Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1999 Perşembe Sayı: 23742 (Asıl) 
Milli Eğitim Bakanlığından; 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ARAÇLARI İNCELEME YÖNETMELİĞİ
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak eğitim araçlarının incelenmesi ve kabulleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları dışındaki eğitim araçlarının incelenmesine ve kabullerine ait usul ve esasları kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 

            b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını, 

            c) Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığını, 

            d) Enstitü Müdürlüğü: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı Eğitim Araçları İnceleme Enstitüsü Müdürlüğünü, 

            e) Eğitim Aracı: Öğretim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek basılı olan veya basılı olmayan eseri, 

            f) Basılı Eğitim Aracı: Kitap, dergi, atlas, harita ve benzerini, 

            g) Basılı Olmayan Eğitim Aracı: Film, çizgi film, film şeridi, slayt, video kaseti, resim, fotoğraf, tablo, plak, ses kaseti, disket, CD (Compact Disk), CD - ROM, atölye makine ve teçhizatı ile laboratuvar araç gereçleri ve benzerlerini, 

            h) Öğrenci Dergisi: Gelişim basamakları dikkate alınmak suretiyle, öğrencileri bilim, sanat ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde, bireysel, sosyal ve kültürel yönlerden geliştirici içerikteki ve periyodik olarak hazırlanan basılı eseri ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU VE İNCELEME ÜCRETİ

            BAŞVURU 
            Madde 5- Eğitim araçlarının Bakanlıkça incelenmesi için başvuru Başkanlığa yapılır. 

            Herhangi bir eserin hem eğitim aracı, hem de ders kitabı olması için başvurulamaz. 

            Her eğitim aracı için ayrı ayrı başvuruda bulunulması esastır. Ancak, özelliği sebebiyle takım oluşturan öğrenci dergisi gibi eğitim araçları için grup halinde başvuruda bulunulabilir. 1-5 inci sınıf öğrenci dergilerinin bir sonraki öğretim yılına ait bütün sayıları; en geç mayıs ayı sonuna kadar incelenmek üzere gönderilir. 

            Başvuru dilekçesine, incelenmesi istenen eğitim aracından basılı olanın beş nüshası, basılı olmayanın beş adedi, atölye makine ve teçhizatının her birinin dört cepheden çekilmiş renkli üçer fotoğrafı ile teknik özelliklerini belirten üçer belge veya katalog ve inceleme ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenir. 

            Atölye makine ve teçhizatı ile laboratuvar araç ve gereci, alan uzmanlarınca yerinde çalışır durumda incelenir. 

            Başvuru dilekçesinde eğitim araçlarının; 

            a) Öğrenciler, öğretmenler veya her ikisi, 

            b) Hangi tür ve düzeydeki okul öğrencileri, 

            c) Hangi branş öğretmenleri, 

            için hazırlanmış olduğu belirtilir. 

            İNCELEME ÜCRETİ 
            Madde 6- İncelenmesi istenen eğitim aracı için başvuru sahibinden alınacak inceleme ücretinin miktarı; 

            a) Kitap ve dergi türündeki basılı eğitim aracının her bir forması için 800, 

            b) Tablo, slayt, resim ve fotoğraf gibi eğitim araçlarının her biri için 80, 

            c) Yerküre ve haritaların her biri için 1200, 

            d) Atlasların her haritası için 600, 

            e) Atölye makine ve teçhizatının her biri için 1400, 

            f) Disketlerin her biri (Her diskette en fazla iki parça modül "ünite" bulunmalı ve bunlar sıkıştırılmış, ziplenmiş olmamalıdır.), CD ve CD - ROM için 1000, 

            g) Film, film şeridi ve çizgi filmin her 30 dakikası için 700, 

            h) Video kasetlerin (bant) her 30 dakikası için 800, 

            ı) Ses kasetlerinin (bant) her 30 dakikası için 400, 

            i) Basılı olmayan diğer eğitim araçlarının her biri için 600 

            gösterge rakamının, o yıl için bütçe kanunu ile tespit edilen (ücretin yatırıldığı tarihteki) memur aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. 

            İncelenecek eğitim aracı yabancı dilde hazırlanmış ise yukarıda belirtilen miktarların iki katı, A4 ebadında hazırlanmış ise birbuçuk katı alınır. 

