Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
  
RESMİ G.TARİHİ : 10/03/2006
RESMİ G. NO : 26104.
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Dayanak
Madde 4.- Tanımlar
Madde 5.- Bütçe
Madde 6.- Gider bütçesi
Madde 7.- Kurumsal sınıflandırma
Madde 8.- Fonksiyonel sınıflandırma
Madde 9.- Finansman tipi sınıflandırma
Madde 10.- Ekonomik sınıflandırma
Madde 11.- Gelir bütçesi
Madde 12.- Ret ve iadeler
Madde 13.- Gelir tahmini
Madde 14.- Gelirin ait olduğu yıl
Madde 15.- Gelirlerin dayanakları
Madde 16.- Gelirlerin toplanması sorumluluğu
Madde 17 Bağış ve yardımlar
Madde 18.- Belli bir amaca tahsisli gelirler ve alınan paylar
Madde 19.- Bütçe denkliğinin sağlanması
Madde 20.- Finansmanın ekonomik sınıflandırması
Madde 21.- İşletmeler
Madde 22.- Bütçe çağrısı
Madde 23.- Birimlerin gider teklifleri
Madde 24.- Bütçe tasarısı
Madde 25.- Bütçe tasarısının bakanlığa gönderilmesi
Madde 26.- Bütçe tasarısının encümende görüşülmesi
Madde 27.- Bütçe tasarısının meclise sunulması
Madde 28.- Plan ve bütçe komisyonu oluşturulması ve çalışma usulü
Madde 29.- Bütçe tasarısının mecliste görüşülmesi
Madde 30.- Bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetveller
Madde 31.- Bütçenin yazımı
Madde 32.- Bütçenin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi
Madde 33.- Büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri
Madde 34.- Bağlı idare ve birlik bütçeleri
Madde 35.- Ödenek kullanımı
Madde 36.- Aktarma
Madde 37.- Ek ödenek
Madde 38.- Yedek ödenek
Madde 39.- Ödeneklerin iptali ve devri
Madde 40.- Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi
Madde 41.- Kesin hesabı oluşturan cetveller
Madde 42.- Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları, kuralları ve uygulanması
Madde 43.- Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
Madde 44.- Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni
Madde 45.- Hesap planı
Madde 46.- Detaylı hesap planları
Madde 47.- I.- Dönen varlıklar
Madde 48.- 10 Hazır değerler
100 Kasa Hesabı
Madde 49.- Hesabın niteliği
Madde 50.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 51 - Hesabın işleyişi
101 Alınan Çekler Hesabı
Madde 52.- Hesabın niteliği
Madde 53 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 54 - Hesabın işleyişi
102 Banka Hesabı
Madde 55 - Hesabın niteliği
Madde 56.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 57 - Hesabın işleyişi
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)
Madde 58 - Hesabın niteliği
Madde 59 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 60 - Hesabın işleyişi
104 Proje Özel Hesabı
Madde 61.- Hesabın niteliği
Madde 62.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 63.- Hesabın işleyişi
105 Döviz Hesabı
Madde 64 - Hesabın niteliği
Madde 65 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 66 - Hesabın işleyişi
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
Madde 67 - Hesabın niteliği
Madde 68 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 69 - Hesabın işleyişi
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
Madde 70 - Hesabın niteliği
Madde 71 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 72.- Hesabın işleyişi
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı
Madde 73- Hesabın niteliği
Madde 74.- Hesabın işleyişi
Madde 75.- 11 Menkul kıymet ve varlıklar
Madde 76 - Hesap grubuna ait işlemler
117 Menkul Varlıklar Hesabı
Madde 77 - Hesabın niteliği
Madde 78 - Hesabın işleyişi
118 Diğer Menkul Kıymetler ve Varlıklar Hesabı
Madde 79 - Hesabın niteliği
Madde 80 - Hesabın işleyişi
Madde 81.-12 Faaliyet alacakları
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
Madde 82 - Hesabın niteliği
Madde 83.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 84 - Hesabın işleyişi
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
Madde 85 - Hesabın niteliği
Madde 86 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 87 - Hesabın işleyişi
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
Madde 88 - Hesabın niteliği
Madde 89 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 90 - Hesabın işleyişi
Madde 91.- Hesabın niteliği
Madde 92.- Hesabın işleyişi
Madde 93.-13 Kurum alacakları
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı
Madde 94 - Hesabın niteliği
Madde 95 - Hesabın işleyişi
137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı
Madde 96 - Hesabın niteliği
Madde 97.- Hesabın işleyişi
Madde 98.- 14 Diğer alacaklar
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı
Madde 99 - Hesabın niteliği
Madde 100.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 101 - Hesabının işleyişi
