlar, Faaliyet Ruhsatı alma hakkını kaybederler. 

            Genel Müdürlük, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapar ve koşulların uygun olmadığının anlaşılması halinde yapılan müracaatı reddedebilir. 

            "Faaliyet Ruhsatı"; müracaatçının talebi, faaliyet konusu, yatırım tutarı ve benzeri diğer hususlar Bölgeler itibariyle gözönünde bulundurularak 99 yıla kadar uygun görülen süreyle verilir. 

            Faaliyet Ruhsatı süresi ve Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücretine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir. 

            Depolama Faaliyet Ruhsatına sahip Kullanıcılar, diğer Kullanıcıların veya Kullanıcı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin mallarını, düzenledikleri depo kira sözleşmesini Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan sonra, depolama işlemini yapabilirler. 

            KULLANICILARIN SINAİ VE TİCARİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI 
            MADDE 12- Kendilerine "Faaliyet Ruhsatı" verilen gerçek ve tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce, Bölge Müdürlüğü Tescil Bürosunda "Sicil Defteri"ne kaydedilirler. Yapılan kayıtta, ruhsatta bulunan bilgiler ile ilgilinin icra edeceği meslek ve ticari faaliyet dalı aynen işlenir ve ilgiliye bir ticaret veya sınai sicil numarası ile bunun da üzerine işlendiği bir "Sicil Belgesi" verilir. İlgilinin faaliyete başlamasından sonra da, yıllık gelir ve giderleri, bilanço ile kar ve zarar hesapları sonuçları ile faaliyetlerini belirleyen belli başlı bilgiler kayıtlara işlenir. İlgili, meslek veya ticari faaliyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumu Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve dolayısıyla bu tür değişiklikleri sicil kaydına işletmek zorundadır. İlgili, yıllık faaliyetine ait bilgi ve belgeleri, her takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde, talep edilmeksizin, Tescil Bürosuna bildirmek veya vermekle yükümlüdür. 

            Bölgede faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sicilleri, patent, lisans ve know-how gibi hususlar hariç olmak üzere, Bölge Müdürlüğünün izni ile incelenebilir. 

            GİRİŞ İZİN BELGESİ VE GÖREV KARTI 
            MADDE 13- "Faaliyet Ruhsatı" alan gerçek ve tüzel kişiler ve bunların temsilci, görevli ve işçileri ile Bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler, ilgili Bölge Müdürlüğünden "Giriş İzin Belgesi" almak kaydıyla, Bölgeye girebilirler. Kısa süreli girişler için Bölge Müdürlüğünce verilen "Özel İzin Belgesi"yle de Bölgeye girilebilir. 

            "Giriş İzin Belgesi", Bölge Müdürlüğünce düzenlenir. Üzerinde ilgili Bölge Müdürlüğünü tanımlayan ibare ve bu Müdürlüğün mührü, tanzim tarihi, taşıyanın resmi, adı ve soyadı, işyeri ve adresi ile geçerlilik süresi bulunur. Özel İzin Belgesinde taşıyanın adı ve soyadı bulunmaz. Bu belgeler farklı renklerde düzenlenir ve Özel İzin Belgesi çıkışta ilgililere iade edilir. 

            Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumu birimlerinde ve İşletici veya B.K.İ. nezdinde çalışan görevlilere, "Giriş İzin Belgesi"nde ki bilgileri kapsayan ve Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Görev Kartı" verilir. Anılan görevliler, ancak bu kartlarını göstererek Bölgeye girip çalışabilirler. 

            Bölgenin kuruluş aşamasında veya faaliyete geçmelerinden itibaren yapılan inşaat, bakım ve onarım işleri için İşletici, B.K.İ. ve/veya Kullanıcılar tarafından günlük olarak temin edilen işçilere hüviyet ibrazı karşılığında Özel İzin Belgesi verilebilir. Bu duruma göre verilen özel izin belgeleri, çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınarak düzenlenir. İşçi sayısında değişiklik olduğu takdirde, fazla verilen kartlar geri alınarak iptal edilir, eksik olması durumunda ise yeni kartlar düzenlenerek ilgililerine verilir. 

            FAALİYET RUHSATININ İPTALİ 
            MADDE 14- Aşağıdaki hallerin mevcudiyeti halinde, Genel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 

            1. Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Genel Müdürlük tebliğ, genelge, yazılı talimat ve emirlerine uyulmadığının ve Bölge düzenini bozucu davranışlarda bulunulduğunun Bölge Müdürlüğünce düzenlenen tutanakla sabit bulunması, 

            2. Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların, Bölgede elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanılması suretiyle vergi kaçırıldığının belirlenmesi, 

            3. "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nda belirtilen şart ve niteliklere uyulmadığının, bu şart ve niteliklerin yitirilmiş veya beyan edilen hususların gerçek dışı olduğunun sonradan yapılan araştırma ve incelemeler veya ihbarlar üzerine gerçekleştirilen denetimler neticesinde tespit olunması ve Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu'nda beyan edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmemesi, 

            4. Yönetmeliğin 41'nci maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin mevcudiyetinin yetkili mercilerce tevsik edilmesi hali hariç olmak üzere, inşaat projesinin Bölge Müdürlüğünün onay tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen inşaata başlanmamış olduğu veya kiralanan işyerinde 6 ay içinde fiilen faaliyete geçilmediğinin Bölge Müdürlüğünce tutulacak bir tutanakla belirlenmesi, 

            5. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce Bölge faaliyetleri dolayısıyla istenilen bilgi ve belgelerin, belirtilen süreler içinde verilmemesi veya yanlış verilmesi halinde, ikinci kez yazılan yazıya rağmen cevap verilmemesi veya yanıltıcı ya da yanlış bilgi verilmesi, 

            6. Kullanıcı veya kullanıcının sorumlu ve yetkili temsilcisi ve görevlileri tarafından Bölge tesis, araç-gereç ve ekipmanlarına veya üçüncü kişilere zarar verildiğinin, yapılan yazılı uyarıya rağmen, tekrarlandığının Bölge Müdürlüğünce tutulan bir tutanakla tespit edilmesi, 

            7. Kullanıcıların, İşletici veya B.K.İ. ile yaptıkları sözleşme hükümlerine uymadıklarının Bölge Müdürlüğünce oluşturulan bir Komisyonca en az iki kez tespit edilmesi ve üçüncü tespitten sonra durumun yazı ile tebliğinden itibaren 15 günlük sürenin geçmesine rağmen, aykırı uygulamaya devam edilmesi, 

            hallerinde "Faaliyet Ruhsatı" iptal edilir. Bu durumda Fon'a gelir kaydedilmiş olan "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücreti" geri ödenmez. 

            Faaliyet Ruhsatında belirtilen sürenin sona ermesi veya ruhsatları yukarıdaki nedenlerle iptal edilmiş olmasına rağmen faaliyetine devam etme girişiminde bulunanlar, Bölge Müdürlüğünün talebiyle Polis ve Gümrük Muhafaza yetkililerince Bölge dışına çıkarılır. Bu şahısların Bölgede bulunan malları Yönetmeliğin 52. Maddesine göre tasfiye işlemine tabi tutulur. 

            GİRİŞ İZİN BELGESİ, ÖZEL İZİN BELGESİ VE GÖREV KARTLARININ İPTALİ 
            MADDE 15- Faaliyet ruhsatı iptal edilenler ile yanlarında çalışanların, "Giriş İzin Belgesi" veya "Görev Kartı" olup da, 14'ncü maddede belirtilen davranışlarda bulunanların bu davranışlarının Bölge Müdürlüğünce düzenlenen bir tutanakla tespiti halinde, "Giriş İzin Belgesi" veya "Görev Kartı" Bölge Müdürlüğünce iptal edilir ve durum ilgiliye tebliğ edilir. Söz konusu iptal hallerinin "Özel İzin Belgesi" taşıyanlarda görülmesi durumunda, görevlilerce belge geri alınır ve bu kişiler Bölge dışına çıkarılır. 

            Kullanıcılar, yanlarında çalışanların işlerine son vermeleri halinde, durumu aynı gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Bu durumda işine son verilenlerin "Giriş İzin Belgeleri" Bölge Müdürlüğünce iptal edilir. Ancak bu kişilerin Bölgede yeni bir iş bulmaları ve "Giriş İzin Belgeleri"nin sürelerinin de dolmamış olması halinde söz konusu belgeleri gerekli değişiklik işlemlerinin tescilinden sonra iade edilir. 

            "Giriş İzin Belgesi", "Görev Kartı" veya "Özel İzin Belgesi" iptal edilen kişi, polis ve gümrük muhafaza görevlileri tarafından Bölge dışına çıkarılır ve bu kişilerin yanlarında bulunan gümrüğe tabi eşyaları gümrük mevzuatına ve Bölgede bulunan malları da Yönetmeliğin 52'nci maddesi hükümlerine göre işleme tabi tutulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BÖLGE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI 

            GÜVENLİK 
            MADDE 16- Bölge Müdürleri, Bölge güvenliği ile ilgili taleplerini, Valiliğe intikal ettirmekle yükümlüdürler. Valiler, Bölgede asayiş hizmetlerinin polis tarafından yerine getirilmesi için, özel tedbirler alınması ve Bölge sınırlarında, giriş-çıkış kapılarında yeterli sayıda polis ve gümrük muhafaza görevlileri bulundurmak suretiyle Bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. 

            Bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar da faaliyet gösterdikleri binalarda yeterli sayıda koruma görevlisi bulundurur ve istihdam ettikleri en az bir koruma görevlisi ile ilgili bilgileri Bölge Müdürlüğüne bildirirler. 

            ÇALIŞMA ESASLARI 
            MADDE 17- Kullanıcılar ve bunların Bölgedeki işyerleri ile bu işyerlerinde çalışanlar, Bölge Müdürlüklerinin gözetim ve denetiminde, Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı hükümlerine tabi tutulurlar. 

            Türkiye sınırları içindeki işyerleri için öngörülen asgari ücret ve fazla çalışma esasları, B.K.İ. veya İşletici ile Kullanıcıların işyerleri için de uygulanır. 

            Bölgede çalışanlar ile işverenler arasında yapılan "İş Akdi" üç nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası Bölge Müdürlüğüne verilir. 

            Bu maddenin uygulaması ile ilgili şekil ve usullere ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir. 

            YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ 
            MADDE 18- Kullanıcılar, Bölgede çalıştırma ihtiyacı duydukları yabancı yönetici ve vasıflı personel için "Çalışma İzni" almak üzere, Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe müracaat ederler. 

            Müracaat, "Çalışma İzin Belgesi" almak için hazırlanmış matbu formların ve eklerinin doldurularak imzalanması suretiyle yapılır. 

            Yapılan bu talep, Genel Müdürlük tarafından ilgili mercilerle de koordinasyon sağlanmak suretiyle değerlendirilir ve uygun görülenlere "Çalışma İzin Belgesi" verilir. 

            Kullanıcılar, yanlarında çalıştırdıkları kişilerin Bölge içindeki hareket ve davranışlarından, çalışma esnasında üçüncü şahıslara veya Bölgeye verdikleri zararlardan müteselsilsen sorumludurlar. 

            İKAMET İZNİ/GECE ÇALIŞMA İZNİ 
            MADDE 19- Bölgede ikamet yasaktır. Ancak, güvenliğin sağlanması için Bölgenin kontrol ve korunmasıyla görevlendirilmiş olan güvenlik, gümrük muhafaza ve koruma görevlilerinin, keza yaptıkları işlerin mahiyeti gereği Bölgede ikamet zorunda bulunanlar ile Bölgede işgününü takip eden gece de çalışmak zorunda bulunanların ikamet/gece çalışma izinleri, güvenlik ve gümrük idaresine yazılı bilgi verilmek suretiyle, Bölge Müdürlüğünce verilir. Bölgede verilen ikamet/gece çalışma izinleri sınırlı olup, ancak yukarıda belirtilen görevliler için hüküm ifade eder. Bu izin hiç bir şekil ve suretle bu görevlilerin yakınlarını veya ailelerini kapsamaz.

            Kullanıcılara verilen ikamet/gece çalışma izni: Faaliyet Ruhsatı, Giriş İzin Belgesi veya Görev Kartlarından birinin iptali halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünce derhal iptal edilir. 

            Bölgelerde, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ikamet izni ile ilgili düzenleme yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir. 

            ÇALIŞMA SAATLERİ, GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN KONTROLÜ 
            MADDE 20- Bölgede günde 24 saat ve haftada yedi gün çalışma yapılabilir. Ancak, Bölgede yapılacak işler ile yük alıp vermek ve her türlü Gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması esastır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında Gümrükle ilgili iş yapılması yazılı olarak istenildiği takdirde bu istek, Bölge Müdürlüğünce uygun görüldükten ve Gümrük İdaresince kabul edildikten ve fazla mesai ücretinin yatırılmasını müteakip işin yapılmasına izin verilir. 

            Bu amaçla, B.K.İ. veya İşletici, Bölgede resmi çalışma saatleri dışında da Bölge Müdürlüğünün talebiyle gerekli personeli bulundurmak zorundadırlar. Bölge Müdürlüğü, çalışma sürelerinin düzenlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alır ve duyurur. 

            Bölge kapılarından giren kimselerden, gümrük muhafaza veya güvenlik görevlilerine duruma göre "Giriş İzin Belgesi", "Görev Kartı" veya "Özel İzin Belgesi"nin gösterilmesi talep edildiğinde, anılan belgelerden ilgisine göre birini gösteremeyenler Bölgeye alınmaz. 

            Gümrük muamelelerine tabi olmaksızın Bölgeye mal giriş ve çıkışlarını önlemek amacıyla, Bölge kapılarında araç ve kişiler, Gümrük Muhafaza görevlilerince, gerektiğinde aranabilir, Bölge Müdürlüğünün talebiyle Kullanıcıların işyerleri ve araçlarında da arama yapılabilir. 

            SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM ESASLARI 
            MADDE 21- Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunların yanlarında bir iş akdine göre çalışan işçiler hakkında yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak, Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan sözleşmeler varsa, bu sözleşme hükümleri de tatbik olunur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına yükümlülerce sigorta primleri döviz veya Türk Lirası olarak ödenebilir. Hak sahiplerine tediyeler ise bu kurumlar tarafından Türk Lirası olarak yapılır. 

            BÖLGE İÇİ TOPLUM HİZMETLERİ İÇİN MÜRACAAT MERCİİ 
            MADDE 22- Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunlara yardımcı hizmetleri verenler, gerek duydukları elektrik, su, gaz, akaryakıt gibi ihtiyaçlarının karşılanması, haberleşme hizmetlerinin sağlanması, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerinin yapılması, iş yerlerinin veya civarlarının temizlenmesi ve temizlikle ilgili aksaklıkların giderilmesi, sağlık sorunlarının çözümlenmesi, iş kazası ve hastalık hallerinde ilk yardım müdahalesi ile cankurtaran araç ve gereçlerinin temini gibi hizmetlerin ücreti mukabilinde yerine getirilmesi için, B.K.İ. veya İşletici yetkililerine müracaat ederler. 

            Bölge Müdürlüğü anılan hizmetlerin B.K.İ. veya İşletici veya diğer kuruluşlar tarafından iyi ve yeterli şekilde temini için gerekli denetim ve gözetimi yapar ve yazılı talimatlarıyla uyarılarda bulunur. 

            DEFTER VE KAYITLARIN TUTULMASI 
            MADDE 23- Bölgedeki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinin temini amacıyla B.K.İ. veya İşletici ile Kullanıcılar, kanunen tutmak zorunda oldukları defterlerini Türkçe düzenlemekle, Bölge Müdürlükleri ile Genel Müdürlükçe yetkili kılınan merci ve görevlilerce talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında vermekle ve her türlü defter, belge ve diğer gerekli dokümanı bu merci ve görevlilerin kontrolüne açık bulundurmakla yükümlü olup, muhasebe kayıtlarına, Bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin hesaplarını hiçbir şekilde ve surette işleyemezler. 

            İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcılar, Genel Müdürlükçe belirlenen özel faturayı kullanmakla yükümlüdürler. 

            İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcılar fatura ve ticari defterlerini, hesap döneminden önce, Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan sonra kullanabilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İŞLETİCİ VEYA BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ 

            İŞLETİCİ VEYA B.K.İ. İLE İŞLETME VEYA KURULUŞ VE İŞLETME SÖZLEŞMELERİ 
            MADDE 24- Bölge, Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulan bir şirket tarafından "İşletme Sözleşmesi" çerçevesinde işletilebilir ya da Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulan bir şirketle "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi" imzalanarak kurulabilir ve işletilebilir. 

            Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerden; birinci durumda yapılan sözleşmeye "İşletme Sözleşmesi", yetki alan şirkete "Bölge İşleticisi"; ikinci durumda yapılan sözleşmeye "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi", yetki alan şirkete ise "Bölge Kurucu ve İşleticisi" -B.K.İ.- denilir. 

            İşletici veya B.K.İ.' nin çalışma esaslarını düzenleyen sözleşmelerde; bu şirketlerin Yönetmelikte belirtilen mali ve idari yükümlülükleriyle birlikte, yönetim ve denetimlerine ilişkin esaslar da yer alır. 

            İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.NİN MALİ, İDARİ VE HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
            MADDE 25- İşletici veya B.K.İ.nin mali, idari ve hizmet yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 

            1. Serbest Bölge olarak belirlenen Hazine veya kamu kuruluşlarına ait arazinin H.D.T.M. tarafından İşleticiye İşletme Sözleşmesi imzalanmak suretiyle tahsisi halinde İşleticinin yükümlülükleri, sözleşmede belirlenir. Bölgedeki Hazineye ait binalar ile, Kullanıcılar tarafından inşa ettirilen ve bilahare "Faaliyet Ruhsatı" süresinin sona ermesiyle mülkiyeti kendiliğinden Hazineye geçen bina ve tesislerin işletilmesinin İşleticinin kullanımına bırakılması halinde, kiralamaya ilişkin özel ve genel şartların kapsamı Genel Müdürlük ile İşletici arasında yapılan işletme sözleşmesinde ayrıntılı olarak hüküm altına alınır. Bölgede bina ve tesis yapıp bilahare "Faaliyet Ruhsatı" süreleri dolan Kullanıcıların, talepte bulunmaları halinde, faaliyet ruhsatlarını da yenilemiş olmaları kaydıyla aynı bina ve tesisler, İşletici tarafından kendilerine tercihli olarak kiralanır. 

