Sermaye Piyasası Mevzuatıı

 

Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2005 Salı Sayı: 25697 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu  
 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 —19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkradan sonra gelmek üzere üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan ve tüm şartları yerine getirerek Borsa tarafından katılımın zorunlu tutulduğu eğitim programlarından sertifika alanlar Tahvil ve Bono Piyasasında temsilci olarak görev yapmaya hak kazanırlar."

"Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında uzmanlık gerektiren veya daha üst kademelerde en az üç yıl süreyle olumlu tezkiye alarak bilfiil çalışmış olanlar, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcılığı ve menkul kıymetler müdürü olarak bilfiil en az üç yıl çalışmış olanlar; bir aracı kurum üyenin yanında fiilen beş yıl çalışmış ve bu sürenin en az üç yılını genel müdür olarak ifa etmiş veya en az üç yıl yönetim kurulu başkanı ya da murahhas üye olarak görev yapmış olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey sınavında başarılı olanlar ile 1/9/1994 tarihinden önceki dönemde Tahvil ve Bono Piyasasında Borsa üyesi temsilcisi olarak en az iki yıl süreyle bilfiil görev yapmış olanlar yukarıdaki paragrafta belirtilen sertifika alma koşulundan muaftır."

"Sertifika alma koşulu aranmayanlar Tahvil ve Bono Piyasası Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemi Uygulama Eğitim Programına katılmak şartıyla temsilci olmaya hak kazanırlar."

 Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Emir Büyüklüğü ve İşlem Saatleri

Madde 8 - Piyasaya iletilebilecek minimum emir büyüklükleri ve katları ile maksimum emir büyüklükleri Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir. Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarların altında veya üzerinde kalan tutarlar için ayrıca Pazar/Pazarlar açılabilir.

Piyasanın işlem saatleri Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir."

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 - Piyasa üyeleri, emirlerini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen esaslar doğrultusunda alım satım sistemine iletirler."

Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Tahvil ve Bono Piyasası alım satım sistemine iletilen teklif ve taleplerden, doğrudan alım emirlerinde en yüksek fiyatlı (en düşük oranlı) emirler, doğrudan satım emirlerinde en düşük fiyatlı (en yüksek oranlı) emirler; repo emirlerinde oranı en yüksek olan emirler, ters repo emirlerinde ise oranı en düşük olan emirler belirlenerek piyasa katılımcılarına anında iletilir. En iyi talep ya da tekliften işlem yapılması halinde sonraki bekleyen en iyi teklif/teklifler ya da talep/talepler otomatik olarak ekrana gelir."

"b) Zaman Önceliği: Fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirler öncelikle karşılanır. Buna göre, fiyatlarda eşitlik olması halinde zaman önceliği esas alınır."

Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Limitli Emir: Limitli emirler fiyat/oran, işlem tutarı/nominal tutar belirlenerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler."

Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "Türk Liraları" ibaresi "nakit tutarlar" olarak değiştirilmiştir.

 Yürürlük

Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.