Askeri Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2000 Salı Sayı: 23926 (Asıl)
Milli Savunma Bakanlığından;

SİLAHLI KUVVETLER ASKERİ LİSELER YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI VE 7 NCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 20 Ocak 1976 tarihli ve 15474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Askeri Liseler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 18 Nisan 1998 tarihli ve 23317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(a) Askeri liselerin hazırlık sınıflarına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş özel ve yabancı ilköğretim okulları mezunlarından ve astsubay hazırlama okullarının birinci sınıfında öğrenim gören başarılı öğrencilerden, Kuvvet Komutanlıklarınca saptanan miktara göre sınavla öğrenci alınır. Hazırlık sınıfına kaydı yapılan ve yabancı dil seviye tespit sınavı ile birinci sınıfa geçenler hariç olmak üzere askeri liselerin ara sınıflarına öğrenci alınmaz. Astsubay hazırlama okullarından askeri liselerin hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerle ilgili uygulama yöntemleri, Kuvvet Komutanlıklarınca yürürlüğe konulacak yönergelerde açıklanır."

            Madde 2- Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş özel ve yabancı ilköğretim okullarından, sınava giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak,

            (2) Gireceği sınıfta okumuş veya kalmış olmamak,

            (3) Askeri ve sivil okullardan başarısızlık nedeni ile çıkarılmamış olmak,

            (4) Astsubay Hazırlama Okullarının birinci sınıfında öğrenim gören başarılı öğrencilerden Kuvvet Komutanlıklarınca saptanan miktara göre yapılacak sınavda başarılı olmak,

            (5) Giriş için yapılacak sınav, mülakat ve benzeri seçim işlemleri sonundaki puan sıralamasında, kontenjan içinde bulunmak."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.