Madde 102.- 15 Stoklar
Madde 103 - Hesap grubuna ait işlemler
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
Madde 104.- Hesabın niteliği
Madde 105.- Hesabın işleyişi
153 Ticari Mallar Hesabı
Madde 106.- Hesabın niteliği
Madde 107.- Hesabın işleyişi
157 Diğer Stoklar Hesabı
Madde 108.- Hesabın niteliği
Madde 109.- Hesabın işleyişi
Madde 110.-16 Ön ödemeler
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı
Madde 111 - Hesabın niteliği
Madde 112.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 113.- Hesabın işleyişi
161 Personel Avansları Hesabı
Madde 114 - Hesabın niteliği
Madde 115- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 116- Hesabın işleyişi
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı
Madde 117 - Hesabın niteliği
Madde 118- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 119 - Hesabın işleyişi
164 Akreditifler Hesabı
Madde 120 - Hesabın niteliği
Madde 121.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 122 - Hesabın işleyişi
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı
Madde 123 - Hesabın niteliği
Madde 124 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 125 - Hesabın işleyişi
166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı
Madde 126 - Hesabın niteliği
Madde 127 - Hesabın işleyişi
167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı
Madde 128 - Hesabın niteliği
Madde 129.- Hesabın işleyişi
Madde 130.- 18 Gelecek Aylara Ait Giderler
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
Madde 131.- Hesabın niteliği
Madde 132.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 133.- Hesabın işleyişi
Madde 134.- 19 Diğer dönen varlıklar
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
Madde 135.- Hesabın niteliği
Madde 136.- Hesabın işleyişi
Madde 137.-191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Hesabın niteliği
Madde 138.- Hesabın işleyişi
197 Sayım Noksanları Hesabı
Madde 139 - Hesabın niteliği
Madde 140 - Hesabın işleyişi
Madde 141.- 2.- Duran varlıklar
Madde 142.- 21 Menkul kıymet ve varlıklar
217 Menkul Varlıklar Hesabı
Madde 143 - Hesabın niteliği
Madde 144 - Hesabın işleyişi
218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı
Madde 145 - Hesabın niteliği
Madde 146 - Hesabın işleyişi
Madde 147.-22.- Faaliyet alacakları
220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı
Madde 148.- Hesabın niteliği
Madde 149.- Hesabın işleyişi
222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı
Madde 150 - Hesabın niteliği
Madde 151 - Hesabın işleyişi
Madde 152.-23 Kurum alacakları
Madde 153.- Hesabın niteliği
Madde 154.- Hesabın işleyişi
Madde 155.-24 Mali duran varlıklar
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
Madde 156 - Hesabın niteliği
Madde 157 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 158 - Hesabın işleyişi
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı
Madde 159 - Hesabın niteliği
Madde 160 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 161 - Hesabın işleyişi
Madde 162.-25 Maddi duran varlıklar
Madde 163 - Hesap grubuna ilişkin işlemler
250 Arazi ve Arsalar Hesabı
Madde 164 - Hesabın niteliği
Madde 165 - Hesabın işleyişi
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
Madde 166 - Hesabın niteliği
Madde 167.- Hesabın işleyişi
252 Binalar Hesabı
Madde 168 - Hesabın niteliği
Madde 169 - Hesabın işleyişi
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
Madde 170 - Hesabın niteliği
Madde 171 - Hesabın işleyişi
254 Taşıtlar Hesabı
Madde 172 - Hesabın niteliği
Madde 173 - Hesabın işleyişi
255 Demirbaşlar Hesabı
Madde 174 - Hesabın niteliği
Madde 175 Hesabın işleyişi
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
Madde 176 - Hesabın niteliği
Madde 177 - Hesabın işleyişi
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
Madde 178 - Hesabın niteliği
Madde 179 - Hesabın işleyişi
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
Madde 180 - Hesabın niteliği
Madde 181 - Hesabın işleyişi
259 Yatırım Avansları Hesabı
Madde 182 - Hesabın niteliği
Madde 183 - Hesabın işleyişi
Madde 184.-26 Maddi olmayan duran varlıklar
Madde 185 - Hesap grubuna ilişkin işlemler
260 Haklar Hesabı
Madde 186 - Hesabın niteliği
Madde 187.- Hesabın işleyişi
264 Özel Maliyetler Hesabı
Madde 188 - Hesabın niteliği
Madde 189 - Hesabın işleyişi
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)
Madde 190 - Hesabın niteliği
Madde 191 - Hesabın işleyişi
Madde 192.- 28 Gelecek yıllara ait giderler
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
Madde 193.- Hesabın niteliği