            İnceleme ücretinin tamamı, Başkanlıkça belirlenen döner sermaye hesabına makbuz karşılığı yatırılır. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNCELEME ESASLARI

            SIRAYA ALMA 
            Madde 7- Başvuru dilekçesi ve eklerinin, Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 9 uncu maddeleri gereğince ön incelemesi yapılarak uygun bulunanlar incelenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Uygun bulunmayan dilekçe ve ekleri sahiplerine iade edilir. 

            Başkanlığa sunulan her eğitim aracı Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığınca Ek-1' deki Eğitim Aracı İzleme Formu'na kaydedilerek inceleme sırasına alınır. Ancak inceleme ücreti eksik yatırılan eğitim aracı, ücretin tamamlanması halinde sıraya alınır. 

            ÖN İNCELEME KOMİSYONLARI 
            Madde 8- Başkanlıkça, Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kitap İnceleme Şubesi Müdürlüğü, Süreli Yayınlar Şubesi Müdürlüğü, Eğitim Araçları İnceleme Şubesi Müdürlüğü, Özel Kesim Ders Kitapları İnceleme Şubesi Müdürlüğü ve Kültür Şubesi Müdürlüğü personeli arasından, her biri üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Ön İnceleme Komisyonları kurulur. 

            Eğitim aracının incelenmesi için Başkanlıkça belirlenen döner sermaye hesabına yatırılan ücretin bir kısmı Başkanlıkça hazırlanan yönerge esas ve usulleri çerçevesinde, mesai saatleri dışında ön inceleme yapanlara ve inceleme hizmetlerinde görev alanlara ödenir. 

            İNCELEMEYE ALINMAYACAKLAR 
            Madde 9- Eğitim araçlarından aşağıda belirtilenler incelemeye alınmaz: 

            a) Yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmış olanlar, 

            b) Gazeteler, 

            c) Üzerinde baskı veya yapım tarihi ile basıldığı veya yapıldığı yer bulunamayanlar, 

            d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle bunların birleştirilmesiyle meydana getirilenler. 

            İNCELEME ESASLARI 
            Madde 10- Eğitim araçlarının incelenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur: 

            a) Biçim Bakımından 

            1) Kullanılan malzemenin kalitesi ile eğitim aracı basılı ise kağıdın cinsi, renk ve baskısının göz sağlığı yönünden iyi seçilip seçilmediği, 

            2) Kitap ve dergilerde harf ve rakam büyüklüklerinin aşağıdaki ölçülere uygun olup olmadığı; 

            İlköğretim birinci sınıf için 20 - 24, 

            İlköğretim ikinci sınıf için 18, 

            İlköğretim üçüncü sınıf için 14, 

            İlköğretim dördüncü sınıf için 12, 

            İlköğretim beşinci sınıf için 11, 

            Daha üst kademeler için 10 

            punto, 

            3) Şekil, resim, tablo, fotoğraf, şema, plan, harita, grafik ve benzerlerinin metinleri aydınlatıcı ve tamamlayıcı olup olmadığı, bunların, metinlerin uygun yerlerinde bulunup bulunmadığı, 

            4) Eğitim aracının kullanılabilir, korunabilir, sağlığa uygun ve ekonomik olup olmadığı, 

            5) Basılı olanlarda bibliyografya, içindekiler ile gerekli durumlarda dipnot bulunup bulunmadığı, 

            b) İçerik Bakımından 

            1) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı, 

            2) Bilimsel hata bulunup bulunmadığı, 

            3) Eğitim aracının kişi ve kuruluşları yıpratıcı özellikte olup olmadığı ve siyasi propaganda amacı taşıyıp taşımadığı, 

            4) Eğiticilik ve öğreticilik nitelikleri bakımından, hitap ettiği eğitim kurumlarının özel amaçları ile ders programlarını destekleyip desteklemediği ve istenen düzeye uygun olup olmadığı, 

            5) Eğitim aracının, öğrencilerin eğitim düzeyleri yanında, yaş ve bilgi düzeylerine uygun olup olmadığı, 

            6) İmla, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına uygun olup olmadığı, 

            7) Türkçe'nin özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan doğru kullanılıp kullanılmadığı, 

            8) Atölye makine ve teçhizatı ile laboratuvar araç ve gerecinin yedek parçalarının, bakım ve onarım hizmetlerinin bulunup bulunmadığı, 

            İNCELEME 
            Madde 11- Eğitim aracı, Enstitü Müdürünün teklifi, Yayın ve Kültür Dairesi Başkanının onayı ile görevlendirilecek üç alan uzmanı tarafından Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmüne göre incelenir. Öğrenci dergileri ise en az üç kişiden oluşan bir komisyona incelettirilir. Olumlu veya olumsuz bulunan hususlar, gerekçeleriyle birlikte inceleme raporunda belirtilir ve raporlar Enstitü Müdürlüğüne verilir. 

            Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde üç üyeden oluşan Rapor Değerlendirme Komisyonu kurulur. Bu komisyonun alan uzmanı, eserin konusuna göre periyodik olarak değiştirilir. Enstitü Müdürlüğünce gönderilen uzman raporları komisyonda değerlendirilir. Raporlar değerlendirilirken en az oy çokluğu ile karar verilir. Ancak Talim ve Terbiye Kurulu üyesinin de görüşü alınır. Komisyon değerlendirmesi ile Kurul üyesi görüşünün farklı olması halinde gerekli değerlendirme Talim ve Terbiye Kurulunca yapılır. 

            Eğitim ve öğretim yönünden uygun bulunan veya bulunmayan eğitim aracına ait raporlar, Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından birleştirilip komisyonun görüşleri de eklenerek Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığına teslim edilir. 

            Rapor Değerlendirme Komisyonunun çalışma esas ve usulleri ile inceleme görevi verilecek elemanların nitelikleri ve görevin veriliş şekli yönerge ile belirlenir. 

            İNCELEME RAPORU VE UYGUNLUK SÜRESİ 
            Madde 12- Alan uzmanlarının kesin kanaati, değerlendirmelere dayalı olarak düzenledikleri inceleme raporunun sonuç kısmında açıkça belirtilir. Düzenlenen raporların sorumluluğu düzenleyen uzmanlara aittir. 

            Uzman görüşleri; 

            a) Eğitim aracı eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmuştur, 

            b) Eğitim aracı eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmamıştır, 

            hükümlerinden biri ile ifade edilir. 

            Uygun bulunanların hangi öğrenim düzeyine uygun olduğu da açıklanır. Uygunluk süresi, öğrenci dergileri için uygun görüldüğü tarihten itibaren iki öğretim yılıdır. 

            ÖĞRENCİ DERGİLERİNİN HAZIRLANMASI 
            Madde 13- Öğrenci dergileri, bilim, sanat ve teknolojideki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle, öğrencileri bilimsel düşünme ve çalışmaya yöneltici, bireysel, sosyal ve kültürel yönden geliştirici, motivasyonu artırıcı, özgün ve öğrenci düzeyine uygun makale, gözlem ve araştırmaların yer aldığı bir kapsamda hazırlanır. 

            Öğrenci dergilerinin hazırlanmasına dair esaslar yönerge ile belirlenir. 

            İNCELENMESİ SONUÇLANAN EĞİTİM ARAÇLARI 
            Madde 14- İncelenmesi sonuçlanan eğitim aracı ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır: 

            a) Uygun bulunan eğitim aracının adı, yazarı, yapımcısı, basıldığı veya üretildiği yer ve tarihi, kaçıncı baskı olduğu ve adresi belirtilerek Başkanlıkça Tebliğler Dergisinde duyurulur. 

            b) Rapor Değerlendirme Komisyonunca hazırlanan birleştirme raporu, Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığınca başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

            c) İncelenmesi sonuçlanan bütün eğitim araçlarının (atölye makine ve teçhizatı hariç) birer nüshası veya birer adedi, eğitim araçları için tutulan deftere sıra numarası ile kaydedilerek muhafaza edilir. Uygun bulunan eğitim araçlarının diğer nüsha ve adetleri Başkanlık kütüphanesine veya arşivine gönderilir. 

            Atölye makine ve teçhizatına ait fotoğraflar ve belgeler, ayrıca usulüne uygun olarak dosyalanıp arşivlenir. 

            d) Uygun bulunan eğitim araçlarının listesi, her yıl Tebliğler Dergisinin mart, haziran, eylül ve aralık sayılarında ilan edilir. Tebliğler Dergisinde bu özel sayılar dışında ilan kararları yayımlanamaz. 

            Ancak, 1-5 inci sınıf öğrenci dergilerinin uygun görülen sayıları, ait olduğu aydan bir ay öncesine kadar Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır. 

