Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 17.12.1999 Cuma Sayı: 23909 (Asıl)
Milli Eğitim Bakanlığından;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 5/9/1995 tarihli ve 22395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 30- Farklı okul türleri arasındaki nakiller, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Hazırlık sınıfında sınıf geçme, yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerden verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarı gösterenler 9 uncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarılı olamayanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfında okuyup da kayıtlı olduğu okulun 9 uncu sınıfına devam hakkı kazanamayan öğrencilerin diğer okullara kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yaş kaydına bakılmaksızın yapılır."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "b) Yurt içinde ve yurt dışında, tiyatro, müzik, spor, folklor ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin milli eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere de valilikçe izin verilir. Bu izinlerin toplamı ile diğer devamsızlıkların toplamı 45 iş gününü geçemez. Ancak, uluslararası yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Bir ders yılında 45 günden fazla devamsızlık yapmamış olmak ve bir dönem notu almış bulunmak",

            Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.