Madde 194.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 195.- Hesabın işleyişi
Madde 196.- 29 Diğer duran varlıklar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
Madde 197- Hesabın niteliği
Madde 198 Hesabın işleyişi
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
Madde 199.- Hesabın niteliği
Madde 200.- Hesabın işleyişi
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
Madde 201.- Hesabın niteliği
Madde 202.- Hesabın işleyişi
Madde 203.-3.- Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Madde 204.-30 Kısa vadeli iç mali borçlar
300 Banka Kredileri Hesabı
Madde 205.- Hesabın niteliği
Madde 206- Hesabın işleyişi
303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
Madde 207.- Hesabın niteliği
Madde 208 Hesabın işleyişi
304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı
Madde 209 - Hesabın niteliği
Madde 210.-
309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
Madde 211 - Hesabın niteliği
Madde 212 - Hesabın işleyişi
Madde 213.-31 Kısa vadeli dış mali borçlar
310 Cari Yılda Ödenecek Dış Borçlar Hesabı
Madde 214 - Hesabın niteliği
Madde 215 - Hesabın işleyişi
Madde 216.-32 Faaliyet borçları
320 Bütçe Emanetleri Hesabı
Madde 217 - Hesabın niteliği
Madde 218 Hesaba ilişkin işlemler
Madde 219 - Hesabın işleyişi
322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı
Madde 220 - Hesabın niteliği
Madde 221 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 222 - Hesabın işleyişi
Madde 223.- 33 Emanet yabancı kaynaklar
330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
Madde 224 - Hesabın niteliği
Madde 225 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 226 - Hesabın işleyişi
333 Emanetler Hesabı
Madde 227 - Hesabın niteliği
Madde 228 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 229 - Hesabın işleyişi
Madde 230.- 34 Alınan Avanslar
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
Madde 231 - Hesabın niteliği
Madde 232 - Hesabın işleyişi
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
Madde 233 - Hesabın niteliği
Madde 234 - Hesabın işleyişi
Madde 235.-36 Ödenecek diğer yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
Madde 236 - Hesabın niteliği
Madde 237 - Hesabın işleyişi
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
Madde 238 - Hesabın niteliği
Madde 239.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 240- Hesabın işleyişi
362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı
Madde 241 - Hesabın niteliği
Madde 242.- Hesabın işleyişi
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı
Madde 243.- Hesabın niteliği
Madde 244.- Hesabın işleyişi
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı
Madde 245.- Hesabın niteliği
Madde 246.- Hesabın işleyişi
Madde 247.- 37 Borç ve gider karşılıkları
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
Madde 248.- Hesabın niteliği
Madde 249.- Hesabın işleyişi
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
Madde 250.- Hesabın niteliği
Madde 251.- Hesabın işleyişi
Madde 252.- 38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı
Madde 253.- Hesabın niteliği
Madde 254.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 255.- Hesabın işleyişi
381 Gider tahakkukları hesabı
Madde 256 - Hesabın niteliği
Madde 257 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 258- Hesabın işleyişi
Madde 259.-39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı
Madde 260 - Hesabın niteliği
Madde 261.- Hesabın işleyişi
397 Sayım Fazlaları Hesabı
Madde 262 - Hesabın niteliği
Madde 263 - Hesabın işleyişi
399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı
Madde 264.- Hesabın Niteliği
Madde 265.- Hesabın işleyişi
Madde 266.-4- Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Madde 267.-40 Uzun vadeli iç mali borçlar
400 Banka Kredileri Hesabı
Madde 268.- Hesabın niteliği
Madde 269.- Hesabın işleyişi
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı
Madde 270 - Hesabın niteliği
Madde 271 - Hesabın işleyişi
Madde 272.- Hesabın niteliği
Madde 273- Hesabın işleyişi
409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı
Madde 274 - Hesabın niteliği
Madde 275 - Hesabın işleyişi
Madde 276.-41 Uzun vadeli dış mali borçlar
410 Dış Mali Borçlar Hesabı
Madde 277 - Hesabın niteliği
Madde 278.- Hesabın işleyişi
Madde 279.- 43.- Diğer borçlar
430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
Madde 280.- Hesabın niteliği
Madde 281 - Hesabın işleyişi
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
Madde 282.- Hesabın niteliği
Madde 283 Hesabın işleyişi
Madde 284.- 44 Alınan Avanslar
440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
