Askeri Emniyet Mevzuatı

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2002 Pazar Sayı: 24884 (Asıl)

Milli Eğitim Bakanlığından; 
 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

             Madde 1- 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Ana sınıflarının çalışma saatleri, bağlı bulundukları okulun öğretim şekline göre düzenlenir. Ana sınıflarında görevli öğretmen, bir günde eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun okulda bulunduğu saatlerde eğitim etkinliğine katılmak zorundadır."

             "d) Okul öncesi eğitim kurumlarında aralıksız eğitim yapılması esas olup teneffüs yapılmaz."

 

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 ncü maddesinin (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Yürürlük

             Madde 3- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.