Askeri Emniyet Mevzuatı
 
 
Resmi Gazete Tarihi: 30.05.1999 Pazar Sayı: 23710 (Asıl)
Milli Savunma Bakanlığından; 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTA ÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN 28 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 18 Nisan 1998 tarihli ve 23317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 28- Öğrencinin, iki dönem not aldığı herhangi bir dersten başarılı sayılması için, aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekir: 

            a) Öğrencinin ikinci dönem notunun en az dört (4.00) ve iki dönem ortalamasının en az beş (5.00) olması zorunludur. Ancak; 

            (1) Askeri liselerin hazırlık sınıfında bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

            (2) Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama Okulunda "Çalgı" dersinden her kanaat dönemi sonunda kurulacak komisyonlar tarafından uygulamalı sınavlar yapılır. Çalgı dersi öğretmeninin dönem notu ile dönem sonu komisyon not ortalaması, öğrencinin o dönem notu olur. 

           (3) Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama Okulunda çalgı, sol-fej ve dikte ile toplu müzik derslerinden başarılı olabilmek için, iki dönem ortalamasının ve ikinci dönem notunun en az altı (6.00) olması gerekir. 
 
            b) Birinci kanaat dönemi notu iki (2.00) ve daha az olan öğrencinin ikinci kanaat dönemi notunun en az yedi (7.00) olması gerekir. 

            Yukarıdaki fıkra dışında, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış öğrencinin, başarılı sayılabilmesi için, bu notunun en az beş (5.00) olması gerekir." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 30- Herhangi bir ders veya derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bu ders veya derslerden not yükseltme sınavına girer. 

            a) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslerden "Not Yükseltme Sınavları Hazırlık Kursları"na devam etmek zorundadırlar. Not yükseltme sınavları hazırlık kursları ile ilgili hususlar, Silahlı Kuvvetler Askeri Liseler Yönetmeliği ile Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinde öngörülen esaslar çerçevesinde yürütülür. 

            b) Not yükseltme sınavı sonunda, başarısız olduğu derslerin her birinden en az beş (5.00) alan öğrenci sınıfını geçer. 

            c) Not yükseltme sınavları sonunda bir dersten başarısızlık söz konusu ise, yıl sonu başarı ortalaması yedi (7.00) ve yukarı olanlar, bu dersten başarılı sayılarak bir üst sınıfa devam ederler. Yıl sonu başarı ortalaması yedi (7.00)'den aşağı olanlar, tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavı sonunda, bu dersten beş (5.00) alamayan öğrencinin aldığı not ile elde edilen yıl sonu başarı ortalaması, yedi (7.00) ve yukarı olan öğrenci sınıf geçer, şartları uymayan öğrenci sınıfı tekrar eder. 

            ç) Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama Okulunda başarısız olunan tek ders; çalgı, solfej-dikte ve toplu müzik derslerinden biri ise, not yükseltme sınavları sonundaki başarı ortalamasına bakılmaksızın, öğrenciler tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavı sonunda yıl sonu başarı ortalaması, yedi (7.00) ve yukarı olsa dahi, anılan dersten altı (6.00) alamayan öğrenci sınıfı tekrar eder." 

            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları yürütür.