Madde 285 - Hesabın niteliği
Madde 286 - Hesabın işleyişi
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
Madde 287 - Hesabın niteliği
Madde 288 - Hesabın işleyişi
Madde 289.- 47 Borç ve gider karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
Madde 290.- Hesabın niteliği
Madde 291.- Hesabın işleyişi
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı
Madde 292.- Hesabın niteliği
Madde 293.- Hesabın işleyişi
Madde 294.- 48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı
Madde 295.- Hesabın niteliği
Madde 296.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 297.- Hesabın işleyişi
481 Gider Tahakkukları Hesabı
Madde 298 - Hesabın niteliği
Madde 299 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 300 - Hesabın işleyişi
Madde 301.- 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
Madde 302.- Hesabın Niteliği
Madde 303.- Hesabın işleyişi
Madde 304.- 5.- Öz kaynaklar
Madde 305.-50 Net değer
500 Net Değer/Sermaye Hesabı
Madde 306 - Hesabın niteliği
Madde 307.- Hesabın işleyişi
Madde 308.- 51 Değer hareketleri
511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı
Madde 309.- Hesabın niteliği
Madde 310.- Hesabın işleyişi
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı
Madde 311 - Hesabın niteliği
Madde 312.- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 313 - Hesabın işleyişi
Madde 314.-52 Yeniden değerleme farkları
522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
Madde 315 - Hesabın niteliği
Madde 316.- Hesabın işleyişi
Madde 317.-57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları
Madde 318.- Hesabın niteliği
Madde 319.- Hesabın işleyişi
Madde 320.-58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)
Madde 321 - Hesabın niteliği
Madde 322.- Hesabın işleyişi
Madde 323.- 59 Dönem faaliyet sonuçları
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
Madde 324- Hesabın niteliği
Madde 325- Hesabın işleyişi
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)
Madde 326.- Hesabın niteliği
Madde 327.- Hesabın işleyişi
Madde 328.-6-Faaliyet hesapları
Madde 329.- 60 Gelir hesapları
Madde 330.- Hesap grubuna ilişkin işlemler
600 Gelirler Hesabı
Madde 331 - Hesabın niteliği
Madde 332 - Hesabın işleyişi
Madde 333.- 63 Gider hesapları
Madde 334- Hesap grubuna ilişkin işlemler
630 Giderler Hesabı
Madde 335- Hesabın niteliği
Madde 336- Hesabın işleyişi
Madde 337- 69 Faaliyet sonuçları
690 Faaliyet Sonuçları Hesabı
Madde 338- Hesabın niteliği
Madde 339- Hesabın işleyişi
Madde 340- 8-Bütçe hesapları
Madde 341.- 80 Bütçe gelir hesapları
Madde 342.- Hesap grubuna ilişkin işlemler
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
Madde 343 - Hesabın niteliği
Madde 344- Hesabın işleyişi
805 Gelir Yansıtma Hesabı
Madde 345- Hesabın niteliği
Madde 346- Hesabın işleyişi
Madde 347- 81 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesapları
810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı
Madde 348- Hesabın niteliği
Madde 349- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 350- Hesabın işleyişi
Madde 351.- 83 Bütçe gider hesapları
Madde 352.- Hesap grubuna ilişkin işlemler
830 Bütçe Giderleri Hesabı
Madde 353 - Hesabın niteliği
Madde 354- Hesabın işleyişi
834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı
Madde 355- Hesabın niteliği
Madde 356 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 357- Hesabın işleyişi
835 Gider Yansıtma Hesabı
Madde 358 Hesabın niteliği
Madde 359.- Hesabın işleyişi
Madde 360.- 89 Bütçe uygulama sonuçları
895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı
Madde 361 - Hesabın niteliği
Madde 362.- Hesabın işleyişi
Madde 363.- 9-Nazım hesaplar
Madde 364.- 90 Ödenek hesapları
Madde 365 - Hesap grubuna ait işlemler
Madde 366.- İl özel idarelerinde kullanılacak ödenek hesapları
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
Madde 367 - Hesabın niteliği
Madde 368- Hesabın işleyişi
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
Madde 369 - Hesabın niteliği
Madde 370 - Hesabın işleyişi
902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı
Madde 371 - Hesabın niteliği
Madde 372- Hesabın işleyişi
903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Madde 373 - Hesabın niteliği
Madde 374- Hesabın işleyişi
904 Ödenekler Hesabı
Madde 375- Hesabın niteliği
Madde 376- Hesabın işleyişi
905 Ödenekli Giderler Hesabı
Madde 377- Hesabın niteliği
Madde 378- Hesabın işleyişi
906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Madde 379- Hesabın niteliği
Madde 380- Hesabın işleyişi
907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı
Madde 381 - Hesabın niteliği
Madde 382- Hesabın işleyişi
Madde 383.- Belediye, bağlı idare ve birliklerde kullanılacak ödenek hesapları
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
Madde 384- Hesabın niteliği
Madde 385- Hesabın işleyişi
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı
Madde 386- Hesabın niteliği
Madde 387- Hesabın işleyişi
905 Ödenekli Giderler Hesabı
Madde 388- Hesabın niteliği
Madde 389- Hesabın işleyişi
906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı
Madde 390- Hesabın niteliği
Madde 391 - Hesabın işleyişi
907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı
Madde 392- Hesabın niteliği
Madde 393 - Hesabın işleyişi
Madde 394.- 91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları
910 Teminat Mektupları Hesabı
Madde 395- Hesabın niteliği
Madde 396- Hesaba ilişkin işlemler
Madde 397- Hesabın işleyişi
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
Madde 398- Hesabın niteliği
Madde 399- Hesabın işleyişi
912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı
Madde 400- Hesabın niteliği
Madde 401 - Hesaba ilişkin işlemler
Madde 402- Hesabın işleyişi
913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı
Madde 403- Hesabın niteliği
Madde 404 - Hesabın işleyişi
Madde 405-92 Taahhüt hesapları
Madde 406 - Hesap grubuna ilişkin işlemler
920 Gider Taahhütleri Hesabı
Madde 407 - Hesabın niteliği
Madde 408 - Hesabın işleyişi
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı
Madde 409- Hesabın niteliği
Madde 410- Hesabın işleyişi
Madde 411.- Kurum gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi
Madde 412.- Dönem sonu işlemleri
Madde 413.- Dönem başı işlemleri
Madde 414.- İl özel idaresi ilçe birimince ay sonu yapılacak işlemler
Madde 415- Yönetim dönemi
Madde 416.- Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler
Madde 417.- Aylık hesap belgeleri
Madde 418 Mali raporlama
Madde 419.- Raporlama birimi
Madde 420.- Mizan cetveli ve düzenlenecek temel mali tablolar
Madde 421.- Mizanlar
Madde 422.- Bilanço
Madde 423.- Faaliyet sonuçları tablosu
Madde 424.- Bütçe uygulama sonuçları tablosu
Madde 425.- Nakit akım tablosu
Madde 426- Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu
Madde 427- İç borç değişim tablosu
Madde 428- Dış borç değişim tablosu
Madde 429- Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu
Madde 430- Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
Madde 431.- Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu
Madde 432.- Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
Madde 433.- Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
Madde 434.- Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
Madde 435- Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
Madde 436- Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
Madde 437- Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
Madde 438- Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
Madde 439- Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
Madde 440- Raporlama süreleri
Madde 441.- Mali tabloların ilgili kurumlara gönderilmesi
Madde 442.- Borçlular defteri (Örnek 60)
Madde 443.- Kadro ve aylık raporu (Örnek- 61)
Madde 444.- Kadro defteri (Örnek- 62)
Madde 445- Alındı kayıt defteri (Örnek- 63)
Madde 446- Arşiv defteri (Örnek- 64)
Madde 447.- Duran varlıklar amortisman ve yeniden değerleme defteri (Örnek- 65)
Madde 448- Diğer defterler
Madde 449.- Sayımı yapılacak değerler ve sayım kurulları
Madde 450- Sayımlarda kullanılacak tutanaklar
Madde 451.- Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri
Madde 452.- Veznedarlar arasındaki devir işlemleri
Madde 453.- Vezne ve ambarların kontrolü
Madde 454.- Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri
Madde 455- Hak sahipleri tarafından kaybedilen çekler
Madde 456- Kaybedilen veya kullanılmayacak hale gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak işlem
Madde 457- Alındı, çek ve benzeri belgelerin iptali
Madde 458.- İncelenmek üzere Sayıştay'dan istenilecek belgeler
Madde 459- Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi
Madde 460- Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi
Madde 461.- Kayıtların belgeye dayanması ve işlemlerin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi
Madde 462.- Denetim raporları dosyası
Madde 463.- Üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler
Madde 464.- Hüküm bulunmayan haller
Madde 465.- Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması
Madde 466- Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Madde 467.- Yürürlük
Madde 468.- Yürütme