Eğitim mevzuatı
 
 
Resmi Gazete Tarihi: 06.09.1998 Pazar Sayı: 23455 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Milli Eğitim Bakanlığından; 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
 
  
  
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu öğretmen liselerinin kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Anadolu öğretmen liselerini kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 
            b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını, 
            c) Okul: Anadolu öğretmen liselerini, 
            d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi, 
            e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, 
            f) Hazırlık sınıfı: Anadolu öğretmen liselerinde dokuzuncu sınıftan önce öğrencileri yabancı dilde dinleme, anlama, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazanmaya hazırlayan sınıfı, 
            g) Giriş sınavı: Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını, 
            h) Sınav kılavuzu: Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzunu, 
            ı) Veli: Öğrencinin annesini babasını veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi 

            ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER

            KURULUŞ VE GÖREVLER 
            Madde 5- Anadolu öğretmen liseleri, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; 

            a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, 

            b) Öğrencilerine; 

            1) Öğretmenlik ruhunu aşılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek, 

            2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazandırmak, 

            3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, 

            4) Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak 

            amacıyla açılan ilköğretimden sonra bir yıllık hazırlık sınıfı üzerine üç yıl normal öğretim süreli, yabancı dil öğretimi ağırlıklı, öğretmenlik mesleğine ilgi, istek ve yatkınlık kazandırıcı derslere yer veren, paralı-parasız yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapan orta öğretim kurumlarıdır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PROGRAMLAR

            PROGRAM ÖZELLİKLERİ 
            Madde 6- Bu okullarda, özellikle öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerine öğrenci hazırlayan programlar uygulanır. 

            PROGRAMIN KAPSAMI 
            Madde 7- Programlar; 

            a) Ortak genel kültür derslerinden, 
            b) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden, 
            c) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkan sağlayan derslerden, 

            meydana gelir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRENCİ İŞLERİ

            BAŞVURU ŞARTLARI 
            Madde 8- Bu okulların giriş sınavına başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır: 

            a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
            b) İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak. 
            c) İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak. 
            d) İlköğretim okulu yedinci sınıfında Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notu en az (2) ve bu üç dersin notları toplamı en az (10) olmak. 
            e) Evli veya nişanlı olmamak. 
            f) Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca Ek-1'deki "Anadolu Öğretmen Liselerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Öğretmenler Kurulu Karar Özeti"ne göre aday gösterilmiş olmak. 

            ADAY SEÇİMİ 
            Madde 9- Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin; 

            a) Çalışkanlığı, 
            b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı, 
            c) Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği, 
            d) Kendine olan güven duygusu, 
            e) Ahlaki durumu, 
            f) Fiziki görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedeni ve ruhi bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, yürümeye engel derecede topallık, cücelik, bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı), 

            gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 

            Bu maddenin (a), (b), (c), (d) bendlerinde yer alan hususların tespitinde ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları kullanılır, 
 

            ÖĞRENCİ KONTENJANI 
            Madde 10- Bu okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci sayısı, her okulun fiziki kapasitesi ve pansiyon durumu göz önünde bulundurularak Bakanlıkça tespit edilir. 

            GİRİŞ SINAVI 
            Madde 11- Bu okulların hazırlık sınıflarına 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyanlar arasından giriş sınavı ile paralı-parasız yatılı ve gündüzlü öğrenci alınır. Sınavın başvuru süresi, şekli ve tarihi ile sınav sonuçlarının bildirilmesi ve kayıt şekline ilişkin esaslar her yıl Bakanlıkça tespit edilir ve sınav kılavuzu ile valiliklere duyurulur. 

            KAYITLAR 
            Madde 12- Anadolu öğretmen lisesi sınavını kazananlardan ilköğretim okulunun son sınıfında Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve yabancı dil derslerinden şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmemiş olmak kaydıyla ders yılı sonunda ilköğretim okulunu bitirmiş bulunanların bu okullara kayıtları, sınav kılavuzunda belirtilen kayıt-kabul süresi içinde yapılır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ

            ÖĞRENCİ BAŞARISI 
            Madde 13- Bu okullarda; 

            a) Öğrencilerin başarısı "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği" hükümlerine göre tespit edilir. 

            b) Hazırlık sınıfının programları ve bu sınıftaki öğrencilerin başarısı aşağıdaki esaslara göre yürütülür. 

