Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:19.04.1999 Pazartesi Sayı: 23671 (Asıl)
Sağlık Bakanlığından: 
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İŞLETME, İDARE VE MUHASEBE İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
            Madde 1- 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "d) Döner sermayenin kullanımına verilen binaların her türlü bakım, onarım, tadilat ve kira bedelleri." 

            Madde 2- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.