Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.08.1999 Pazartesi Sayı: 23781 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 29/3/1994 tarihli ve 21889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Müsteşarlık ile Meclis ve İcra Komitesi arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Meclisin ve İcra Komitesinin sekretarya ve muhasebe hizmetleri, İcra Komitesinin kararı ile seçilecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden biri tarafından, Karar'ın 29 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülür." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.