            2. Bölge Müdürlüğü, Güvenlik ve Gümrük birimleriyle ihtiyaç duyulan diğer birimler için inşa edeceği bina veya binalardan inşaat bedeli ve kira talep etmez. Ancak, Bölgenin Hazine arazisi veya bir kamu kuruluşuna ait arazide kurulması halinde; altyapı için gerekli giriş-çıkış kapı ve yollar, iç yollar, yeşil sahalar, Bölge Müdürlüğü, Güvenlik, Gümrük birimleriyle diğer idari bina ve tesislerin bulunduğu alanlar ve elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin dağıtımında kullanılan araziler için B.K.İ.nin kira ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

            3. İşletici veya B.K.İ., İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesiyle işletmesine bırakılan Bölge alanlarındaki altyapı tesislerinin ziya ve hasarlarından doğan bakım ve onarımı karşılamakla yükümlüdürler. 

            4. İşletici veya B.K.İ. Yönetmelikle belirtilen görevlerle birlikte H.D.T.M. ile arasında akdedilen İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde öngörülen diğer iş ve hizmetleri de yerine getirmekle yükümlüdür. 

            İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.NİN YETKİ VE GÖREVLERİ 
            MADDE 26- İşletici ve B.K.İ.nin yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

            1. İşletici veya B.K.İ. olarak H.D.T.M ile akdettiği "İşletme" veya "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda Bölgeyi işletmek. Altyapının kamu tarafından yapılmayacağının sözleşmede belirtilmesi halinde, Bölgenin altyapı tesislerini inşa etmek ve parselasyon planına göre inşaat alanlarını yeterli sayıda Kullanıcıya kiralamak ve/veya satmak, 

            2. İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde, Kullanıcıların faaliyetleriyle ilgili müracaatlarını kabul etmek ve Kullanıcılarla, iskele, arazi, depo, ambar, hangar ve antrepoların işletilmesine yönelik "Kira Sözleşmeleri" ve Kullanıcıların Bölge içinde talep edecekleri gemi, liman ve diğer hizmetlerin yapılması veya kendi sorumluluğunda yaptırılmasını temin edecek "Hizmet Sözleşmelerini" düzenlemek ve birer örneklerinin gönderildiği Bölge Müdürlüğünce üç işgünü içinde reddedilmeyen kira sözleşmelerini akdetmek, reddedilenleri müracaatçılara bildirmek ve akdedilen sözleşmelere istinaden de ücret ve kiralar ile depozitoları peşin olarak tahsil etmek, 

            3. Kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerde; kiralanan parsellerde ve diğer yerlerde emniyet ve sağlık önlemlerinin alınmasına imkan veren, izin alınmaksızın herhangi bir değişiklik yapılmasını engelleyen, depo, ambar, hangar ve antrepolarda ve diğer yerlerde Bölge ile ilgili mevzuatta belirtilen veya tebliğ ya da genelgelerle duyurulan çalışma şekil ve hususlarının dışına çıkılmasını önleyen ve dolayısıyla Bölge düzeninin titizlikle korunmasını sağlayan hükümlere yer vermek, 

            4. Bölge Müdürlüğü, Liman, Hava meydanı, Gümrük, Güvenlik teşkilatları ve diğer kamu birimlerine Kullanıcılar tarafından verilmesi gereken bilgi ve belgeleri temin etmek, 

          5. Elektrik, su, gaz ve akaryakıt teminine ve haberleşme hizmetlerini kesintisiz sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve ilgili kamu ve özel kuruluşlarla bu konuda koordinasyonu sağlayarak ücretlerin tahsili ve ilgili birimlere tediyesini sağlayıcı düzenlemeler yapmak, 

            6. Bölgede yangın tehlikelerine karşı, Kullanıcıların kiraladığı tüm tesis ve binaların sigortasını yaptırtmak, yangın önleme ve su boşaltma ekipmanlar ile yeterli ölçüde itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması, genel güvenlik önlemlerinin aldırılması, iş ve diğer kazalarda yaralanma veya ani hastalanma hallerinde gerekecek ilk müdahale, yardım ve cankurtaran teşkilatının kurulması hususlarında yerel kamu kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak, 

            7. Bölgenin alt ve üstyapılarına zarar verenleri tespit etmek ve bu zararları tazmin ettirmek, 

            8. Bölge içinde ihtiyaç duyulan ulaşım ve taşıma taleplerini karşılamak, planlanan park ve yeşil alanları oluşturmak, bakım ve korunmalarını sağlamak, umumun ihtiyaçlarına cevap verecek lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yerleri organize etmek, işletmek veya işlettirmek ve sahanın tüm temizlik ve genel sağlık konularını çözümlemek. 

            KULLANICILAR İLE İLİŞKİLER 
            MADDE 27- Kullanıcılar, Bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla yapılmasını istedikleri işlerle ilgili olarak "Serbest Bölge İşlem Formu"nu doldurarak Bölge Müdürlüğü'ne vermek ve Fon'a ödenmesi gereken ücreti Bölge Müdürlüğü veya Bölgedeki T.C. Ziraat Bankası ya da diğer bankalara ödeyip, aldıkları iki makbuz kopyasından birini Bölge Müdürlüğüne verilen "Serbest Bölge İşlem Formu" nüshasına ekleyerek İşletici veya B.K.İ. yetkililerine teslim etmek suretiyle, müracaatlarını yaparlar. Fon'a ödeme olmadığı hallerde "Serbest Bölge İşlem Formu"nun kalan nüshalarının Bölge Müdürlüğünden alınıp, İşletici veya B.K.İ. yetkililerine verilmesiyle müracaat işlemi tamamlanır. 

            "Serbest Bölge İşlem Formu", Kullanıcı ile İşletici veya B.K.İ. arasındaki iş ilişkisini belirtilen, hizmet sözleşmesi niteliğine haiz olup, İşletici veya B.K.İ. yetkililerince bu formun imzalanarak bir nüshasının Kullanıcıya verilmesiyle sözleşme akdedilmiş olur. 

            Kullanıcılar, Bölgeye gelen ve giden veya Bölgede bulunan mallar için ihtiyaç duydukları yükleme, boşaltma, taşıma, istifleme ve diğer hizmetlerini ücret karşılığında İşleticiye veya B.K.İ.' ne yaptırırlar. Kullanıcıların Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ihtiyaç duydukları araç, gereç ve ekipmanlar İşletici veya B.K.İ. sağlayamadığı takdirde Kullanıcılar, Bölge Müdürlüğünün izni ve İşletici veya B.K.İ.' nin koordinasyonu dahilinde, aynı Bölgede faaliyette bulunan diğer Kullanıcılardan da temin edebilirler. İşletici veya B.K.İ. bu hizmetlerden dolayı Kullanıcıya bizzat yaptığı koordinasyon hizmeti karşılığında koordinasyon ücreti dışında başka ücret talep edemez. 

            Kullanıcının "Serbest Bölge İşlem Formu", kamu veya özel bir kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken bir hizmet talebini kapsıyorsa, özel kuruluş tarafından yerine getirilecek işler için Bölge Müdürlüğünden ön izin alınmak kaydıyla, hizmet ücretinin İşletici veya B.K.İ. veznesine ödenmesi ve alınan iki makbuz kopyasından birinin Bölge Müdürlüğünden getirilen "Serbest Bölge İşlem Formu" nüshasına eklenmek üzere, İşletici veya B.K.İ. yetkilisine verilir. 

            İşletici veya B.K.İ. tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin tarifeler ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
GÜMRÜK VE VERGİ MUAFİYETİ İLE TEŞVİKLER 

            GÜMRÜK MUAFİYETİ 
            MADDE 28- Serbest Bölgeler, gümrük hattı dışındadır. Serbest Bölgelerde Gümrük mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Bölgeye giriş-çıkış noktalarında Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmakla beraber, Bölgeye giren ve Bölgeden yurtdışına çıkan mallar için gümrük vergisi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu hariç, uygulanmaz. 

            Serbest bölgelerden Türkiye'ye İhracatı Teşvik Mevzuatı çerçevesinde yapılacak ihracat ve ithalat işlemleri, yürürlükteki İhracatı Teşvik Tebliği hükümlerine tabidir. 

            VERGİ VE DİĞER TEŞVİKLER 
            MADDE 29- Serbest Bölgelerde vergi, resim, harç ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. 

            Türkiye'de yerleşik tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin, Bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratları, Türkiye'nin diğer yerlerine transfer edildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde, gelir ve kurumlar vergilerinden muaftır. 

            İşletici veya B.K.İ. ile Kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek teşviklerden yararlanırlar. 

            Hiç bir gerçek veya tüzel kişi, "Faaliyet Ruhsatı" almaksızın, Serbest Bölge teşviklerinden yararlanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
BÖLGEDEKİ MALLAR, KİRA VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ VE TARİFELER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İHRAÇ VE İTHAL OLUNAN MALLAR VE TRANSİT MAL TAŞIMACILIĞI

            İHRAÇ EDİLEN MALLAR 
            MADDE 30- Türkiye'den Bölgeye sevk edilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir. 

