Sermaye Piyasası Mevzuatıı  
Resmi Gazete Tarihi:08.08.2000 Salı Sayı: 24134 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt: Sahife:
Sermaye Piyasası Kurulu  
 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

            Madde 1- 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde piyasa yapıcı olarak işlem yapmaya yetkili kılınan aracı kuruluşların bu hususu tevsik etmeleri zorunludur."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Piyasada işlemler Yönetim Kurulunca belirlenecek sürelerde valörlü olarak gerçekleştirilebilir. Üyeler, mevcut olan veya satın aldıkları fakat henüz teslim almadıkları ya da Hazine ihalesinden alınmış fakat teslim alınmamış menkul kıymetler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince ödünç alınan menkul kıymetler üzerinde işlem yapabilirler."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 14- Borsa emirleri aşağıdaki şekillerden biri halinde verilebilir:

            a) Limitli Emir: Limitli emirler fiyat/oran, TL. tutarı/nominal tutar belirlenerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

            b) Piyasa Emri: Bu tür emirlerde fiyat/oran belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmi olarak veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal edilir.

            Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

            a) Kalanı İptal Et Emri: Gerçekleşmeyen kısmının iptali koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

            b) Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamının gerçekleşmesi koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

            Borsa Yönetim Kurulu, Borsa emirlerine ilişkin düzenleme yapabilir."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 24- Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleşen işlemler için, tarafların herbirinden ayrı ayrı, işlem tutarı üzerinden Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla belirlenen oranda Borsa payı tahsil edilir. Repo-ters repo işlemlerinde her bir üye bir alış ve bir satış yapmış sayılır ve Borsa payı hesabı buna göre yapılır. T.C. Merkez Bankasının Piyasada yapmış olduğu işlemler üzerinden Borsa payı tahsil edilmez."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 25- Bilgisayarlı alım satım sisteminde bu Yönetmelikte belirlenen esaslar dışında uygulama yapılmasını gerektiren hallerde Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu kurallar ilk Genel Kurul'da onaya sunularak Yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.