            1) Hazırlık sınıfındaki yabancı dil dersinin amacı; öğrencilere yabancı dil konularında dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmak ve öğrencileri bu konularda dokuzuncu sınıf seviyesine göre hazırlamaktır. 

            2) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı ders çizelgesinde gösterilir. 

            3) Hazırlık sınıfında okutulan Türkçe derslerinde dil bilgisi konularına ağırlık verilir. 

            4) Yabancı dil dersinde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğrencilere kazandırılması için bu çalışmalara ayrılacak ders saatlerinin belirlenmesi hazırlık sınıfı yabancı dil öğretmenlerince yapılır. Bu öğretmenler ders yılı başında düzenleyecekleri bir çalışma programına göre faaliyetlerini yürütürler. Düzenlenen çalışma programı bir raporla birlikte okul müdürlüğüne verilir. 

            5) Hazırlık sınıfında sınıf geçme durumu yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerden verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarılı olanlar dokuzuncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarılı olamayanlar isterlerse bir yıl daha okula devam etmek suretiyle hazırlık sınıfını tekrar edebilirler. Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkını kazanamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler isterlerse genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer orta öğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kabul edilirler. 

            6) Öğrencilerin yabancı dilde başarıları aşağıdaki şekilde tespit edilir. 

            Her dersten birinci ve ikinci dönemde alınan notların aritmetik ortalaması o dersin yıl sonu notudur. 

            Hazırlık sınıfında öğrencinin başarılı olabilmesi için yabancı dil dersinin ikinci dönem notunun en az (2) olması şarttır. 

            Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yıpılır. Bu sınavda en az (2) alan öğrenciler başarılı sayılır. 

            Hazırlık sınıfında öğrenciler öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçirilmezler ve sorumlu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilmezler. 

            7) Hazırlık sınıfındaki derslerin yıl sonu notları diploma derecesinin tespitinde dikkate alınmaz. 
 

ALTINCI BÖLÜM
ÖĞRENCİ NAKİLLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

            ÖĞRENCİ NAKİLLERİ 
            Madde 14- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır: 

            a) Hazırlık sınıfları arasında öğrenci nakli yapılmaması esastır. Ancak, ilgili Bakanlıkça ya da kurumca şehirler arası nakilleri yapılan veya açıktan atanan kamu görevlilerinin ve can güvenliği sebebiyle ikametgah değiştirenlerin ailesi ile birlikte ikamet ettiği şehirdeki okulun hazırlık sınıfında öğrenim gören çocuklarının ve ayrıca, öğrenim gördüğü yerde tedavisinin mümkün olamayacağına dair öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki tam teşekküllü resmi bir hastahaneden alınan sağlık kurulu raporu bulunanların nakilleri, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde ilgili okul müdürlüklerince yapılır. 

            b) Ara sınıflarda okuyanların nakilleri, öğrencilerin bu okullara giriş sınavı için başvurduğu tarihten sonra, öğrencinin öğrenim gördüğü şehirde ikamet eden velisinin; 

            1) Kamu görevlisi olması halinde tayini, 

            2) İş yeri nakli, 

            3) Ölüm veya boşanma sebebi ile ikametgah değişikliği, 

            4) Emekli olurken gösterdiği ilk ikametgah değişikliği, 

            5) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü durumlarda ikametgah değişikliği, 

            6) Can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle ikametgah değişikliği (bağlı bulunan ilin valiliğinden alınacak resmi belge), 

            sebepleri ile yapılır. 

            Nakli gerektiren sebeplerin resmi kurumlardan alınan belgelerle belgelendirilmesi şarttır. Kamu görevlisinin tayin ve göreve başlama belgeleri, iş yeri nakli yapanlardan eski iş yerini kapatıp yeni iş yerinin açıldığına dair belge, eski iş yerini kapatmamakla birlikte başka ilde yeni bir iş yeri açanlardan yeni iş yerinin bulunduğu yerleşim biriminde nakil başvuru tarihinden önce en az bir takvim yılı faaliyet gösterdiğine dair belge istenir. 