            İNCELENMEDEN DUYURUSU YAPILABİLECEK EĞİTİM ARAÇLARI 
            Madde 15- Bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapma işlevi bulunan resmi kurum ve kuruluşların, eğitim - öğretim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Başkanlıkça uygun görülenlerin Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılır. 

            ARAÇ ADI, YAZAR VEYA YAYIN EVİ DEĞİŞİKLİĞİ 
            Madde 16- Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılan eğitim aracının adı, yazarı veya yazarlarının adları, yayın evi adı gibi değişiklikler tarafların karşılıklı rızasına dair noter sözleşmesi, anlaşmazlık durumunda ise esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği ile yapılır ve bu durum Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır. 

            KULLANILMAYACAK EĞİTİM ARAÇLARI 
            Madde 17- Eğitim ve öğretim açısından uygunluk kararı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmayan hiçbir eğitim aracı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılamaz, herhangi bir suretle satın alınamaz ve bağış olarak da kabul edilemez. 

            SORUMLULUK 
            Madde 18- İncelenen eğitim araçlarının ve inceleme raporlarının korunup saklanmasından ve kayıtlarının tutulmasından Yayın ve Kültür Dairesi Başkanlığı sorumludur. 

            UYGUN BULUNAN EĞİTİM ARAÇLARININ KONTROLÜ 
            Madde 19- Yayımlanan veya yapılan atölye makine ve teçhizatı ile laboratuvar araç ve gereci dışındaki eğitim araçlarının ilk ve devamındaki yeni baskılarından beş adedi, yayımı veya yapımı tarihinden itibaren bir ay içinde Başkanlığa, yazar, yayın evi veya yapımcısı tarafından gönderilir. 

            Başkanlık, bu eğitim araçlarını, asıllarıyla karşılaştırır. Bu karşılaştırmada asıl nüsha veya adedine; kağıt cinsi, gramajı, baskı kalitesi ve içerik yönünden uymadığı tespit edilen eğitim araçlarının uygunluk kararı kaldırılır. 

            UYGUNLUK KARARININ KALDIRILMASI 
            Madde 20- Eğitim ve öğretim açısından uygun bulunan eğitim araçlarının uygunluk kararı aşağıdaki durumlarda kaldırılır: 

            a) Eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmadığı, yapılan inceleme, adli ve idari soruşturma sonucu tespit edilenler, 

            b) Bakanlığın izni olmadan kalite ve içeriğinde değişiklik yapılanlar, 

            c) Bakanlığa veya Başkanlığa atfen yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğu tespit edilenler, 

            d) Eğitim aracına ait raporda belirtilen hususları, eserin bir sonraki baskısında yerine getirmediği tespit edilenler, 

            e) Öğretim programlarındaki değişiklikleri yansıtmayanlar 

            Ayrıca, uygunluk kararı kaldırılan araçların yazar ve yayın evlerine ait diğer eğitim araçları da 2 takvim yılı süre ile incelemeye alınmaz. 

            İNCELEME ÜCRETİ 
            Madde 21- Eğitim aracının incelenmesi amacıyla Başkanlıkça belirlenen döner sermaye hesabına yatırılan ücretin bir kısmı, Başkanlıkça hazırlanan yönergede belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim aracını inceleyenlere ödenir. 

            YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN EĞİTİM ARAÇLARI 
            Madde 22- Yönetmelikte belirtilen eğitim araçları dışındaki eğitim aracı için başvurulması halinde Başkanlıktan alınacak onay doğrultusunda işlem yapılır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 23- Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 16/6/1993 tarihli ve 21609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 24- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Ek I
E Ğ İ T İ M  A R A C I  İ Z L E M E  F O R M U
           Eğitim Aracının Adı  

   

           Yazarı, Yayınlayanı  
           Yapımcısı veya  
            Firması

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.....................................................................................................
GELEN YAZININ Tarihi- Numarası  
İsteği Düzeyi  
Ekleri
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.....................................................................................................
  Yapılan İstemi .....................................................................................................
İNCELE  
YEYEN  
LERİN
Adı Soyadı  
Havale Tarihi  
Raporu Veriş Tarihi 
Sonuç
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.....................................................................................................
Adı Soyadı  
Havale Tarihi  
Raporu Veriş Tarihi  
Sonuç
.....................................................................................................  
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.....................................................................................................
CEVAP YAZISININ Tarihi- Numarası  
İsteği Düzeyi  
Ekleri
.....................................................................................................  
..................................................................................................... 
.....................................................................................................
NOT: ............................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................