Sermaye Piyasası Mevzuatıı

 

Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2005 Salı Sayı: 25697 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu  
 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 - 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Belirlenen süre içinde emrin gerçekleşmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir."

"Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takibeden ilk seans için geçerlidir."

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.