Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.08.1999 Cuma Sayı: 23792 (Asıl)
Milli Eğitim Bakanlığından:   
   
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

             AMAÇ  
             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu güzel sanatlar liseleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.  

             KAPSAM  
             Madde 2- Bu Yönetmelik, Anadolu güzel sanatlar liselerinde öğrenci seçimi, kayıt-kabulleri, nakilleri, öğrenci başarısının tespiti ve eğitim-öğretim ile ilgili esasları kapsar.  

             DAYANAK  
             Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.  

             TANIMLAR  
             Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;  

             a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,  

             b) Okul: Anadolu güzel sanatlar lisesini,  

             c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlaşma; konuşma ve yazma becerileri kazandırılması ile alanlarda temel yeteneklerin geliştirilmesini amaçlayan sınıfı,  

             d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.  
   

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, OKULUN AMACI

             KURULUŞ  
             Madde 5- Anadolu güzel sanatlar liseleri, öncelikle güzel sanatlarla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Bu okullar, ilköğretim üzerine bir yıl hazırlık sınıfı ve en az 3 yıl lise öğrenim süresi olan yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan okullardır.  

             OKULUN AMACI  
             Madde 6- Okulun amacı öğrencilerin:  

             a) Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,  

             b) Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,  

             c) Yabancı dil öğrenmelerini,  

             d) Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,  

             e) Milli ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.  
   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONTENJAN, BAŞVURU, ÖĞRENCİ SEÇİMİ, KAYIT-KABUL VE NAKİLLER

             KONTENJAN  
             Madde 7- Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24'ü geçemez. Bu öğrencilerin sanat derslerinde dersliklere dağılımı, sanat derslerinin özelliği dikkate alınarak okul yönetimince düzenlenir.  

             BAŞVURU  
             Madde 8- İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;  

             a) Diploma notu en az 3.00,  

             b) Girecekleri alanla ilgili dersin 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olduğunu belgelendirenler sınava girmek üzere istedikleri okullara başvurabilirler (EK-2) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır.  

             Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullardan mezun olup durumlarını belgelendirenler de öğrenim görmek istedikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler.  

             Öğrencilere gerekli duyuru yapılır ve ilköğretim okulu müdürlüklerine başvuru şartlarını taşıyanlardan isteyenlere "Not Durum Çizelgesi" düzenlenerek verilir (EK-1).  

             Adayların sınav giriş belgeleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri müdürlüklerince düzenlenerek alanlarına göre listeleri hazırlanır (EK-3).  

             ÖĞRENCİ SEÇİMİ VE KAYIT-KABUL  
             Madde 9- Öğrenci seçimi ve kayıt-kabuller aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:  

             a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.  

             b) Sınavlar; müzik ve resim alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.  

             c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlanmak üzere adayların sıralaması yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilan edilir.  

             d) Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kontenjanın dolmaması durumunda ders yılının ilk haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar sıralamaya göre yedek listeden kayıtlara devam edilir.  

             e) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.  

             NAKİLLER  
             Madde 10- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri:  

             a) Kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli ve iş yeri değişikliği,  

             b) Öğrencilerin acil kayıtlı sağlık kurulu raporu almaları,  

             c) Aynı sınıf ve alanda bulunmak şartıyla karşılıklı yer değiştirmek istenmesi durumlarında kontenjan bulunması ve özrün belgelendirilmesi kaydıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24'ün üzerine çıkarılamaz.  

             Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre nakillerin yapılabilmesi için özür tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekir.  

             Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne liselerdeki nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.  

             AYRILAN ÖĞRENCİLER  
             Madde 11- İsteğe bağlı olarak okuldan ayrılan öğrenciler, on gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt-kabul döneminde ayrılmaları durumunda geri dönemezler.  

             Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfının tekrarı sonunda başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.  
   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİM, SEVİYE BELİRLEME VE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

             ÖĞRETİM PROGRAMLARI  
             Madde 12- Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilir.  

             Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.  

             ALANLAR  
             Madde 13- Okulda resim ve müzik alanları bulunur. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik programlar uygulayan başka alanlar da açılabilir.  

             ALAN UYGULAMALARI VE ETKİNLİKLERİ  
             Madde 14- Alan uygulamaları ve etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya grup halinde öğretmen yönetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimi, öğrencilerin okulun resim atölyesi, müzik odası, laboratuvar, kitaplık ve konferans salonu gibi imkanlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri alır. Öğrenciler uygulama çalışmalarına, yarışmalara, konser, konferans, panel ve sergi gibi sanat etkinliklerine, öğretmenlerinin sorumluluğunda katılırlar ve bu sürelerde izinli sayılırlar.  

             SANAT EĞİTİMİ DANIŞMA VE PROGRAM GELİŞTİRME KURULU  
             Madde 15- Okullarda her alan için ayrı ayrı olmak üzere okul müdürünün başkanlığında alan dersleri öğretmenlerinin katılımıyla "Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu" oluşturulur.  

