Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.08.1999 Cuma Sayı: 23792 (Asıl)
Milli Eğitim Bakanlığından: 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER YÖNETMELİĞİ
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

             AMAÇ  
             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yabancı dil ağırlıklı liselerle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.  

             KAPSAM  
             Madde 2- Bu Yönetmelik, yabancı dil ağırlıklı liselerin hazırlık sınıfı kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.  

            DAYANAK  
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.  

             TANIMLAR  
             Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:  

             a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,  

             b) Okul: Yabancı dil ağırlıklı liseyi,  

             c) Hazırlık Sınıfı: Yabancı dil ağırlıklı liselerde, 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,  

             d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.  
  

İKİNCİ BÖLÜM 
OKULUN KURULUŞU VE AMACI 

             KURULUŞ  
             Madde 5- Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler; liselerin bünyesinde faaliyet gösteren ve ilköğretim üzerine bir yıl hazırlık sınıfı ile en az üç yıl öğrenim süresi olan liselerdir.  

             OKULUN AMACI  
             Madde 6- Okulun amacı öğrencilerin:  

             a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,  

             b) Yabancı dil öğrenmelerini,  

             c) Gelişen teknolojileri izleyebilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaktır.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KONTENJAN TESPİTİ, BAŞVURULAR VE KOMİSYONLAR 

             KONTENJAN TESPİT VE NAKİL KOMİSYONU  
             Madde 7- Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti ile öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere "Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu" oluşturulur.  

             Bu komisyon:  

             a) İlçelerde milli eğitim müdürünün başkanlığında, ilgili okul müdürleri ile okul-aile birliklerinin bir temsilcisinden,  

             b) Üçten az okul bulunan il merkezlerinde, milli eğitim müdürü veya görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında, ilgili okul müdürleri ile okul-aile birliklerinin bir temsilcisinden,  

             c) Üç ve daha fazla okul bulunan il merkezlerinde milli eğitim müdürü veya görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında, milli eğitim müdürünce belirlenecek üç okul müdürü ile okul-aile birliklerinin bir temsilcisinden oluşturulur.  

             HAZIRLIK SINIFI KONTENJANLARININ TESPİTİ  
             Madde 8- Hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrencilerin sayısı, okulun fiziki imkanları ve yabancı dil öğretmen sayısı dikkate alınarak, komisyonca mahallinde yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir. Tutanakta ilgili okul müdürünün imzası da bulunur. Bu incelemede hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda öğrenci sayısının 30 olması esas alınır. Nakiller için, boş kontenjan bırakılmaz.  

             Belirlenen kontenjanlar, valilik onayı ile her yıl en geç şubat ayının son haftasına kadar Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu kesinleşir.  

             BAŞVURULAR  
             Madde 9- İlköğretim okulunu bitirenlerden diploma notu en az 4.00 olanlar, form dilekçe ve diplomanın aslı veya onaylı örneği ile bu okullara aday kaydı için başvurabilirler.  

             Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince gerekli duyuru yapılır ve başvuranların form dilekçedeki "Not Durum Çizelgesi" bölümü doldurularak imza karşılığında velisine teslim edilir (EK: 1). Başvurularda öğrencilerin okudukları yabancı dil dikkate alınmaz.  

             ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI VE YAPILACAK İŞLER  
             Madde 10- Okulda müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen ile okul-aile birliğini temsilen bir üyeden "Öğrenci Kayıt-Kabul Komisyonu" oluşturulur.  

