Sermaye Piyasası Mevzuatıı  
Resmi Gazete Tarihi:29.01.1997 Pazartesi Sayı: 22892 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Sermaye Piyasası Kurulu  
  
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEMLER PİYASASI İŞLEM VE ÜYELİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM
PİYASA İŞLEMLERİ

            AMAÇ 
            Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Vadeli İşlemler Piyasası'nda işlem görecek vadeli ve opsiyonlu sözleşmelerin işlem esaslarını ve Vadeli İşlemler Piyasası'na üyelik şartlarını belirlemektir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

            DAYANAK 
            Madde 2 - Bu Yönetmelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Temmuz 1995 tarih 22352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik"in Geçici 1. Maddesi ile "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği"nin 21. Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

            İŞLEM GÖRECEK VADELİ SÖZLEŞMELERİNİN ASGARİ UNSURLARI 
            Madde 3 - Vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmelerinin özellikleri, işlem yöntemleri ve söz konusu sözleşmelerin asgari unsurları, işleme dayanak teşkil eden sermaye piyasası aracının niteliğine göre, Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenip, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüyle saptanır. Borsa Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları ve değişiklikleri Borsa bülteninde duyurulur. Söz konusu asgari unsurlar saşağıdadır: 

            a) Sözleşmeye Konu Mankul Kıymet veya Finansal Gösterge: Sözleşmeye dayanak teşkil eden menkul kıymet veya finansal gösterge.  

            b) Sözleşmenin Tipi: Vadeli işlem piyasalarında ilgili Borsa tarafından belirlenen alım satımı yapılabilecek vadeli işlem veya opsiyonlu işlem sözleşmeleri. 

            c) Sözleşmenin Büyüklüğü: Sözleşmeye konu menkul kıymet veya finansal göstergenin standartlaştırılmış minimum işlem miktarı.  

            d) Fiyat Aralığı: Sözleşme türü bazında belirlenen sözleşme fiyatında bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat hareketi. 

            e) İşlem Vadesi: Sözleşmeye konu menkul kıymet veya finansal göstergenin nakit uzlaşmasının veya fiziksel takasının yapılacağı zaman.  

            f) Teslim Şekli: Vade sonunda sözleşmeye konu menkul kıymet veya finansal gösterge bazında teslimatın fiziki olarak veya nakit uzlaşma yoluyla yapılacağı. 

            g) Uzlaşma Fiyatı: Takas Merkezi tarafından vadeli işlem sözleşmelerinin günlük teminat ayarlamalarında kullanılmak üzere belirlenecek fiyat.  

            h) Uzlaşma Fiyatının Hesaplanışı: Sözleşme türü bazında belirlenen ve güncelleştirilme işleminde kullanılacak fiyat tespit yöntemi. 

            ı) Son İşlem Günü: Teslim gününden önce vadeli piyasada işlem yapılabilen son işgünü. 

            i) Günlük Fiyat Hareket Limitleri: Her vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmesi türü için; sözleşmeye konu teşkil eden sermaye piyasası aracının nakit işlem piyasasındaki alt ve üst fiyat limitleri dikkate alınarak, Vadeli İşlemler Piyasası seanslarında uygulanacak alt ve üst fiyat hareket limitleri.  

            j) Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde sözleşmeye konu aracın alım veya satımının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyat.  

            k) Teslim Tarihi: Vadeli işlem sözleşme türü bazında, ve sözleşmeye konu sermaye piyasası aracının, ekonomik veya finansal göstergenin teslimatının veya nakti mutabakatının yapılabileceği süre. 

            l) Teminat Oranları: Vadeli işlem ve kısa opsiyon pozisyonları için her bir sözleşme türü bazında belirlenen her işlem için tarafların temin etmesi gereken başlangıç ve sürdürme teminat oranları. 

            m) Pozisyon Limitleri: Her vadeli sözleşme türü bazında, bir hesapta veya özel veya tüzel bir kişiye ait hesapların toplamında, aynı veya farklı teslimat vadelerine sahip vadeli işlem sözleşmeleri için bulunabilecek azami pozisyon miktarı. 

            n) Opsiyon Tipi: Opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın kullanılabileceği süreye ilişkin iki yöntem söz konusudur. Opsiyon sözleşmesinin sadece vade sonunda kullanım hakkı tanıması durumunda Avrupa tipi, opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir tarihte kullanılabilmesi durumunda, Amerikan tipi olarak adlandırılır. 