            Dış ticaret rejiminde öngörülen süre içinde, Türkiye'den Bölgeye ihraç edilip tekrar Türkiye'ye geri getirilen mallardan 41'nci maddenin (a) bendinde belirtilen ücret alınır. 

            Bir parti olarak toplam fatura bedeli 500 A.B.D. Dolarının altında kalmak üzere Bölge Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü onayı ile İşletici veya B.K.İ. ya da Kullanıcı tarafından Bölgeye getirilen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. 

            Bölgeden çıkartılan mallar için;

            1. - "Menşe Şahadetnamesi", Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili; 

            2. - "A.TR. Dolaşım Belgeleri", 10.01.1979 tarih ve 16515 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "AET Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği"; 

            3. - "EUR.1 Sertifikası", 22.05.1992 tarih ve 21235 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği"; 

            hükümlerine göre, Ticaret ve Sanayi Odalarına üyelik şartı aranmaksızın, Bölge Müdürlüğünün yazısına istinaden mahalli Odalarca verilir.

            Serbest Bölge Gümrük İdareleri, vize edilmek üzere ibraz olunan "A.TR Dolaşım Belgeleri" ve "EUR.1 Sertifikası"nın doğruluğunun kontrolünü ve söz konusu Belge ve Sertifikada kayıtlı eşyanın muayenesini yaparak vize eder. 

            Serbest Bölgelerdeki malların menşei ve bu mallar için A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 Sertifikası düzenlenmesiyle ilgili olarak; 

            Serbest Bölgeler, Gümrük Kanununun 15'nci maddesi uyarınca, Türkiye siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, vergi ödeme mükellefiyeti açısından gümrük hattı dışındadır. Bölgelerde üretilen mallar, Gümrük Kanunu'nda belirtilen menşe kriterleri; Türkiye'de elde edilen Türkiye menşeli ürünler -tümüyle üretilme kriteri- veya tümüyle Türkiye'de elde edilmemiş yabancı menşeli veya menşei belirsiz girdiler ihtiva eden eşyanın, Türkiye'de gördüğü değişiklik ve işlem dolayısıyla Türkiye menşeli sayılması -Esaslı değişim kriteri- çerçevesinde, "Türkiye Menşeli" hüviyetine haizdir. 

            Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Ankara Anlaşması'nın 4'ncü maddesinde belirtilen "Geçiş Dönemi"nin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve sürelerini belirleyen Katma Protokolün 2'nci maddesi kapsamında, Türkiye veya Topluluk'da ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı serbest dolaşım durumunda sayılan malların, Bölgede ham, yarı mamul veya mamul halde bulunmaları dolayısıyla veya bunların Bölgede üretilen bir malın bünyesine girmesiyle üretilerek millileşen eşya için, eşyanın tarife pozisyonunda meydana gelen değişikliğe bakılmaksızın, düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, Serbest Bölge Gümrük İdareleri'nce vize edilir. 

            Katma Protokolün 3'ncü maddesinde belirtildiği şekilde, Türkiye veya Topluluk'da elde edilen ve imaline Türkiye veya Topluluk'da serbest dolaşım durumunda bulunmayan üçüncü ülkeler çıkışlı maddeler giren mallar için A.TR. Dolaşım Belgeleri düzenlenmesi, imallerine giren üçüncü ülkeler maddeleri için Ortak Gümrük Tarifesi'nde öngörülen "Fark Giderici Vergi"nin 2/72 ve 3/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları hükümlerine göre ihracatçı ülke Türkiye'de, Serbest Bölge Gümrük İdaresi'nce tahsil edilmesiyle mümkündür. Söz konusu mallar için düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, Serbest Bölge Gümrük İdareleri'nce vize edilir. 

            Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında Akdedilen Anlaşma'ya Ek Protokol B' de yer alan hükümlerin Türkiye'deki Serbest Bölgelerde yerine getirilmesi ile Türkiye menşei kazanan ürünler için Menşe Şahadetnamesi ve EUR.1 Sertifikası düzenlenir ve bu sertifika Serbest Bölge Gümrük İdaresi'nce vize edilir. 

            İTHAL EDİLEN MALLAR VE TRANSİT/AKTARMA MAL TAŞIMACILIĞI 
            MADDE 31- Bölgeden, Türkiye'ye sevk edilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ithal edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 

            Transit/Aktarma taşımaya tabi malların Bölgeye giriş ve çıkışı Bölge Müdürlüğünün izniyle yapılır. 

            Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete veya Türkiye'den yabancı bir memlekete gitmek ya da yabancı bir memleketten Türkiye'ye gelmek üzere Bölgeden geçen/geçirilen eşya, Bölgede "Transit" halinde sayılır. Transit olarak geçen/geçirilen eşyanın, Serbest Bölgede aktarma edilmesi, karaya çıkarılması veya bir süre kalması transit halini değiştirmez. 

Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla Serbest Bölge limanına getirilen eşyanın, deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir Serbest Bölge limanına sevki "Aktarma" sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
BÖLGEYE MAL GİRİŞ VE ÇIKIŞI

            BÖLGEYE SOKULMASI YASAK OLAN MALLAR 
            MADDE 32 - Aşağıdaki malların Bölgeye sokulması yasaktır: 

            1. Ateşli silahlar ve bunların mühimmatı, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yanmayı artırıcı ve radyoaktif maddeler ile tehlikeli ve zehirli atıklar, 

            2. Sağlık Bakanlığı'nca müsaade edilenler dışındaki bilumum uyuşturucu maddeler. 

            MALLARIN BÖLGEYE GİRİŞİ VE ÇIKIŞI 
            MADDE 33- Malların Bölgeye girişi ve çıkışı ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak genelge/tebliğlerle düzenlenir. 22.07.1993 gün ve 93/9 Sayılı Genelge 

            BÖLGE İLE DİĞER VARIŞ YERLERİ ARASI MAL AKIMI 
            MADDE 34- Serbest Bölge adresli olduğu halde herhangi bir nedenle Bölgeye dahil olmayan bir yere boşaltılan mallar veya Bölgeye ait olmayan bir varış yerine adres edilmiş, fakat Bölgeye dahil bir yere boşaltılan mallar, adres edildikleri varış yerlerine Gümrük İdaresinin gözetim ve denetimi altında en seri şekilde gönderilir. Ancak Bölge adres verilerek gönderilen mallar en kısa zamanda Serbest Bölgeye intikal ettirilir. Ancak, serbest bölge adresli malların Bölgeye gelip, yer olmaması nedeniyle Gümrük antreposuna veya bir başka yere depolanması halinde, geçici kabulle yurtiçine satıldığında veya sair şekilde yurtiçine sokulduğunda ya da yurtdışına gönderildiğinde bu mallar serbest bölge hükümlerine tabi olur. Bölge depolarının yeterli olmasıyla bu uygulamaya son verilir. 

            Bölge içerisindeki eşyanın yükleme, boşaltma, nakletme, ve sair işlemleri için gerekli ekipman, araç ve gereçlerin geçici olarak Bölgeye sokulmasına, Bölge Müdürlüğünün yazılı talebi doğrultusunda, Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce tutulan "Giriş-Çıkış Defteri"ne kaydı suretiyle Gümrük İdaresince izin verilir. 

            Serbest Bölge adresli veya çıkışlı olup, deniz yoluyla gelen veya giden eşyanın, Bölgenin denize rıhtımı olmaması veya limanı olmasına rağmen yakın bir limandan getirilmesi veya götürülmesi durumunda Bölge ile olan bağlantısı, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tescilli ve Bölge Müdürlüğünce tanzim ve tescilli "Serbest Bölge İşlem Formu"na istinaden ve "Transit Beyannamesi" düzenlenmesine gerek kalmadan, Gümrük İdaresince görevlendirilecek memurun refakatinde gemiden doğrudan Bölgeye alınmasıyla veya Bölgeden gemiye götürülmesiyle sağlanır. Geminin bulunduğu yer ile Bölge arasındaki koridor, Serbest Bölge olarak addedilir. Bir Serbest Bölgenin fiziki olarak ayrılmış olan kısımları arasındaki mal sevkıyatı gümrük gözetiminde yapılır. 

            Havaalanları içi veya sınırındaki serbest bölgelere havayoluyla gelen-giden tehlikeli maddelerin özel kaplar içerisinde getirilerek apronda bekletilmeksizin hazır bulundurulacak araçlar ile Serbest Bölge hava aracına aktarılması için B.K.İ. veya İşletici, Havaalanı ve Gümrük İdareleri ile gerekli koordinasyonu sağlar. 

            MALLARIN SATILMASI VEYA DEVRİ 
            MADDE 35- Kullanıcılar, Bölgeden yurtdışına veya Türkiye'ye toptan satış yaparlar. Kullanıcılar ve Bölgede depo kiralayan firmalar, Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek kaydıyla, aynı Bölgedeki diğer Kullanıcılara toptan satış yapabilir veya mallarını toptan devredebilirler. 