             Kayıt-kabul komisyonu, Bakanlıkça yayımlanan genelgede belirlenen takvime göre:  

             a) Diplomanın aslı veya onaylı örneği ve form dilekçe ile istenilen bölüme ön kayıt başvurularını kabul eder.  

             b) Diploma notu en yüksek olandan başlamak üzere adayların sıralamasını yapar. Sıralama yapılırken diploma notu eşit olan öğrencilerden, eşitlik bozuluncaya kadar sırasıyla; 8 inci sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, bunların da eşit olması durumunda 7 nci ve 6 ncı sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, eşitliğin yine de bozulmaması durumunda 8 inci sınıftan başlayarak sırasıyla her üç sınıftaki yabancı dil, Türkçe ve matematik derslerinin yıl sonu notlarının ortalaması yüksek olana bakarak değerlendirme yapar.  

             c) Listedeki sıraya göre diplomanın aslı ile kesin kayıtları yapar.  

             d) Kesin kayıt sonunda açık kontenjan bulunması durumunda, listedeki sıraya göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazananları belirler.  

             e) Açık kontenjan bulunması durumunda okulun öğretime açıldığı haftanın son günü mesai bitimine kadar yedek listeden sırası gelenlerin kayıtlarını yapar.  

             f) Yedek listesi bulunmayan okullarda, okulun öğretime açıldığı hafta içinde milli eğitim müdürlüğünce tespit edilecek takvime göre açık kontenjanları doldurur. Bundan sonra öğrenci kaydı yapmaz.  

             Kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenlerin kayıtları silinir. Durum, aday kayıt defterinin ilgili bölümü ile not durum çizelgesinin arkasına yazılır ve evrak iade edilir. Bu öğrencilerin tekrar aynı okula dönmek istemeleri durumunda, başvuruları kabul edilmez.  
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
NAKİLLER 

             NAKİLLER  
             Madde 11- Nakillerde genel liselerdeki mevzuat hükümlerine uyulur. Aynı il ve ilçe merkezleri ile büyük şehir belediye sınırları içindeki okullar arasında nakil yapılabilmesi için istenilen okulda açık kontenjan bulunması ve nakil isteğinde bulunan öğrencinin diploma notunun okula aynı yıl kaydedilen en son öğrencinin diploma notundan düşük olmaması gerekir.  

             Nakil için başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne genel lise mevzuatına göre nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.  

             NAKİL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
             Madde 12- Başvurulan okul müdürlüğünce nakillerle ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda, ilçelerdeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri, o ilçe milli eğitim müdürlüğüne; il merkezindeki okullara nakil isteyenlerin belgeleri ise o ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.  

             Nakil belgeleri, komisyonca en geç bir hafta içinde incelenerek öğrencilerin parasız yatılı olup olmadıkları, ikamet yerleri, ilköğretim okulu diploma notu ve okulların kontenjanları göz önünde bulundurularak okulları belirlenir.  

             FARKLI PROGRAM UYGULAYAN OKULLARDAN ÖĞRENCİ NAKİLLERİ  
             Madde 13- Nakil şartlarının taşınması durumunda, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Fen Liselerinden bu okullara öğrenci nakli yapılabilir.  

             YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT-KABULÜ  
             Madde 14- Yurt dışından gelen öğrencilerden:  

             a) Daha önce bu okullara devam etmiş olanların denkliği tanınan bir okula bir süre devam etmiş olduklarını,  

             b) Önceden bu okullara devam etmemiş olanların, denkliği tanınan bir okula en az iki ders yılı devam etmiş olduklarını,  

             c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenlerin yabancı dil ağırlıklı liseye denk bir program izlemiş olduklarını,  

             d) Ders yılı içinde gelenlerin devam ve başarı durumlarını belgelendirmeleri istenir. Bunları belgelendirenlerin kayıtları yapılır.  

             AYRILAN ÖĞRENCİLER  
             Madde 15- Kendi isteği ile ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.  

             Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfı tekrarı sonunda başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.  
  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
SEVİYE TESPİT SINAVI VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

             SEVİYE TESPİT SINAVI SONUCU DOKUZUNCU SINIFA DEVAM ETMEK  
             Madde 16- 9 uncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az "geçer" not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.  