            Diğer taraftan, herhangi bir işlem gününde bir vadeye ya da sözleşme türünün tüm vadelerine ait işlemler, Borsa Yönetim Kurulu kararıyla durdurulabilir, aynı şekilde işlemlerin tekrar başlatılması kararı da Borsa Yönetim Kurulu'na aittir. Bu yetki piyasa etkinliğinin korunması amacıyla Borsa Başkanlığı'na devredilebilir. 

            Vadeli işlem sözleşmelerinin teslim tarihini Borsa Yönetim Kurulu belirler. Bu konudaki kararlar Borsa Bülteninde ilan edilir. 

            Borsa Yönetim Kurulu gerekirse portföy bazında teminatlandırma yapılması kararı da alabilir. 

            Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde poziyon limitlerini belirleme yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu bu konudaki kararlarını Borsa Bülteni vasıtasıyla duyurur. Bu yetki gerekli görülmesi durumunda Borsa Başkanlığı'na devredilebilir. Uygulamada bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları veya kontrol ettikleri hesaplar; açıkça veya zımnen bir sözleşmeye veya anlaşmaya bağlı olsun veya olmasın birleştirilir. 

            Vadeli İşlemler Piyasası'nda opsiyon tiplerinden hangisinin geçerli olacağı, sözleşmenin ihdası sırasında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

            POZİSYON LİMİTLERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR 
            Madde 4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa'nın diğer düzenlemelerine uyulması amacıyla pozisyon limitlerinin geçici bir süre aşılması, bu yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşturmaz. Korunma saikiyle işlem yaptığı tespit edilmiş olan ve bu durumu bildiren gerçek ve tüzel kişilere ait hesaplar Borsa Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği oranlarda pozisyon limitlerinden muaf tutulur. Yönetim Kurulu istisnalara ilişkin kararlarını Borsa Bülteninde ilan eder. 

            MÜŞTERİLERİN RİSK TAAHHÜTNAMESİ İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
            Madde 5 - Vadeli işlemler piyasasında bir borsa üyesi aracılığıyla işlem yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, Borsa tarafından hazırlanan ve bu piyasanın özelliklerini anlatan kılavuzu okuduklarına ve anladıklarına dair "Risk Taahhütnamesi"ni imzalamak zorundadırlar. 

            EMİRLERİN VADELİ İŞLEMLER PİYASASINA İNTİKALİ 
            Madde 6 - Emirlerin Vadeli İşlemler Piyasasına intikali, üye temsilcilerinin bilgisayar terminalleri vasıtasıyla piyasa eksperleri nezaretindeki Borsa ana bilgisayarına müşteri emirlerini aktarmaları ile gerçekleşir. 

            MÜŞTERİ EMİRLERİNİN VERİLİŞ ŞEKLİ 
            Madde 7 - Borsa Vadeli İşlemler Piyasasında herhangi bir sözleşme üzerinde işlem yapmak isteyenler bu isteklerini yetkili borsa üyelerine alım veya satım emirleriyle iletirler. Alım-satım emirleri esas olarak yazılı verilir. Ancak borsa üyeleri telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de, isterlerse kabul edebilirler. Bu tür emirler, şekli Borsaca belirlenen ve hazırlanmış ve sıra numarası takip eden listelere alınışı sırasında üye veya temsilcileri tarafından kaydedilir ve kaydedildiği sıra numarası ve kodu o anda müşteriye bildirilir. 

            Borsa üyelerinin İstanbul içindeki ve dışındaki şube veya bürolarına birinci paragraftaki şekillerde verilen emirler üyeye verilmiş sayılır. 

            Üyeler, emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilirler, ancak nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, durumu müşterilerine veya onların temsilcilerine hemen bildirmek zorundadırlar. 

            Emri veren müşteri, emrin Borsa'ya iletilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri alabilir. 

            VADELİ İŞLEMLER PİYASASI EMİRLERİNE AİT ŞEKİL ŞARTLARI 
            Madde 8 - Bir müşteri emrinde en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir: 

            a) Emrin verildiği Borsa Üyesinin adı soyadı veya ünvanı, 

            b) Emri verenin adı, soyadı veya ünvanı ve adresi, 

            c) Emrin alış veya satış işlemlerinden hangisi için kullanılacağı, 

            d) Sözleşmeye konu teşkil eden sermaye piyasası aracı veya finansal göstergenin cinsi, sözleşme adedi varsa nominal değer tutarı, 

            e) İşlem yapılacak sözleşmenin, vadeli işlem, alım veya satım hakkında dayalı opsiyon sözleşmesi olduğu, 

            f) Emrin türü, 

            g) Varsa limit ve sınır fiyatı, 

            h) Sözleşmenin ait olduğu teslimat vadesi, 

            ı) Varsa emrin geçerlilik süresi, 

            i) Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, 

            j) Emrin borsa üyesi tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı, yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceği, 

            k) Müşteri emir numarası, 

            l) Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer şartlar. Yönetim Kurulu bu konudaki kararlarını Borsa Bülteni vasıtasıyla duyurur. 