            Ayrıca, öğrencinin hastalanması durumunda öğrenim gördüğü yerde tedavisinin mümkün olamayacağını belgelendiren sağlık kurulu raporunun tam teşekküllü resmi bir hastahaneden alınması durumunda da öğrenci nakli genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde yapılır. 

            c) Hangi sebeple olursa olsun aynı şehir içinde bu okullar arasında öğrenci nakli yapılmaz. 

            d) Hazırlık sınıfları dahil okulların aynı sınıf ve alanında olup, karşılıklı becayiş isteğinde bulunan öğrencilerin nakilleri, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde ilgili okul müdürlüklerince yapılır. 

            e) Öğrenci nakillerinde, öğrencinin naklini istediği okulun ilgili sınıfında açık kontenjanın bulunması şarttır. 

            f) Nakil için başvurular her yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder. 

            Ancak, genel nakillerin bitiminden sonra, bu maddenin (a) bendinde belirtilen özürleri nedeniyle başvuruda bulunanların nakilleri, nakledileceği okulun o sınıf ve alanına ait kontenjanın uygun olması durumunda, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihte yapılır. 

            g) Başvuru, öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. 

            h) Okul müdürlüğü öğrencinin nakille ilgili belgelerini, davranış notunu o öğretim yılına ait yıl sonu başarı ortalamasını nakli istenilen okul müdürlüğüne gönderir. 

            Nakil sebebi kabul edilen özürlerle ilgili belgeler nakil yapılacak okullarda kurulacak nakil komisyonlarınca değerlendirilerek velisinin: 

            1) Kamu görevlisi olması halinde tayinine (5), 

            2) İş yeri nakline (2), 

            3) Ölüm-boşanma sebebi ile ikametgah değişikliğine (6), 

            4) Emekli olurken gösterdiği ilk ikametgah değişikliğine (4), 

            5) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü durumlarda ikametgah değişikliğine (5), 

            6) Can güvenliği sebebiyle ikametgah değişikliğine (6), 

            puan verilir. 

            Ayrıca, tespit edilen puana son öğretim yılında davranış notu indirilmeyen öğrenciler için (3) ve öğrencinin son öğretim yılı başarı ortalaması kadar puan eklenir. Öğrencinin başarı ortalaması tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

            Puanlama sonucuna göre sıralama yapılarak nakil yapılacak öğrenciler tespit edilir. Puanların eşit olması durumunda, yaşı küçük olana öncelik verilir. Durum ilgili okul müdürlüklerine duyurularak öğrencilerin nakilleri gerçekleştirilir. 

            ı) Nakil şartlarını taşımakla beraber, öğrencinin naklini istediği şehirde okul veya öğrencinin öğrenim göreceği seviyede sınıf yoksa bu öğrencilerin nakli, velilerin istekleri dikkate alınarak açık kontenjan bulunan en yakın şehirdeki okula yapılır. 

            i) Okullar arası yapılacak nakil işlemleri, nakledilmek istenen okulun müdürünün başkanlığında müdür başyardımcısı ile öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. 

            Komisyon aşağıda belirtilen görevleri yapar: 

            1) Şube mevcutları göz önünde bulundurularak her sınıfa ve alana naklen alınacak öğrencilerin sayısı bir tutanakla tespit edilir. 

            2) Nakil belgeleri puanlamaya göre her öğrenci için özür grubuna, başarısına, disiplin durumuna göre alabileceği puanlar toplanmak suretiyle puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanır. Kontenjan göz önünde bulundurularak, puanlama sırasına göre okullara naklen alınacak öğrenciler belirlenir. 

            3) Puanlama yapılırken öğrenci birden fazla nakil sebebini belgelendirmiş ise, bunlardan yalnız puan değeri yüksek olan dikkate alınır. 

            4) Kontenjan tespit tutanağı ve puan cetvelleri, okulda ve milli eğitim müdürlüklerinde herkesin görebileceği uygun bir yerde ilan edilir. 