             Hazırlık sınıfına devam edecek toplam öğrenci sayısı sekiz veya daha fazla ise öğrenciler okullarında hazırlık sınıfına devam ettirilirler. Öğrenci sayısı sekizin altında ise kayıtları okullarında kalmak koşulu ile hazırlık sınıfı bulunan herhangi bir okuldaki hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri sağlanır. Hazırlık sınıfını başardıklarında kayıtlarının bulunduğu okulda eğitim-öğretimlerine devam ettirilirler.  

             ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
             Madde 17- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki derslerdeki başarı durumu sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak öğrencilerin, teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar da dikkate alınır. Yabancı dilden başarı gösterenler 9 uncu sınıfa devam hakkı kazanırlar.  

             Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler. İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.  

             Bu okulların 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için:  

             a) Yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00,  

             b) 10 uncu ve 11 inci sınıflarda alan derslerinden de başarısızlığı olanların bu derslere ait yıl sonu ağırlıklı ortalamasının da en az 3.00 olması gerekir.  
  

ALTINCI BÖLÜM 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI 

             HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI İLE İLGİLİ ESASLAR  
             Madde 18- Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:  

             a) Yabancı dil dersinin amacı; öğrencileri, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında tespit edilen hedeflere uygun olarak hazırlamaktır.  

             b) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.  

             c) Türkçe derslerinde dil bilgisi konularına ağırlık verilir.  

             d) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır. Bu öğretmenler ders yılı başında düzenleyecekleri programa göre çalışmalarına başlarlar. Program, bir raporla ve okutulacak kitaplarla birlikte okul müdürlüğüne verilir.  

             e) Öğrenciye her dönem derslerden birer dönem notu verilir.  

             f) Öğrencinin yabancı dil dersinden başarılı sayılabilmesi için, ikinci dönem notunun en az iki (2), birinci dönem notu  etkisiz ise ikinci dönem notunun en az üç (3) olması gerekir. Başarı gösteremeyen öğrenciler ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye tespit sınavına alınırlar ve bu sınavda notu en az iki (2) olan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam hakkı kazanırlar. Başarılı olamayanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler.  

             g) Derslerin yıl sonu notları, diploma notunun tespitinde dikkate alınmaz.  
  

YEDİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

             UYGULAMA  
             Madde 19- Bu Yönetmeliğin, başarı ortalaması ile sınıf geçmeye ilişkin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 1999 - 2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.  

             HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER  
             Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuata göre işlem yapılır.  

             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT  
             Madde 21- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 12/4/1994 gün ve 21903 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.  

             YÜRÜRLÜK  
             Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             YÜRÜTME  
             Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.  

EK-1 
FORM DİLEKÇE 
....................... MÜDÜRLÜĞÜNE 

            _./_  ders yılında okulunuzdan mezun olan ..... nolu .......................................'ın Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan .......... ... .......... .......... .......... Lisesine (*.....) ön kayıt için başvuruda bulunmak istiyorum.  

            Başvuru için gerekli olan aşağıdaki bilgilerin verilmesini arz ederim. / /  

            ÖĞRENCİNİN  
            ADI-SOYADI              :                                        ÖĞRENCİ VELİSİNİN  
            SINIFI VE ŞUBESİ    :                                         Adı-Soyadı  
            NO                              :                                          İmza  

NOT DURUM ÇİZELGESİ 
 
SINIFLAR
YIL SONU AĞIRLIKLI NOTU
RAKAMLA (Virgülden sonra iki basamak yazılacaktır)
YIL SONU AĞIRLIKLI NOTU
YAZIYLA
4    
5    
6    
7    
8    
 
DİPLOMA NOTU 
 
                NOT: Bu tablo, öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce, okulun resmi kayıtlarına uygun olarak doldurulur ve velisine kapalı-mühürlü zarf içerisinde imza karşılığı teslim edilir.  

        * İstenilen yabancı dil bölümü belirtilir.                                                        /  /  
                                                                                                    Kayıtlarımıza uygundur  
                                                                                                            Adı-Soyadı  
                                                                                                                Mühür