            Müşteri emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası emri veren müşteriye verilir. 

            EMİR TÜRLERİ 
            Madde 9 - Yönetim Kurulu vadeli işlemler piyasalarına ilişkin emir türlerini ve geçerlilik sürelerini belirler. Yönetim Kurulu bu konudaki kararlarını Borsa Bülteni vasıtasıyla duyurur. 

            EMİRLERİN İŞLEME KONULMASI, ÖNCELİK KURALLARI VE EMİRLERİN İPTALİ 
            Madde 10 - Vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işlem yöntemlerine uygun olarak bilgisayar aracılığı ile alınıp satılır. Yönetim Kurulu bu konudaki kararlarını Borsa Bülteni vasıtasıyla duyurur. Vadeli ve opsiyonlu işlemlerde sisteme kaydedilen emirler karşılanırken önceliklerin belirlenmesinde aşağıdaki kurallar sırasıyla uygulanır. 

            a) Fiyat önceliği kuralı: Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. 

            b) Zaman önceliği kuralı: Fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirler öncelikle karşılanır. 

            c) Müşteri emirlerinin önceliği kuralı: Fiyat ve zaman öncelikleri açısından eşitliğin sözkonusu olduğu emirler arasında müşteri emirleri, borsa üyelerinin kendi nam ve hesaplarına verdikleri Borsa emirlerinden önce karşılanır. 

            Müşteri emirlerine tahsiste uygulanacak öncelik kurallarını Borsa Yönetim Kurulu belirler. 

            Borsa üye temsilcileri vadeli işlemler piyasasına iletmiş oldukları emirlerinden, karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler. 

            GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ 
            Madde 11 - Piyasada gerçekleştirilmiş olan işlemlerin teyidi işlem süresi boyunca ilgili alt ekranlardan sürekli yapılabileceği gibi, işlem süresi sonunda piyasa üyelerine yazılı ve/veya manyetik ortamda döküm olarak verilebilir. 

            İŞLEM DEFTERLERİ 
            Madde 12 - Takas açısından esas teşkil edecek bilgileri içeren `günlük işlem defterleri', işlemlerin sonuçlanması ve piyasanın kapanmasından sonra belirlenmiş bir zamanda üye temsilcilerine teslim edilir; işlem defterlerinde vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmesine konu teşkil eden sermaye piyasası aracı ve sözleşme vadeleri bazında uzun ve kısa pozisyonların dökümü, gün içerisinde alınan ve satılan sözleşmeler, işlem gördükleri fiyatlar ve sözleşmelerin nominal değerleri üye ve hesap bazında sıralanır. 

            İŞLEMLERİN SONUÇLANDIRILMASI VE ÜYE İŞLEM YAPMA LİMİTLERİNİN TAKİBİ 
            Madde 13 - Üye bazında açık pozisyonların belirlenmesi ve üye teminatlarındaki günlük mutabakatın hesaplanması için kesinleşmiş işlem bilgileri Takas Merkezine aktarılır. Her işlem günü öncesi tüm üyelerin işlem yapabilme limitlerine ilişkin günlük vaziyetler de hesaplanarak, piyasanın açılışından itibaren üye temsilcilerinin ekranlarından takip edilebilir. 

            GÜNLÜK MUTABAKATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
            Madde 14 - Piyasa kapanışının ardından Takas Merkezi tarafından her üye bazında hazırlanan 'özel hesap dökümleri' vasıtasıyla bildirilen günlük mutabakat raporuna göre, ilgili piyasa üyesinin bir sonraki piyasa açılışına kadar sahibi olduğu pozisyonlara ait hesapların güncelleştirilmesi sağlanır. 