           BÖLGEDEKİ MALLARDAN SORUMLULUK 
            MADDE 36- Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar, mallarındaki kayıp ya da sayı, çeşit ve ağırlık bakımından meydana gelen noksanlık ile mal kalitesindeki değişikliklerden dolayı Bölge Müdürlüğüne karşı sorumludurlar. Kullanıcılar, malların tabiatından ileri gelen bir kayıp ve noksanlığın varlığını veya mücbir sebepten dolayı bu farklılığın doğduğunu kanıtlamaları halinde bu sorumluluk ortadan kalkar. 

            Bölgedeki mallarda; normal işlemler, tabii aşınma, fire veya benzeri nedenler dışında, bir eksikliğin veya sebebi açıklanamayan bir fazlalığın tespit edilmesi halinde, ilgili Kullanıcı, İşletici veya B.K.İ. bu durumu Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir ve gerekli yükümlülükleri yerine getirir. 

            KALMASI ZARARLI VE İMHA EDİLMESİ GEREKLİ OLAN MALLAR 
            MADDE 37- Kullanıcıların Bölgedeki işyerlerinde bulunan mallarının, Bölgedeki diğer Kullanıcılara ait mallara zarar verici olduğunun veya sağlık kurallarıyla bağdaşmadığının Bölge Müdürlüğü, İşletici veya B.K.İ.'nce tespiti halinde, bu malların Bölgeden çıkarılması veya imha edilmesi Bölge Müdürlüğünce Kullanıcıdan yazılı olarak talep edilir. Bu talebin, tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 saat içinde yerine getirilmeye başlanılmaması halinde, masrafları Kullanıcı tarafından karşılanmak suretiyle İşletici veya B.K.İ. tarafından gerekli işlem tamamlanır. 

            Malların imhasına, Bölge Müdürlüğü ve İşletici veya B.K.İ. yetkilileri ile Bölge Müdürlüğünce tayin edilecek ve mallar üzerinde ihtisası olan bir eksperin de bulunduğu, üç kişilik komisyon tarafından karar verilir. İmha kararı, imha gerçekleşmeden Gümrük İdaresine bildirilir, Gümrük İdaresince ayniyat kontrolü yaptırıldıktan sonra imha Gümrük İdaresinin denetiminde gerçekleştirilir. İmha edilen mallar, Kullanıcının kayıtlarından silinir ve durum Gümrük İdaresine bildirilir. Bölge içerisinde imha yeri bulunmaması durumunda Bölge Müdürlüğünün izni ile imha edilmek üzere Bölge dışına çıkarılacak mallar için ithalat rejimi uygulanmaz. 

            Bölgedeki faaliyet dolayısıyla Bölgeye getirilen malların; Bölge Müdürlüğü, Gümrük İdaresi, İşletici veya B.K.İ. yetkililerince oluşturulan bir komisyon tarafından herhangi bir ekonomik değer taşımadıkları anlaşılan kap, ambalaj maddeleri ve bunların atık ve döküntüleri, çöpler, Bölge Müdürlüğünce bilgi verildiği halde Serbest Bölge Gümrük İdaresince alınmayan ve atılmasında sakınca görülmeyen maddeler İşletici veya B.K.İ. yetkililerince, Gümrük İdaresi ve Bölge Müdürlüğü görevlilerinin gözetimi altında Bölge dışındaki temizlik hizmetleriyle görevli kamu görevlilerine veya bu işi yapan özel kişilere teslim edilir. Şayet bu yetkililerce, atıkların Bölgeden uzaklaştırılması için bir ücret talep edilirse, bu ücretler Kullanıcılar veya diğer ilgililerce ödenir. Söz konusu maddelerin imhası gerekiyor ise yukarıdaki fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde imha işlemi gerçekleştirilir. 

            TERK EDİLMİŞ VE DAĞINIK MALLAR
            MADDE 38- Bölgede, hiç bir Kullanıcıya ait olmayan parsellere bırakılmış veya terk edilmiş mallar, Bölge Müdürlüğünün gözetim ve denetimi altında İşletici veya B.K.İ. tarafından toplatılarak, bu konuda tutulacak kayıt defterine işlenir ve Yönetmeliğin 52'nci maddesine göre tasfiye edilir. 

            Yükleme, boşaltma, taşıma ve sair işlemler esnasında ambalajlarından dağılmış, dökülmüş ve tekrar ambalajlanmasından sonra arta kalan sahibi belli dağınık mallar, İşletici veya B.K.İ. tarafından, toplama, süpürme ve tekrar ambalajlama masrafları Kullanıcı tarafından ödendiği takdirde, sahiplerine teslim edilir. Aksi halde terk edilmiş mal işlemine tabi tutulur. 

            HASARLI MALLAR 
            MADDE 39- Gerek Bölgeye sokulurken veya Bölgeden çıkartılırken ve gerekse Bölge içinde işleme tabi tutulurken, hasarlı ambalajda bulunduğu veya kurcalanmış olduğu tespit edilen şüpheli mallar için Bölge Müdürlüğünce, İşletici veya B.K.İ.nin yükleme boşaltma işlerini yapan kişi veya kuruluş yetkilileri ile gemi kaptanı, acente ve nakliyecinin veya temsilcilerinin bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturularak, mallar sınıflandırılır, sayılır veya tartılır ve tekrar ambalajlanır. Bu komisyona, malların nakliye sigortasını yapan sigortacı veya temsilcisi de katılabilir. Durum, bir tutanakla tespit edilerek, Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Tutanakta, mallarda tespit edilen fazlalık veya eksiklikler belirlenir. Eksiklik veya fazlalık durumunda, duruma göre gemi kaptanı, acente , nakliyeci veya kullanıcı, Yönetmeliğin 36'ncı maddesi hükümleri gereğince sorumlu tutulur. Sahipsiz mallar, terk edilmiş mallar olarak addedilir ve 38'nci madde hükmüne göre işleme tabi tutulurlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
SERBEST BÖLGELERİ TESİS VE GELİŞTİRME FONU, KİRA VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
SERBEST BÖLGELERİ TESİS VE GELİŞTİRME FONU 

            FON HESABI 
            MADDE 40- Kanunun 7'nci maddesi uyarınca kurulan "Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu" ile ilgili ödemelerin yapılması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezinde, Türk Lirası ve A.B.D. Doları veya diğer döviz cinsinden hesap açılır. Bölge Müdürlükleri de, kendi bölgeleri dahilinde Fon'a yapılan tüm ödemelerin merkez hesaplarına beş iş günü içinde aktarılmasını teminen Bölgede mevcut T.C. Ziraat Bankası şubesinde ya da T.C. Ziraat Bankası'nın bulunmaması halinde kamu veya özel bankalardan herhangi birinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Türk Lirası, A.B.D. Doları veya diğer konvertıbl döviz cinsinden döviz hesabı açtırırlar. 

            FON GELİRLERİ 
            MADDE 41- Fon gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur: 

            1. Bölgelere Türkiye'den getirilen mallar ile yatırım ve tesis safhasında kullanılan mallar, bakım ve onarım maksadıyla bölgelere getirilen araç, gereç ve ekipmanlar hariç, Bölgeye getirilen malların CIF, çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden peşin olmak üzere, binde 5 oranında ödenecek ücretler,Geri Dönüş, 

            2. Faaliyet Ruhsatı almak için yapılan müracaatlarda, Genel Müdürlükçe 11'nci maddeye göre belirlenecek olan "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Ücreti", 

            3. Giriş İzin Belgesi karşılığında alınan yıllık 10 A.B.D. Doları veya eşdeğeri Türk Lirası ile bu Belgenin ve Özel İzin Belgesinin zayiinden dolayı yeniden düzenlenmesi hallerinde ödenen 10 A.B.D. Doları veya eşdeğeri Türk Lirası ücretler, 

            4. Karun’un 7'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen diğer gelirlerden olmak üzere; 

            1) Bölgede faaliyet gösteren banka ve sigorta kuruluşlarının Bölge faaliyeti nedeniyle elde ettikleri gelirlerinden -banka ve sigorta kuruluşları için yapmış oldukları bütün muameleler nedeniyle kendi lehlerine nakden veya hesaben tahakkuk eden paralardan- binde 5 oranında alınacak olan paylar. Bu payların ödeme vadesi, ödemeye konu olan gelirin üçer aylık dönemler itibariyle Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının en geç 20'nci günü mesai saati bitimidir. 

            2) İşletici veya B.K.İ. ile yapılan İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmelerinde yer alan ve bu şirketlerin; Bölgenin işletilmesi veya kurulup işletilmesi ile ilgili faaliyetleri sonucunda tahakkuk eden net aylık gelirlerinden %4 oranında alınan paylar ile bu sözleşmelerde yer alan diğer ücret ve gelirler, 

            3) İşletici tarafından kiralanan arazilerin bilahare Kullanıcılara kiralanması halinde elde edilen kira gelirlerinin %90'ı ile B.K.İ.’ ne kiralanan arazilerin Kullanıcılara kiraya verilmesi halinde elde edilen kira gelirlerinin % 63'ü, İşletici veya B.K.İ. tarafından tahsil edildiği ayı takibeden ayın 20'nci günü mesai saati bitimine kadar, 

            Kullanıcılara kiralanan ve üzerlerinde herhangi bir bina ve tesis olmayan parsellerin kira tutarları, İşletici veya B.K.İ. tarafından Bölgelere göre ayrı ayrı belirlenir ve Genel Müdürlükçe bir üst limit belirlenip onaylanmasından sonra Kullanıcılara duyurulur. 

