Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Milli Eğitim Bakanlığından; 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

            AMAÇ  
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir. 

            KAPSAM  
            Madde 2- Bu Yönetmelik, fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabulleri, öğrenci başarısının belirlenmesi, eğitim-öğretim, yönetici ve öğretmen seçimi ve yetiştirilmesi ile ilgili esasları kapsar. 

            DAYANAK  
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR  
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;  

            a) Bakanlık                       : Milli Eğitim Bakanlığını, 
            b) Okul                               : Fen Liselerini, 
            c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından oluşan grubu, 
            d) Hazırlık Sınıfı                : Fen liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı, 
            e) Veli                                : Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi 

            ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ, FEN LİSELERİNİN AMACI 

            KURULUŞ  
            Madde 5- Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenci de bulunabilir. Karma öğretim yapmayan fen lisesi açılamaz. Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki eğitim-öğretim süresi üç yıldır. 

            FEN LİSELERİNİN AMACI  
            Madde 6- Okul; 
            a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, 

            b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, 

            c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı, 

            d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, 
            e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA 

            ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI  
            Madde 7- Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir. Bu okulda Bakanlıkça eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, yönetici, öğretmen seçimi, öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmaları yapılır. 

            Bilim danışma grubu, bu maddede öngörülen işlevlerin yerine getirilmesinde Bakanlıkla iş birliği içerisinde çalışır. Bu iş birliğinin esasları Bakanlık ve üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. 

            Bakanlıkça, Ankara Fen Lisesinde araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerine 1999-2000 öğretim yılında başlanır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KONTENJAN, BAŞVURU, GİRİŞ SINAVI, KAYIT-KABUL, OKULDAN AYRILAN ÖĞRENCİLER 

            KONTENJAN  
            Madde 8- Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez. 

            Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir. 

            BAŞVURU KOŞULLARI  
            Madde 9- Giriş sınavına, ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 4 (Dört) olanlar başvurabilir. 

            İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme koşullarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. 

            GİRİŞ SINAVI VE KAYIT-KABUL  
            Madde 10- Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir. 

            AYRILAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU  
            Madde 11- Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. 

            Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul süresi içerisinde kayıt-kabul koşullarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE FEN DERSLERİNİN AĞIRLIĞI 

            ÖĞRETİM PROGRAMLARI  
            Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. 

            Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. 

            FEN DERSLERİNİN AĞIRLIĞI  
            Madde 13- 10 uncu ve 11 inci sınıflarda matematik ve fen derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %60'ından az olmayacak şekilde düzenlenir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
SEVİYE BELİRLEME SINAVI, BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEMİNER VE PROJE ÇALIŞMALARI 

            SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUCU DOKUZUNCU SINIFA DEVAM  
            Madde 14- Dokuzuncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az "geçer" not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler. 

            BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
            Madde 15- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki dersler sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır. 

            Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler. İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. 

            Bu okulların, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı, matematik ve fen derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir. 

            PROJE VE SEMİNER ÇALIŞMALARI  
            Madde 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler, puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir. 

            Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar. 

            Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun  öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir. 

            Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ SEÇİMİ, BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

            ÖĞRETMEN SEÇİMİ  
            Madde 17- Okullarda görevlendirilecek öğretmenler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla seçilirler. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yapılır. Ayrıca okulda eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ihtiyaç duyulan branşlarda eğitim ve öğretim desteği sağlanması için gerekli tedbirler alınır. 

            Öğretmen Seçimiyle İlgili Olarak;  

            a) Başvurularda; 
            1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, 
            2) Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak, 
            3) Son 3 yıllık sicil notu ortalaması en az 90 olmak, 
            4) Aylıktan kesme ya da daha ağır bir ceza almamış olmak 

            koşulları aranır. 

            b) Atamalarda; 
            1) Alanında lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara, 
            2) Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavında en az "C" düzeyinde başarılı olanlara, 
            3) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara, 
            4) Teşekkür ve takdir belgesi ya da aylıkla ödüllendirilmiş olanlara öncelik tanınır. 

            Bu okullarda halen görev yapanlar ile yeni atanan öğretmenlerin her yıl hizmet içi eğitime katılmaları ve beş yıllık süre içerisinde lisans üstü eğitim yapmaları zorunludur. 

            Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarında başarısızlığı görülenler veya lisans üstü eğitimlerini tamamlamayanlar Bakanlıkça uygun görülen okullar veya kurumlarda görevlendirilirler. 

            Öğretmenlerin yazılı ve sözlü sınavlarla seçimleri, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri ile ilgili esaslar 7 nci maddede öngörülen doğrultuda yönerge ile belirlenir. 

            YÖNETİCİ SEÇİMİ  
            Madde 18- Yönetici atamalarında, öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar göz önünde bulundurulur. Müdür olarak görevlendirileceklerin bu okullarda müdür yardımcısı veya öğretmen olarak çalışmış olmaları esastır. Ayrıca müdür atamalarında fen dersleri ve matematik branşında olanlara öncelik tanınır. 

            Müdür yardımcıları okulların öğretmenleri arasından seçilir. 

            Yönetici seçiminde "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik" uyarınca yapılan yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen doğrultuda gerçekleştirilir. 

            BÖLÜM BAŞKANI  
            Madde 19- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen olması halinde, koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemini dikkate almak suretiyle zümre öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretmen, okul müdürü tarafından bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır. 

            Bölüm başkanı, zümre öğretmenleri başkanlığı görevinin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar: 

            a) Yönetim, bilim danışma grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar. 

            b) Ders öğretiminin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir. 

            c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak, ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir. 

            d) Ders öğretiminde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler. 

            e) Laboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir. 
            f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur. 

            g) Ders öğretmenleriyle birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir. 

            h) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 

            ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar. 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

            YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  
            Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır. 

            NAKİL  
            Madde 21- Bu okullar arasında genel olarak öğrenci nakli yapılmaz. Ancak can güvenliği ve doğal afetler nedenleri ile sağlık durumlarının acil olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrencilerin nakli sınıf ve okulun genel kontenjanının aşılmaması ve öğrencinin giriş puanının nakletmek istediği okulun giriş taban puanından az olmaması halinde Bakanlıkça yapılır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT  
            Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi/özel ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler doğrudan 9 uncu sınıfa devam ettirilirler. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 15 inci maddenin üçüncü fıkrası 1999 - 2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerden başlamak üzere uygulanır. 

            YÜRÜTME  
            Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.