SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK  
 

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
RESMİ G.TARİHİ : 17/04/2004
RESMİ G. NO : 25436
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak
Madde 1- Amaç ve Kapsam
Madde 2- Dayanak
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru
Madde 3- Başvuru Sebepleri
Madde 4 – Başvuruya Eklenecek Belgeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projeden Etkilenen Alacaklılar ve Sınıflandırılmaları
Madde 5- Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi
Madde 6- Alacakların Sınıflandırılması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alacaklıların Bilgilendirilmesi Usulü
Madde 7- Bilgilendirme
Madde 8- Mali Durumu Gösterir Belgeler
Madde 9- Fizilibite ve İflâs Analizi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Davet ve Oylama Usulü
Madde 10 – Davet
Madde 11 – Oylama Davetiyesi
Madde 12 – Oylama Davetiyesine Eklenecek Belgeler
Madde 13- Oylama Toplantısı
Madde 14 – Hâzırûn Cetveli
Madde 15 – Vekaleten Oy
Madde 16 – Posta Yolu ile Oylama
Madde 17 – Oylama Raporunun Hazırlanması
ALTINCI BÖLÜM
Projenin Tasdik Edilmesi
Madde 18- Projeyi Tasdik Duruşması ve İtirazların Değerlendirilmesi
Madde 19- Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi
YEDİNCİ BÖLÜM
Projenin Tadiline, Uygulanmasına İlişkin Hususlar ve Örnek Formlar
Madde 20- Projenin Tadili
Madde 21-– Örnek Formlar
Madde 22- Yürürlük
Madde 23- Yürütme