            ÜYE POZİSYONLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÜRELER 
            Madde 15 - Borsa Yönetim Kurulu, alım satımı yapılan sözleşme türleri bazında güncelleştirme ve diğer takas işlemlerine ilişkin bağlayıcı süreleri belirler; Yönetim Kurulu bu konuda almış olduğu kararları Borsa Bülteni vasıtası ile duyurur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
PİYASA ÜYELİĞİ 

            VADELİ İŞLEMLER PİYASASI ÜYELİĞİ VE ÜYELİK ŞARTLARI 
            Madde 16 - Vadeli İşlemler Piyasası Üyeliği, Borsa Yönetim Kurulu tarafından farklı sermaye piyasası araçlarının konu teşkil ettiği vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşme türleri bazında ihdas edilebilir; Borsa Yönetim Kurulu üyelik koşulları ve ilave şartlar ile piyasa üyeliğine ilişkin diğer kararlarını Borsa Bülteni vasıtasıyla ilan eder. Vadeli İşlemler Piyasası üyeliği için başvuruda bulunan Borsa üyelerinin aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamaları zorunludur. 

            a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmeleri alım-satımına aracılık faaliyetinde bulunmak için gerekli izni almış olmak. 

            b) Talep sahibi üye halihazırda tüm nakit ve diğer vadeli işlem piyasalarında üstlendiği toplam risk ve ilerde oluşabilecek mali güçlüklere karşı Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sermaye yeterliliği kriterlerini karşılamak zorundadır. Bu kriterlere uyulup uyulmadığı Borsa Başkanlığı tarafından düzenli aralıklarla gözden geçirilecektir. Borsa Başkanlığı, bu kriterlere uyulmadığının tespiti durumunda ilgili üyenin vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmesi türü bazında işlem yapma yetkisini kaldırabilir. 

            c) Üyeler, kendi adlarına işlem yapan üye temsilcilerinin gerçekliştirdikleri işlemlere ilişkin doğabilecek tüm yükümlülükler açısından sınırsız sorumlu olduklarına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından talep edilen tüm şartların yerine geritirileceğine ve temsilcilerinin iletilen emirleri basiretli bir tarzda gerçekleştireceğine dair, Borsa Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak "Vadeli İşlemler Piyasası Taahhütnamesi"ni noter tasdikli olarak düzenleyerek ibraz ederler. 

            d) Üyenin, bu yönetmelik hükümlerini kabul etmiş olması ve tüm yükümlülüklerini kapsayacak bir tahhüt altına girmiş olmasına dair, içeriği Borsa Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak olan bir banka teminat mektubunu Borsaya vermesi zorunludur.  

            e) Üyenin tüm hissedarlarının bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyi kabul etmiş olmaları ve sermaye paylarını kapsayacak şekilde, Borsa Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylancak olan bir "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Üyesi Şirket Ortak Taahhütnamesi"ni Borsaya vermeleri gerekir. Ancak bu taahhütün alınmasında söz konusu üyenin sermayesinin halka açık olan kısmı için verilmesi gereken taahhüt, sermaye paylarına göre diğer hissedarlar tarafından karşılanır. 

            ÜYE İŞLEM YAPMA LİMİTLERİ 
            Madde 17 - Gerekli görülmesi durumunda piyasada işlem yapma yetkisi olan banka ve aracı kurumlara, işlem görecek sözleşme türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından "işlem yapma limiti" tahsis edilebilir. Bu limitin tespit edilmesine ilişkin yetki, piyasa etkinliğinin muhafazası amacıyla Borsa Başkanlığına devredilebilir. Belirlenmiş olan işlem yapabilme limitini aşmayacak "net işlem limiti karşılığı", nakit ya da Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş diğer kıymetler olarak, Borsa Başkanlığı tarafından duyurulacak olan banka veya kuruluşlardaki Borsa adına açılmış ilgili hesaplara aktarılır. Üye bazında tespit edilmiş olan işlem yapabilme limitleri aşılmamak kaydıyla, piyasa üyeleri yatırdıkları net işlem limiti karşılıklarının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranına tekabül eden TL. karşılığı kadar günlük vadeli işlem sözleşmesinin alım-satımını gerkçekleştirebilirler. Bahsi geçen işlem yapma limitleri gözden geçirilerek belli zaman aralıkları ile güncelleştirilir. 

