Sermaye Piyasası Mevzuatıı

 

Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2005 Salı Sayı: 25697 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu  
 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 - 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın infisah ettirilerek tüm aktif ve pasiflerinin hisse senetleri Borsa kotunda bulunmayan bir başka ortaklığa devredilmesi ya da birleşme suretiyle yeni bir ortaklık kurulması durumlarında devralan/yeni kurulacak ortaklığın devralma/birleşme sonucu oluşan aktiflerinin en az %51'inin hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklık aktiflerinden karşılanmış olması halinde, devralan/yeni kurulacak ortaklık hisse senetlerinin kota alınmasında kotasyon koşulları aranmaz."

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yatırım  ortaklıklarınca  ihraç  edilen hisse  senetlerinin  ilk kotasyonunda aşağıdaki şartlar aranır."

Yürürlük

Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.