            4) Bölge içinde bina ve tesislerin, Kullanıcılara kiraya verilmek veya devredilmek üzere, Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması veya yaptırılması ve bu şekilde inşa edilen bina ve tesislerin İşletici veya B.K.İ. tarafından kiraya verilmesi halinde veya Faaliyet Ruhsat süreleri sonunda mülkiyeti Hazineye geçen bina ve tesislerin İşletici veya B.K.İ. tarafından kiraya verilmesi halinde, İşletici veya B.K.İ.'nce tahsil edilen kira bedelinin % 90'ı tahsil edildiği ayı takibeden ayın 20'nci günü mesai saati bitimine kadar, 

            5) Bakım, onarım veya tamir gibi nedenlerle Bölgeye geçici olarak getirilen ve 58'nci maddede belirtilen süresi sonunda Bölge dışına çıkarılmayan mallar ile araç, gereç ve ekipmanların CIF değeri üzerinden alınacak binde 5 oranında ücretler, aynı amaçla Bölgeden çıkarılan ve 58'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen demirbaş ve yatırım mallarının 12 ay içinde Bölgeye getirilmemesi halinde maddede belirtilen teminat, 

            Bölgeye bakım, onarım veya tamir gibi nedenlerle geçici olarak getirilen ve 58'nci maddede belirtilen süresi içerisinde Bölge dışına çıkarılan malların Bölge içinde gördüğü hizmet dolayısıyla oluşan katma değer üzerinden binde 5 oranında alınacak ücretler, 

            1. e) İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcıların, Yönetmelik hükümlerine, İşletme ya da Kuruluş ve İşletme Sözleşmelerine veya Müsteşarlıkça belirlenen esaslarla, genelge, yazılı talimat ve emirlerde yer alan hükümlere aykırı olarak taahhütlerini zamanında veya hiç yerine getirmemeleri halinde sözleşmede belirlenen oranda tahsil edilecek cezai tart, masraf ve faizler, 

            Fon hesabına aktarılır. 

            İşletici veya B.K.İ.'nin, işleticilik faaliyeti dışında, ayrıca Faaliyet Ruhsatı almak ve ayrı muhasebe kayıtları tutmak kaydıyla yaptığı veya yaptırdığı bina ve tesisleri kiraya vermek veya Bölgede yapılması öngörülen faaliyet konularında faaliyet gösteren kuruluşlara ortak olmak suretiyle elde ettikleri gelirlerden sözleşmelerinde belirtilen pay alınmaz. 

            Bu gelirlerden başka; 

            Faaliyet Ruhsatı almak için yapılan müracaatlarda; Kullanıcı adaylarına ruhsat ücretlerini yatırmalarına rağmen müracaatın reddedilerek faaliyet ruhsatı verilmemesi veya mücbir sebep olarak; 

            - Faaliyetini sürdürmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi doğal afetler, 

            - Herhangi bir kamu otoritesi tarafından faaliyetin fiilen icrasının yasaklanması veya engellenmesi, 

            - Uluslararası ekonomik ilişkilerde ambargo, kota ve/veya ekonomik hayata müessir olabilecek diğer değişmelerin faaliyetin ciddi bir şekilde yürütülmesine imkan tanımaması gibi unsurların yetkili mercilerce tevsik edilmesi ve bu durumun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi, 

            hallerinde yatırılan ücretin tamamı iade edilir. 

            Bunun dışındaki durumlarda ise faaliyete hiç başlanmayacağının veya faaliyetin sona erdiğinin bildirilerek, ruhsat ücretinin iadesinin talep edilmesi halinde, fiilen ödenen ücretin tamamı Fon'a irad kaydedilir, 

            Fon'a yapılacak ödemeler karşılığında verilecek makbuzlar, ödemeyi yapanın adı soyadı, Kullanıcının ticaret unvanı, ödeme miktarı, ödemenin çeşidi gibi konularda ayrıntılı bilgiler ihtiva eder. 

            Bölge Müdürlüklerince yapılan tahsilat, tahsilatı takibeden günün mesai saati bitimine kadar; 40'ncı maddede belirtilen banka şubesine yatırılan tahsilat ise beş iş günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda açtırılan döviz ve Türk Lirası hesaplarından ilgilisine aktarılır. 

            FON GELİRLERİNİN TAHSİLİ VE GERİ ÖDENMESİ 
            MADDE 42- Hiç alınmamış veya eksik alınmış Fon gelirlerinin tahsili ve fazla alınmış Fon gelirlerinin geri ödenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

            1. Kanuna ve Yönetmeliğe göre tahsili gereken Fon Gelirlerinin ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin anlaşılması halinde söz konusu gelirler, geliri doğuran olayın başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl içinde ilgili Bölge Müdürlüğünce yazı ile Kullanıcılardan istenir. Bölge Müdürlüğü yaptığı tahakkuku Kullanıcıya bildirerek tahakkuk kağıdı üzerinde imza alır. Bu suretle tahakkuka bilgi edinmekten, tahakkuk kağıdını imzalamaktan çekinenlere yazılı tebligat yapılır. 

            2. Kullanıcılar, bu isteklere karşı on beş gün içinde tahakkuku yapan Bölge Müdürlüğüne itirazda bulunabilirler. Bu süre zarfında itirazları olmadığını tahakkuk kağıdı üzerinde yazı ile beyan edenlerin ödemesi gereken Fon gelirleri, itiraz yollarına gitmek bakımından kesinleşmiş olur. Bu gelirler tahakkukun kesinleştiği takip eden günden itibaren bir ay içinde ödenir. 

            3. Kullanıcıların itirazları Bölge Müdürlüğünce bir ay içerisinde incelenerek karara bağlanır. Bölge Müdürlüğünce verilen karar onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe bir ay içerisinde söz konusu karar onaylanır veya reddedilir. Genel Müdürlükçe onaylanan karar Kullanıcılara, İdari Yargıda itiraz hakları saklı kalmak kaydıyla, Bölge Müdürlüğünce tebliğ edilir. Bu tebligatın yapılış tarihi, İdari Yargıda itiraz için başlangıç tarihi sayılır. 

            4. Genel Müdürlük ve/veya Bölge Müdürlüklerince yapılan incelemelerde, Kanuna ve Yönetmeliğe göre fazla alındığı tespit edilen "Fon Gelirleri", geliri doğuran olayın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde geri verilir. Kullanıcılar, ancak maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış Fon gelirinin geri verilmesini aynı süre içinde isteyebilirler. 

            FON ALACAKLARININ VE PARA CEZALARININ TAKİBİ VE ZAMANAŞIMI 
            MADDE 43- Ödenmeyen Fon gelirleri ve bunlara ilişkin para cezaları, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip edilir. 

            Fon alacakları ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olduğu ve bu fiilin zamanaşımı daha uzun bulunduğu takdirde, mezkur alacaklarda Türk Ceza Kanunu'nun dava ve ceza zamanaşımları hakkındaki süreler uygulanır. 

            FON'DAN HARCAMALAR 
            MADDE 44- Bölge Müdürlükleri her yıl Temmuz ayının 15'nci günü akşamına kadar bir sonraki yıla ilişkin harcamaları ile gelir tahminlerine ilişkin program tekliflerini Genel Müdürlüğe intikal ettirirler. Genel Müdürlük, merkezin harcamalarını aynı tarihe kadar hazırlar ve Bölgelerden gelen teklifler üzerinde ilgili Bölge Müdürlükleri ile yeniden temasa geçmek suretiyle gerekli revize işlemlerini tamamlayarak en geç Ağustos ayının son haftası içinde Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan'ın onayına sunar. Fon kalemlerinde ilerde yapılacak her aktarma yeniden Müsteşarlığın onayı ile yürürlüğe girer. 

            Genel Müdürlük ve Bölgeler, kendi bütçeleri çerçevelerinde kendilerine ayrılan ödenekler itibariyle harcama yaparlar. Harcamaların yapılmasında, merkezde harcamanın büyüklüğüne göre ilgili Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür, Bölgelerde ise Bölge Müdürleri ile yetkili kıldıkları personel, ilgili Bakan'ın onayı ile kesinleşen parasal limitler dahilinde yetkilidir. Kanun, Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerle tutar ve oranları kesin olarak tespit edilmiş harcama ve aktarmaların yapılmasında Genel Müdürlük yetkilidir. 

            HARCAMA ESASLARI 
            MADDE 45- Genel Müdürlük tarafından yapılacak harcamalar için, öncelikle ilgili daire başkanlığı tarafından mali işlerle sorumlu daire başkanlığına bir talepte bulunulması ve bu talebin mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı kanalıyla Genel Müdürlük Makamının oluruna sunulması gerekmektedir. 

            Genel Müdürlük tarafından Fon'dan yapılan satın almalarda satın alma komisyonu, mali işlerin bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısının başkanlığında, harcamanın ilgili bulunduğu daire başkanı bu daireden bir memur ile mali işlerle ilgili daire başkanlığının bir memurundan oluşturulur. Satın alma Komisyonu kararları, 44'ncü maddede belirtilen harcama limitleri dikkate alınarak ayrıca ilgili merciin onayına da sunulur. 

