Sermaye Piyasası Mevzuatıı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.01.2002 Pazar Sayı: 24632 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu  
 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YÖNETMELİĞİNİN 40 VE 41 İNCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

           Madde 1- 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           "Madde 40- Borsa üyeleri, aracı olarak müşterilerinden ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara göre "Kurtaj" alırlar."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           "Madde 41- Üyeler tarafından Borsaya ödenmesi gereken ücretler ile bunların tahsil süre ve şekilleri Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve SPK onayı ile kesinleşir. Borsaya ödenmesi gereken ücretler her üye için açılacak cari hesaba borç kaydedilir ve belirlenen sürelerde üyeler tarafından ödenerek tasfiye edilir. Cari hesap bakiyesini süresinde tasfiye etmeyen üyenin borcu teminatından tahsil edilir."

           Yürürlük
           Madde 3-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

           Yürütme
           Madde 4-
Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.