            5) Öğrencilerin nakli yapılsın veya yapılmasın sonuç ilgili okul müdürlüğüne ve öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir. 

            Ayrıca, dağıtım listesi milli eğitim müdürlüğünde herkesin görebileceği bir yerde ilan edilir. Okul müdürlüğünce, bu ilandaki sıraya göre kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınır. 

            j) Yukarıda belirtilen özürlere dayalı olarak gerçekleştirilen nakillerden sonra, okulda açık kontenjanın bulunması durumunda Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce puanlama yapılmak kaydıyla uygun görülen öğrencilerin nakilleri yapılabilir. 

            DİĞER ORTA ÖĞRENİM KURUMLARINDAN NAKİL 
            Madde 15- Bu okullara diğer orta öğretim kurumlarından öğrenci alınmaz ve nakil yapılmaz. 

            DİSİPLİN CEZASINA DAYALI İLİŞİK KESME 
            Madde 16- Disiplin kurulu kararı sonucunda tasdikname ile uzaklaştırma cezası ve daha ağır ceza alan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler diğer lise ve dengi okullara kayıt ve kabul şartları içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin gideceği okullarda parasız yatılılık hakları devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin okullara kabullerinde yaş şartı aranmaz. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            ÖĞRETMEN ŞEÇİMİ 
            Madde 17- Anadolu öğretmen liselerinde görevlendirilecek öğretmenlerin, yazılı sınav ve mülakatla seçilmesi esastır. Yazılı sınav, Bakanlıkça yürürlüğe konulacak öğretmen seçimine ilişkin yönerge doğrultusunda yapılır. Yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar mülakata alınır. Mülakat komisyonu Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürünün başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından bir temsilci, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür Yardımcısından meydana gelir. Mülakata en az üç yıl mesleki kıdemi olan, aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası bulunmayan öğretmenler alınır. Mülakat Ek-2'deki değerlendirme formuna göre yapılır. 

                Ancak, bu yolla öğretmen ihtiyacının giderilememesi durumunda; Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce Personel Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak gerekli önlem alınır. Bu kapsamda, gereksinim duyulduğunda öğretmen olarak ilk defa atananlardan Milli Eğitim Bakanlığı hesabına burslu okuyanlar ile Anadolu öğretmen lisesi mezunu olup öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarını bitirenler arasından bu okullara nokta tayini yapılabilir. 

            YER DEĞİŞTİRME 
            Madde 18- Bu okullara atanan öğretmenlerin yer değiştirme işlemi öncelikle aynı okullar arasında yapılır. Ancak öğretmenlerin isteği veya Bakanlığın gerekli görmesi durumunda, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak Personel Genel Müdürlüğünce nakilleri genel esaslara göre diğer öğretim kurumlarına da yapılabilir. 

            SINIF MEVCUDU 
            Madde 19- Bu okullarda her şube için öğrenci mevcudu; hazırlık sınıflarında 36'yı, ara sınıflarda ise 40'ı geçemez. 

            Ancak, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumlara bağlı olarak yapılacak nakillerle hazırlık sınıflarında öğrenci mevcudu 40'a kadar çıkarılabilir. 

            PARASIZ YATILILIĞIN DEVAMI 
            Madde 20- Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanmak suretiyle Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarını parasız yatılı olarak bitiren öğrencilerden, bu okulların giriş sınavını kazananların parasız yatılılık durumları devam eder. 

            TASTİKNAME İLE AYRILANLAR 
            Madde 21- Bu okullardan tasdikname ile ayrılan öğrenciler, bir daha bu okullara alınmazlar. Ancak, bir defaya mahsus olmak kaydı ile tasdikname alınması üzerinden yedi gün geçmeden ve başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar eski okullarına dönmek isteyenlere bu hüküm uygulanmaz. Varsa disiplin işlemleri devam eder. 

            DEVAMSIZLIĞI BİLDİRME 
            Madde 22- Okula ve pansiyona sürekli olarak devam etmeyen öğrencinin durumu en geç bir hafta içinde velisine ve ailesine bildirilir. 

