Bakanlıklar Mevzuatı  
 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ 
RESMİ G.TARİHİ : 01.12.1999
RESMİ G. NO : 23893
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : DAYANAK
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde   5 : ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
Madde   6 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ
Madde   7 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN İLANI VE MÜRACAATLARIN KABULÜ
Madde   8 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILACAKLARIN SEÇİMİ
Madde   9 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI
Madde 10 : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ESASLARI
Madde 11 : SINAV ŞARTI
Madde 12 : SINAVIN ŞEKLİ
Madde 13 : EĞİTİM PROGRAMLARINI HAZIRLAMA VE SINAV KURULU
Madde 14 : SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 15 : SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Madde 16 : SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Madde 17 : ATAMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 18 : GRUPLAR ARASI GEÇİŞLER
Madde 19 : ALT GÖREVLERE ATAMA
Madde 20 : TEKRAR ATAMA
Madde 21 : BAŞKA KURUMLARDAN NAKİL
Madde 22 : GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ
Madde 23 : GÜVENCE
Madde 24 : HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 25 : ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA
Madde 26 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 :
Madde 27 : YÜRÜRLÜK
Madde 28 : YÜRÜTME