            Bölge Müdürlükleri nezdinde yapılacak harcamalar, Bölge Müdürü veya yokluğunda tevkil edeceği kişinin başkanlığında, biri mali işler ve muhasebe servisinden olmak üzere, iki memurdan oluşur ve bu şekilde görevlendirilen personelin listesi her mali yılın başlamasından bir ay önce Genel Müdürlüğe bildirilir. 

            Fon adına harcama yapmaya yetkili olan personelin listesi de yine merkez ve bölgeler teşkilatı itibariyle olmak üzere Genel Müdürlük tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. 

            Fon'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki nakit mevcudu, Genel Müdürlük tarafından Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline yatırılarak nemalandırılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
KİRA VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ

            KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YER ALMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR 
            MADDE 46- Kullanıcılarla İşletici veya B.K.İ. arasında akdedilen kira sözleşmelerinde aşağıdaki şartları içeren hükümler de yer alır: 

            1. Kira sözleşmeleri, Kullanıcıya daha önce verilen "Faaliyet Ruhsatı"nda öngörülen süreden daha uzun bir süre için akdedilemez. "Faaliyet Ruhsatı" süresinin sona ermesiyle veya "Faaliyet Ruhsatı" iptaliyle, tarafların birbirlerine feshi ihbarda bulunmaları suretiyle kira sözleşmeleri feshedilir. Bu takdirde kiradan ve kira sözleşmesinde belirtilen depozitodan işleyen süreye ait kira, keza yapılması gereken tamir ve sair giderler indirilerek, bakiye miktar Kullanıcıya iade edilir. Kullanıcının, borçlu kalması halinde kendisinden tamir veya sair giderlerin tazmini için gerekli kanuni yollara başvurulur. Kullanıcı, fesih işlemini müteakip bir ay içinde kendisine ait mal ve eşyaları beraberinde götürmediği takdirde bu mal ve eşyalar, tasfiye işlemine tabi tutulur. 

            2. Kiralanan parseller üzerinde Kullanıcılar tarafından yaptırılan bina, hangar, depo, ambar, fabrika gibi bilumum gayrimenkullar; menkuller hariç tutulmak suretiyle, Kullanıcının "Faaliyet Ruhsatı" süresinin sona ermesiyle birlikte Hazinenin mülkiyetine geçer. 

            3. "Faaliyet Ruhsatı" ve sözleşme sürelerinin hitamında 25'nci madde hükmü uyarınca işletilmesi B.K.İ.'ne bırakılan parsel ile bunun üzerindeki tesisleri, B.K.İ. aynı Kullanıcıya tekrar kiralamak isterse, yapılacak sözleşmede parsel ve bina kira birim fiyatları ayrı ayrı gözönünde tutularak kira tutarı hesaplanır ve tercihli olarak bu Kullanıcıya kiralanır. 

            4. Kullanıcı, kiraladığı parselde yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak ve buradaki bina ve tesislerin yangına karşı sigortalarını yaptırmak zorundadır. 

            5. Kullanıcı, kiraladığı yere giren ve çıkan bütün mallardan sorumlu olup, Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

BEŞİNCİ KISIM 
KAMBİYO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
KAMBİYO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ 

            KAMBİYO 
            MADDE 47- Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedelleri, Fon, hizmet ve işçi ücretleri ile ikramiyeleri ve kiralara ilişkin ödemeler dövizle yapılır. Bölgede Türk Lirası ile yapılan ödemeler hakkında 16.8.1985 tarih ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen esaslar uygulanır. 

            Bölgede yatırımda bulunan Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, sermayelerinin nakdi kısmını döviz olarak getirirler. 

            Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı sermaye kuruluşları veya Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, Bölgeye döviz olarak getirdikleri nakdi, ayni ve gayri maddi haklarla ilgili sermayelerini ve bunlardan elde ettikleri her türlü kazanç ve iratlarını satış ve/veya tasfiye bedellerini, istediklerinde Türkiye'nin diğer kesimlerine ve yurtdışına transfer etmekte serbesttirler. Ancak bu kişiler, transfer edecekleri kıymetleri Bölge Müdürlüğüne bildirmekle ve bu kıymetlerin kendilerine aidiyetlerini tevsik etmekle yükümlüdürler. 

            Türkiye'de yerleşik kişilerin Bölgeye ihraç etmiş oldukları nakdi sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin Türkiye'nin diğer kesimlerine transferi serbest olup, ayni sermayenin ihracı ise H.D.T.M.'nin iznine tabidir. Söz konusu nakdi ve ayni sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin yurtdışına ihracı ise serbesttir. 

            BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ 
            MADDE 48- Bölgede bulunan banka -kıyı bankacılığı hariç- ve sigorta şirketleri genel hükümlere göre faaliyet gösterirler. 

            Bölgedeki bankalar, Bölgedeki faaliyetleriyle ilgili olarak öncelikle Kullanıcılara kredi verirler. 

            Bölgedeki bankacılık faaliyetleriyle ilgili olarak Serbest Bölgeler mevzuatında belirtilmeyen hususlar, 25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 74'ncü madde hükmüne tabi olur. Bölgede banka kurulması ve yabancı bankaların şube açmasına ilişkin olarak 18.9.1990 gün ve 90/999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirlenen esaslar uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ İLE DİĞER HİZMETLER 

            YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ 
            MADDE 49- Bölgeye gelen malların yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri, İşletici veya B.K.İ. tarafından yapılır. İşletici veya B.K.İ.'nin olmadığı Bölgelerde bu hizmetler Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde diğer özel kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir. 

            Anılan hizmetlerin özel kişi veya kuruluşa yaptırılması halinde, Bölge Müdürlüğü, İşletici veya B.K.İ. ile bu kişi veya kuruluş arasında bir sözleşme akdedilir. İşletici veya B.K.İ.'nce hazırlanan "Serbest Bölge Hizmet Tarifesi", Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak Genel Müdürlükçe onaylanır. Hizmet ücretlerinin tahsiline dair usul ve esaslar, bu tarifede belirlenir. 

            DİĞER HİZMETLER
            MADDE 50- Bölgede, nakliye acenteliği, gümrük komisyonculuğu, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, müteahhitlik, eksperlik, mühendislik, mimarlık ve ticari gözetme hizmetleri gibi çeşitli hizmet faaliyetlerinde çalışmak isteyenler, "Faaliyet Ruhsatı" ve/veya Bölge Müdürlüğünden temin edecekleri "Giriş İzin Belgesi" ile bu hizmetleri yerine getirebilirler. 

ALTINCI KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            İTİRAZ VE ŞİKAYETLER 
            MADDE 51- Bölge ile ilgili olarak; ruhsat, izin ve hizmet ile ücretler hakkındaki itiraz ve şikayetler aşağıdaki şekilde yapılır: 

            a) Ruhsat ve İzin İle İlgili İtiraz ve Şikayetler; 

            "Faaliyet Ruhsatı", "Giriş İzin Belgesi" ve "İnşaat Ruhsatı" gibi ruhsat ve izinler hakkındaki itiraz ve şikayetler Genel Müdürlüğe yapılır. 

            b) Hizmet ve Ücretlerle İlgili İtiraz ve Şikayetler; 

            Hizmetleri veren İşletici veya B.K.İ. ile ilgili itirazlar Kullanıcılar tarafından itiraz ve şikayet konusu olaya muttali olunduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. 

            İnceleme konusu yapılan itiraz ve şikayetlerin gerçek ve inandırıcı olduğu kanaatine varılması üzerine, durum İşletici veya B.K.İ. yetkililerine aksettirilir ve bu husustaki cevaplara ve Müsteşarlık ile İşletici veya B.K.İ. arasında akdedilen sözleşme hükümlerine göre tekrar incelemesi yapılır. İtiraz ve şikayetin haklı bulunması halinde yapılan işlemin düzeltilmesi veya yerine getirilmeyen bir hizmet varsa, bunun yapılması İşletici veya B.K.İ.'den yazılı olarak talep edilir. İşletici veya B.K.İ. tarafından bu uyarıya uyulmaması halinde, Bölge Müdürlüğünce gerekli önlemler alınır ve durum Müsteşarlığa duyurulur. 

            İŞYERİNİ KAPATMA VE TASFİYE 
            MADDE 52- İşyerini kapatmak isteyen veya "Faaliyet Ruhsatı" iptal edilen ve Yönetmeliğin 8'nci maddesinin 5'nci fıkrası hükmüne tabi olan Kullanıcılar, parselleri üzerindeki bina ve tesislerini Müsteşarlığın uygun görmesiyle bir başka gerçek ve tüzel kişiye satabilir veya devredebilir. Yönetmeliğin 8'nci maddesinin 5'nci fıkrası hükmüne tabi olmayan Kullanıcıların bina ve tesislerinin mülkiyeti, "Faaliyet Ruhsatı"nın iptal edilmesiyle Hazineye intikal eder. 

            Bölgede işyerini kapatarak, işyerindeki mallarını tasfiye etmek isteyen Kullanıcılar, tasfiye tarihinden en az bir ay önce üçüncü kişilerin de muttali olmalarını temin için mahalli yayın vasıtalarıyla 8'er gün ara ile iki kez ilan yaparak bu durumdan Bölge Müdürlüğünü ve İşletici veya B.K.İ.'ni aynı süre içinde haberdar ederler. 