            ÜYE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI 
            Madde 18 - İşlem yapma limiti karşılığı olarak kullanılabilecek kıymetler ve hangi oranlarda kullanılabilecekleri ve birbirleri ile iştirak ilişkisi olan piyasa üyesi banka ve/veya aracı kurumların hangi oranlarda teminat mektubu verebileceği Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu konudaki kararlar Borsa Bülteni aracılığı ile duyurulur. Üye İşlem yapma limitleri tespit edilirken, her vadeli ve opsiyonlu sözleşme türü bazında belirlenmiş olan pozisyon limitleri de dikkate alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PİYASA YAPICILIĞI 

            VADELİ İŞLEMLER PİYASASI PİYASA YAPICILIĞI ŞARTLARI 
            Madde 19 - Borsa Yönetim Kurulu farklı sermaye piyasası araçlarının konu teşkil ettiği vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşme türleri bazında piyasa yapıcılığı sistemini ihdas edebilir. Piyasa yapıcılığı başvuru koşulları ile piyasa yapıcılığına ilişkin diğer şartlar Borsa Bülteni vasıtasıyla ilan edilir. Vadeli İşlemler Piyasası'nda piyasa yapıcılığı için başvuruda bulunan Borsa üyeleri aşağıda belirtilen asgari şartları sağlamak zorundadırlar:  

            a) Vadeli İşlemler Piyasası Üyesi olmalıdırlar. 

            b) Borsa Yönetim Kurulu tarafından piyasa yapılcılığı için özel olarak belirlenecek sermaye yeterliliği kriterlerini sağlamalıdırlar. Bu kriterlere uyulup uyulmadığı Borsa Başkanlığı tarafından düzenli araklıklarla gözden geçirilecektir. Borsa Başkanlığı, bu kriterlere uyulmadığının tespiti durumunda ilgili üyenin vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmesi türü bazında piyasa yapıcılığı yetkisini kaldırabilir. 

            c) Piyasa yapıcı üyelerin genel yükümlülüğünü kapsayan ve içeriği Borsa Başkanlığı tarafından düzenlenecek ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak "Vadeli İşlemler Piyasası Piyasa Yapıcı Üye Taahhütnamesi"ni imazalayıp, verecekleri kotasyonların, Borsa tarafından belirlenen süre içerisinde geçerliliği açısından sınırsız sorumlu olduklarını noter huzurunda beyan etmelidirler. 

            PİYASA YAPICILIĞINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 
            Madde 20 - Piyasa yapıcılar sorumlu oldukları her sözleşme türü ve bu türe ait işlem vadeleri için piyasanın açık olduğu her an çift taraflı alış-satış kotasyonu vermek zorundadırlar. Piyasaya verilecek fiyat kotasyonları tüm piyasa üyelerine açık olup, söz konusu kotasyonlar, Borsa Yönetim Kurulu tarafından her bir sözleşme türü bazında önceden belirlenmiş olan miktarın altında olmayacaktır. Önceden belirlenen miktarlarda kotasyonunu verdiği fiyatlardan pasif işlem gerçekleştiren her piyasa yapıcısı, işlemlerden sonra fiyat kotasyonlarını yenileyebilecekleri gibi, işlem gerçekleşmemiş olsa da fiyatlarında değiştirme yapabileceklerdir. Söz konusu kotasyonlar, günlük fiyat hareket limitleri içerisinde kalmak ve Borsa Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği kurallara uymak kaydıyla, herhangi bir fiyattan verilebilir. Söz konusu sistemde piyasa yapıcıları sadece kendi nam ve hesaplarına işlem yapabilirler. Borsa Yönetim Kurulu bu konuda düzenleme yapma yetkisine sahiptir. 

            PİYASA YAPICILIĞI LİMİT VE HAKLARI 
            Madde 21 - Piyasa yapıcılığı yetkisi verilen piyasa üyelerine, işlem görecek sözleşme türü bazında verecekleri fiyat kotasyonları açısından sözleşme sayısı konusunda herhangi bir üst limit olmamakla beraber İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 47. maddesinde bahsi geçen olağanüstü halin tespiti durumunda Borsa Yönetim Kurulu tarafından piyasa etkinliğinin muhafazası amacıyla sözleşme türü bazında limitler getirilebilir. Borsa Yönetim Kurulu, piyasa yapıcılarının gün sonunda tutabilecekleri pozisyon limitleri, günlük işlem limitleri, alış ve satış kotasyonları arasındaki farkın azami ve asgari miktar ve/veya oranını her bir piyasa yapıcısı bazında belirleyebileceği gibi; diğer piyasa üyelerine göre daha düşük Borsa payı ve takas ücret tarifelerinin piyasa yapıcılarına uygulanması konusunda düzenlemeler yapabilir. Borsa Yönetim Kurulu bu konuda aldığı kararları Borsa Bülteni vasıtası ile duyurur. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 23 - Bu Yönetmeliği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.