Milli Eğitim Mevzuatı

Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2005 Çarşamba Sayı: 25715 (Asıl) 

 

Milli Eğitim Bakanlığından; 
 

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 - 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anadolu öğretmen liseleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,

b) Öğrencilerine;

1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,

2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,

3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

6) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak

amacıyla ilköğretimden sonra bir yıllık hazırlık sınıfı üzerine en az üç yıl süreli normal öğretim yapan, yabancı dil ağırlıklı program uygulayan, paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretim Programları

Madde 6 - Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanır.

Öğretim Programları;

a) Ortak genel kültür derslerinden,

b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden,

c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden

oluşur.

Öğretim programlarının, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve  bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır."

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 - Bu okulların hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci sayısı,  okulun fizikî imkân ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak, her şube için 30 öğrenci olmak üzere okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veli ile okul öğrenci meclisi başkanından oluşacak komisyonca yapılacak inceleme sonucunda tutanakla tespit edilir.

Açılacak hazırlık sınıfı şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı kontenjanı, her yıl ilgili kılavuzda  ilân edilir. Bu ilândan sonra hazırlık sınıfı kontenjanında değişiklik yapılmaz."

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

Madde 11 - Bu okullara merkezî sistem sınavı ile öğrenci alınır. Başvuru, tercih yerleştirme ve kayıt-kabul ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilir."

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Etme ve Öğrenci Başarısı

Madde 13 - Bu okullarda, seviye belirleme ve 9 uncu sınıfa devam işlemleri ile  öğrenci başarısının tespiti Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Madde 14 - Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, öğrencilerin nakledilmek istediği okulun aynı sınıf ve alanında açık kontenjanın bulunması ve öğrencinin okula giriş puanının, naklen gitmek istediği okula aynı yılda kayıt yaptıran giriş puanı en düşük öğrencinin puanından az olmaması şartı ve puan üstünlüğü esasına göre ilgili okul müdürlüklerince 10 uncu madde hükümlerine göre oluşturulan komisyonca yapılır.

Nakil işlemlerinde aşağıdaki hususular göz önünde bulundurulur.

a) Nakil için başvurular, öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır.

b) Okullara kayıt yaptıran öğrencilere ait en düşük puanlar ile boş kontenjanlar okul ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web sayfasında güncelleştirilerek ilân edilir.

c) Okul müdürlükleri, nakil için başvuran öğrencilerden puanı yeterli olanlara ait Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesini (EK- 2), nakil istenen okul müdürlüğüne en geç bir hafta içinde gönderir. Puanı yetersiz olanların naklinin mümkün olamayacağı öğrenci velisine bildirir.

d) Naklen gidilmek istenen okul müdürlükleri nakil taleplerini, kontenjan durumuna göre her haftanın son iş günü topluca değerlendirir. Değerlendirme sonuçları en geç bir hafta içinde öğrencinin öğrenimine devam ettiği okula, bu okul müdürlüğünce de bildirim yazısının okula giriş tarihinden itibaren bir hafta içinde öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir. Naklinin yapılması uygun bulunan  öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir.

e) Öğrencinin naklinin uygun görüldüğünün bildirilmesinden sonra, kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğünce en geç bir hafta içinde tasdiknamesi düzenlenerek okulla ilişiği kesilir.

f) Nakil başvurusu gelen öğrencilerin durumları değerlendirilirken, (d) ve (e) bentlerinde belirtilen süreler de dikkate alınarak, daha önce  naklinin uygun görüldüğü bildirilen öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulur. Nakil taleplerinin değerlendirilmesinde okula giriş puanı eşit olan öğrenciler arasında kura çekilerek nakli yapılacak öğrenci belirlenir."

Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı Öğretmen Seçimi olarak değiştirilmiş, bu maddenin ikinci fıkrası ve Yönetmelik ekinde yer alan “Anadolu Öğretmen Liseleri Müdür Mülâkatı Değerlendirme Formu (EK-2) yürürlükten kaldırılmış, yönetmeliğe “Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi (EK-2)” eklenmiştir.

Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 - Bu okullarda her şube için öğrenci mevcudu 30 u geçemez. Ancak seviye belirleme sınavı, sınıf tekrarı ve alanlara yönelme sonucunda şube mevcutlarının 30 u aşması hâlinde komisyon kararıyla aynı sınıf düzeyinde yeni şube açılabilir."

Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

EK-2

 

……………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

 

         ……./….. Öğretim Yılında okulunuz ………….. sınıfı ……….. nolu öğrencisi ………………..…….’ı naklen …………………. Anadolu Öğretmen Lisesine kaydettirmek istiyorum.

         Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin ilgili okul müdürlüğüne gönderilmesini/yazılı olarak tarafıma verilmesini arz ederim.

 

 

                                                                                           Öğrenci Velisinin

                                                                                           Adı Soyadı

                                                                                           İmza

 

ADRES:

 

Tel:

 

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

 

Sayı   :

Konu :

 

…………………………………………. Müdürlüğüne

 

         ……. nolu ……. sınıfı …………… alanı öğrencisi ………………………….nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

         Gereğini arz ederim.

 

                                                                                           ………………………..

                                                                                           Okul Müdürü

 

Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

 

1)…../…... Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında aldığı puanı: ……..

2) Halen öğrenime devam ettiği Alanı/Bölümü: …………………….

 

 

                                                                                           ...../…../.....

                                                                                           Kayıtlarımıza uygundur

                                                                                           Okul Müdürü

                                                                                           Adı Soyadı

                                                                                           Mühür

 

Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.