            Bölge Müdürlükleri tasfiyesini isteyen Kullanıcıya, ancak üçüncü şahıslara hiç bir borcunun kalmadığının kanıtlanması halinde, müsaade edebilirler. Bu müsaade ile birlikte, Bölge Müdürlüğü memurlarından biri ile İşletici veya B.K.İ. tasfiye işi için görevlendirilir. 

            Kullanıcı, işyerinin tasfiye işlemini tamamlamadan kaybolur veya işlemin sonuçlandırılmasını sürüncemede bırakır ya da olumsuz bir tutum içinde bulunursa, tasfiye işlemi ilgili Bölge Müdürlüğünce tayin olunan bir görevlinin başkanlığında İşletici veya B.K.İ. veya mahalli mesleki kuruluşlar tarafından tayin edilen bir görevlinin iştirakiyle bir Tasfiye Komisyonu teşkil olunarak sonuçlandırılır. 

            Komisyon, Kullanıcının mallarına el koyar ve borçlarının tamamen ödenmediğini tespit ederse, malların açık arttırma ile satışını yaparak borçları ödeme yoluna gidebilir. Satışı yapan kuruluşça yapılan giderler, hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış giderler, satış için yapılmış giderler, komisyonca yapılan harcamalar Kullanıcıya zimmet kaydedilir ve borçların tasfiyesi sırasında öncelikle karşılanır. Satış bedeli alacakların tamamını karşılamazsa garameten dağıtılır. Komisyon tarafından, açık arttırma satış tarihi 15 gün önceden bir gün ara ile iki kez ilan edilir. İlk satışta malların fatura değerinin, yoksa rayiç değerinin yüzde yetmiş beş muhammen bedeli üzerinden satış yapılır. İlk satışta mallar satılmadığı takdirde ikinci satışta ilk teklif olunan fiyat arttırılarak satış yapılır. 

            Kullanıcının hiç bir borcu olmadığının tespiti ve mallarına da sahip çıkılmaması halinde ise, sahipsiz kalan bu mallar veya satıştan sonra ve borçların ödenmesini müteakip bakiye kalan para, Komisyon tarafından Fon'a gelir kaydedilir. Fon'a gelir kaydından itibaren 10 yıl içinde mal sahibi Kullanıcının talepte bulunması halinde, bu meblağ kendisine ödenir. 

            Bölge içinde tasfiye edilemeyen eşya; yukarıda belirtilen Komisyon tarafından tutulacak bir tutanakla Gümrük İdaresine teslim edilerek, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 141'nci maddesine göre çıkarılan "Gümrüğe Terk Edilen, Terk Edilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük" hükümlerine göre tasfiye edilir. Ancak, tasfiye işlemlerinde, kambiyo ve dış ticaret rejimi ile konulan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz. 

            Gümrük İdaresi ve tasfiyeyi yapmakla görevli kamu kuruluşunun yapmış oldukları masraflar ve diğer ücretler, satış bedelinden düşülerek tahsil edilir ve geriye kalan miktar Fon'a gelir kaydedilmek üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne iade edilir. Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen giderler, harcamalar ve alacaklar öncelikle karşılandıktan sonra geriye kalan kısım Fon'a gelir kaydedilir. 

            DÖNÜŞ
            İHTİLAFLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLİ 
            MADDE 53- Kullanıcılar ile İşletici veya B.K.İ. veya Bölgede faaliyet gösteren diğer kişi ve kuruluşlar arasındaki Toplu İş Sözleşmesi üzerinde çıkacak menfaat uyuşmazlıkları dışında kalan iş ilişkilerinden doğan ihtilafların halli için, Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek, ihtilaflar uzlaşma yoluyla çözümlenebilir. 

            İhtilafların Bölge Müdürlüğü nezdinde uzlaşma yoluyla çözümlenmesi halinde, bu durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanağın birer örneği taraflara verilir. Tutanağın bir örneği de Bölge Müdürlüğünde alıkonulur. 

            SÜRE UZATIMI 
            MADDE 54- Yönetmelikle tayin edilmiş sürelere ilişkin hükümlerin uygulanmasında, zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen haller dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe tespit edilecek esas ve usullere göre süre değişimi 
yapılabilir. 

            BÖLGEYE DAHİL EDİLEN YERLERİN DÜZENLENMESİ 
            MADDE 55- Deniz ve hava limanlarında ayrılarak, Bölgeye dahil edilen yerlerin tabi olacağı genel esaslar için de Yönetmelikteki hükümler uygulanır. Ayrıca bu yerlerin özel şartlarına göre gerekli görüldüğü hallerde Müsteşarlıkça ilave esaslar belirlenir. 

            BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ 
            MADDE 56 - Dış ticaret faaliyetlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla; 

            - Yabancı müteşebbislerle temasları sağlamak ve geliştirmek, 

            - Uluslararası istatistiki değerleri aktarmak, 

            - Know-how, lisans ve işbirliği önerilerine ilişkin bilgi iletmek, 

            - Sanayileşmiş ülkelerdeki firmalar ve bu ülkelerdeki dış ticaret politikaları hakkında bilgi aktarımı sağlamak, 

            gibi konularda yapılabilecek bilgilendirme hizmetleri için, başta uluslararası bilgi bankaları olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan veriler, Genel Müdürlükçe Kullanıcılara iletilebilir. 

            İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.'NİN OLMADIĞI BÖLGELER 
            MADDE 57- İşletici veya B.K.İ.'nin bulunmadığı Bölgelerde Yönetmelikle verilen görevler, Bölge Müdürlüklerince yürütülür. 

            BEKLEME SÜRESİ VE TEMİNAT 
            MADDE 58- Bakım, onarım veya tamir gibi nedenlerle Bölgeye geçici olarak gelen ve Kullanıcıların ekonomik olarak malik olmadıkları mallar ile araç, gereç ve ekipmanlar İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde bir ay ve diğer Bölgelerde ise 12 aydan fazla kalamaz. 

            Kullanıcıların defter ve belgelerinde kayıtlı demirbaşlar ile yatırım mallarının bakım, onarım veya tamir gibi nedenlerle Bölge dışına geçici olarak çıkarılması sırasında bunların defter ve belgelerinde kayıtlı değerleri üzerinden binde 5 oranında bir teminat Fon Hesabına yatırılır ve bu teminat Bölge dışına geçici olarak çıkarılan malların Bölgeye girişinde ilgilisine iade edilir. 

            Teminat olarak Türk Lirası, döviz, banka teminat mektubu veya Hazine tahvil ve bonoları kabul edilir. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER 
            MADDE 59- Daha önce çıkarılmış olan; 

            - 12 Ekim 1985 tarih ve 18896 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan Mersin Serbest Bölgesi Yönetmeliği ve Antalya Serbest Bölgesi Yönetmeliği, 

            - 30 Ekim 1988 tarih ve 19974 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan Ege Serbest Bölgesi Yönetmeliği, 

            - 13 Mayıs 1990 tarih ve 20517 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi Yönetmeliği, 

            - 5 Eylül 1990 tarih ve 20626 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi Yönetmeliği, 

            - 12 Şubat 1991 tarih ve 20784 numaralı resmi Gazete'de yayınlanan İstanbul-Trakya Serbest Bölgesi Yönetmeliği, 

            - 11 Mart 1991 tarih ve 20811 numaralı Resmi Gazete'de yayınlanan Trabzon Serbest Bölgesi Yönetmeliği, 

            yürürlükten kaldırılmıştır. 

            GEÇİCİ HÜKÜMLER 
            GEÇİCİ MADDE 1- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce B.K.İ. ve İşleticilerle imzalanmış olan: 

            - Mersin Serbest Bölgesinin MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. tarafından 10.10.1986 tarihinden 10.10.2006 tarihine kadar işletilmesine dair, 

            - Antalya Serbest Bölgesinin ASBAŞ-Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. tarafından 10.10.1986 tarihinden 10.10.2006 tarihine kadar işletilmesine dair, 

            - Ege Serbest Bölgesinin ESBAª-Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 30.10.1989 tarihinden 30.10.2019 tarihine kadar kurulup işletilmesine dair, 

            - Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesinin TAYSEB-Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 12.12.1990 tarihinden 12.12.2020 tarihine kadar kurulup iºletilmesine dair, 

            - Trabzon Serbest Bölgesinin TRANSBAŞ-Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 10.07.1991 tarihinden 10.07.2010 tarihine kadar kurulup işletilmesine dair, 

            Sözleşmelerde yer alan lehte hükümler, sözkonusu Sözleşmelerin süresi sonuna kadar saklıdır. 

            GEÇİCİ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan "Faaliyet Ruhsatları"nda yer alan hükümler saklıdır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar "Faaliyet Ruhsatı" almış olan Kullanıcılar, talep ettikleri takdirde Yönetmeliğin 11'nci maddesinin 4'ncü ve 5'nci fıkralarındaki haklardan yararlandırılırlar. 

            GEÇİCİ MADDE 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış işlemlere, ilgili bulundukları Serbest Bölge Yönetmeliğindeki hükümlere göre devam edilir. Bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri, başlamış olan işlemlere de uygulanır. 

            YÜRÜRLÜK 
            MADDE 60- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            MADDE 61- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.