            ETÜT 
            Madde 23- Öğrencilere günde iki buçuk saatten az olmamak üzere etüt saati ayrılır. Okulun şartlarına göre sabah jimnastiğine ve milli oyunlara yer verilir. 

            DİSİPLİN İŞLEMLERİ 
            Madde 24- Bu okullarda öğrenci disiplin işlemleri, "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği"ne göre yürütülür. 

            YATILILIK 
            Madde 25- Yatılılıkla ilgili işlemler, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği" ile "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür. 

            YEMEK ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI 
            Madde 26- Yatılı okullarda her gün verilecek yemeklerin çeşitleri ve miktarları bir öğrencinin gereksinim duyduğu kalori, vitamin ve mineralleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listeleri "Yatılı ve Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Rehberi" dikkate alınarak ilgililerce hazırlanır ve ilan edilir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istekleri, mevsim ve bütçe durumu da göz önünde bulundurulur. 

            NÖBET GÖREVİ 
            Madde 27- Yeterli sayıda belleticinin bulunmaması veya gereksinim duyulması halinde pansiyonu bulunan okullarda görevli öğretmenlerin nöbet süresi 24 saattir. 

            DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ 
            Madde 28- Bu okulların döner sermaye işletmelerinin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

            HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
            Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 30- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 24/1/1994 tarihli ve 21828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi ve özel okulların sekizinci sınıfından mezun olanlardan, bu okulların giriş sınavını kazananlar doğrudan dokuzuncu sınıfa devam ettirilirler. Bu sebeple, hazırlık sınıflarında boş kalan kontenjanlara sınav kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda öğrenci alınır. 

            Geçici Madde 2- Öğretmen seçimine ilişkin yönerge yürürlüğe konuluncaya kadar Anadolu öğretmen liselerine öğretmen seçimi yalnızca mülakatla yapılır. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 
 
 

 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE ADAY GÖSTERİLEN ÖĞRENCİLERE AİT ÖĞRETMENLER KURULU KARAR ÖZETİ
EK-1
 
ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI
OKULU
OKUL NO
ANA ADI
BABA ADI
DOĞUM YERİ VE YILI
NÜFUSTA KAYITLI OLDUĞU İL İLÇE
  
  
  
  
  
  
 Yukarıda açık kimliği yazılı ....................'ın; Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği'nin 9. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Anadolu Öğretmen Liseleri için aday gösterilmesi, okulumuz öğretmenler kurulunun.......... tarih ve .......... sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.   
  
  
   
   
 ....../.../...
Okul Müdürü
Adı ve Soyadı
(İmza Mühür)
 
   
   
   
   
   
   
 
  
  
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ÖĞRETMEN MÜLAKATI DEĞERLENDİRME FORMU
EK II
  
  
ADI VE SOYADI BRANŞI
GÖREV YERİ :
DEĞERLENDİRME PUAN DEĞERİ TAKDİR EDİLEN PUAN
1 Mesleki Kıdem;  
a) 3 - 5 yıl  
b) 6 - 9 yıl  
c) 10 yıl ve daha yukarı
   
6  
  
10
 
2 Aldığı Ödüller; Değerleri  
a) Teşekkür 2  
b) Taktir 3  
c) aylıkla ödüllendirme 5  
    En fazla ikişer teşekkür ve takdir ile bir aylıkla ödüllendirme değerlendirmeye alınacaktır.
   
4  
6  
5
 
3 a)Pedagojik Formasyon Bilgisi  
b)alan Bilgisi  
c)Genel kültür bilgisi
15  
20  
15
 
4 Milli Eğitim Mevzuatı Hakkında Bilgisi 10  
5 Genel görünümü 5  
6 Konuşma, İfade ve temsil ,kabiliyeti 10  
TOPLAM PUAN
 
  
            Öğretmenler, mülakatta 70 ve daha yukarı puan alanlar arasından sıralama esasına göre seçilir. 
.../.../...
            KOMİSYON 
            BAŞKANI                    ÜYE                    ÜYE                    ÜYE                        ÜYE