             Okul yönetimince, yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından en fazla üçer üyenin sanat eğitimi konusunda rehberlikte bulunmak ve gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere kurula katılmaları sağlanabilir.  

             SANAT EĞİTİMİ DANIŞMA VE PROGRAM GELİŞTİRME KURULUNUN GÖREVLERİ  
             Madde 16- Sanat Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu biri dönemin başında, biri dönemin sonunda olmak üzere ders yılında en az dört kez toplanır ve aşağıdaki görevleri yapar:  

             a) Okulun sanat eğitimi programlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.  

             b) Okulun; okul içi, okullar arası, milli ve milletler arası sanat etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması ile ilgili gerekli çalışmalar yapar ve bu etkinlikleri organize eder.  

             c) Verimliliğin artırılması amacıyla gerekli araştırmaların yapılmasını, sonuçlarının değerlendirilmesini ve sanatla ilgili gelişmelerin izlenmesini sağlar.  

             d) Eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yüksek öğretim ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yaparak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkanlardan yararlanılması konularında çalışmalar yapar.  

             SEVİYE BELİRLEME SINAVI  
             Madde 17- Bu okulların 9 uncu sınıflarındaki yabancı dil dersi ile sanat derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil ve sanat dersleri öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil ve temel sanat eğitimi derslerinden yazılı, sözlü ve uygulamalı seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavlardan en az "geçer" not alarak başarılı olanlar 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.  

             BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
             Madde 18- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki derslerdeki başarı durumu sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.  

             Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler. İkinci öğretim yılı sonunda da başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.  

             Bu okulların 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçilebilmesi için yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00, alan derslerinden ise bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3,50 olması gerekir.  
   

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

             UYGULAMA  
             Madde 19- Bu Yönetmeliğin başarı ortalamasıyla sınıf geçmeye ilişkin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 1999 - 2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerden başlanmak üzere uygulanır.  

             YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  
             Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.  

             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT  
             Madde 21- 20/6/1993 tarihli ve 21613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  

             YÜRÜRLÜK  
             Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             YÜRÜTME  
             Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.  

            Sayı    :  
            Konu   :  

EK - 1
İLGİLİ MAKAMA
            ../.. ders yılında okulumuzdan mezun olan ..... no'lu ................... ...................'ın okulunuz .................... alanı yetenek sınavına girmek istemektedir.  

            Gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.  

            Bilgilerinize arz ederim.  
                                                                                     Okul Müdürünün Adı-Soyadı  
                                                                                                         İmza  

 
NOT DURUM ÇİZELGESİ

            ÖĞRENCİNİN                   : ...................................  
            ADI-SOYADI                     : ...................................  
            SINIFI VE ŞUBESİ           : ...................................  
            NUMARASI                       : ...................................  
           MEZUN OLDUĞU OKUL: ...................................  

SINIFLAR
Sınıflara Göre Yıl Sonu
Ağırlıklı Notu
Sınıflara Göre Resim Dersi
Yıl  Sonu Notu
Sınıflara Göre Müzik Dersi 
Yıl Sonu Notu
Rakam ile
Yazı ile.....  Rakam ile
Yazı ile..... 
Rakam ile
Yazı ile..... 
4. Sınıf             
5. Sınıf             
6. Sınıf             
7. Sınıf             
8. Sınıf             
TOPLAM            
ARİTMETİK ORTALAMASI             
DİPLOMA NOTU    
                                                                                                                                        ..../...../....  
                                                                                                                            Kayıtlarımıza Uygundur  
                                                                                                                                        Adı Soyadı  
                                                                                                                                        İmza-Mühür  

                Not: 1- Öğrenciler yalnız bir alanda tercihte bulunabilirler.  
                         2- Bu belgenin onaylı örneği ile birden çok Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine başvuruda bulunulabilir.  

 EK - 2 
FORM-DİLEKÇE 
.......... ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                Velisi bulunduğum ..........'ın okulunuz .......... alanı yetenek sınavına girmesini istiyorum.  

                Gereğini arz ederim.  

                                                                                             Öğrenci Velisinin  
                                                                                                 Adı-Soyadı  
                                                                                                      İmzası  
            EK: 1- 1 adet not durum çizelgesi  
                    2- 2 adet fotoğraf  

            Ev Adresi     :  

            Ev Telefonu  :  

            İş Adresi       :  

            İş Telefonu  

EK - 3 
.......... ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ 
SINAV GİRİŞ BELGESİ 
 
ÖĞRENCİNİN  
  
Adı-Soyadı 
Baba Adı 
Ana Adı 
Doğum Yeri 
Doğum Tarihi 
Cinsiyeti 
Mezun Olduğu Okul  
Aday No 
Tercih Ettiği bölüm 
Sınav Tarihi 
Sınav Saati  
Sınav Yeri 
:................................ 
  
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................ 
:................................
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           OKUL MÜDÜRÜ  
                                                                                                                               Adı-Soyadı  
                                                                                                                               İmza-Mühür