Sermaye Piyasası Mevzuatı
 
 
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK  
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/07/1995
RESMİ G. NO : 22352
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ  KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : KISALTMALAR 
Madde   4 : HUKUKI STATÜ 
Madde   5 : KURULUŞ
Madde   6 : BORSA ÜYELERİ
Madde   7 : ÜYELİĞİN DEVRİ VE ÜYELİKTEN AYRILMA 
Madde   8 : ÜYELİK TEMİNATI
Madde   9 : ZARARLARIN KARŞILANMASI
Madde 10 : KURTAJ
İKİNCİ KISIM
BORSA ORGANLARI 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL 
Madde 11 : GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12 : DAVET VE GÜNDEM
Madde 13 : TOPLANTI USULÜ
Madde 14 :NİSAPLAR
Madde 15 : KARARLAR
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU 
Madde 16 : YAPISI
Madde 17 : GÖREV VE YETKİLER
Madde 18 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Madde 19 : TOPLANTI VE KARAR NİSABI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM KURULU 
Madde 20 : YAPISI
Madde 21 : GÖREV VE YETKİLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BAŞKANLIK TEŞKİLÂTI 
BORSA BAŞKANININ   
Madde 22 : GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23 : NİTELİKLERİ
Madde 24 : BORSA PERSONEL REJİMİ
Madde 25 : BORSA EKSPERLERİ VE DİĞER BORSA PERSONELİ
Madde 26 : GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ
Madde 27 : KOMİTELER
ÜÇÜNCÜ KISIM
İŞLEM VE TAKAS ESASLARI  
Madde 28 : BORSALARDA KURULACAK PAZARLAR
Madde 29 : BORSA İŞLEMLERİ
Madde 30 : FİYAT TESBİTİ VE İLANI
Madde 31 : İŞLEM TÜRLERİ
Madde 32 : UZUN POZISYON
Madde 33 : KISA POZİSYON
Madde 34 : TERS İŞLEM
Madde 35 : AÇIK POZİSYON
Madde 36 : İŞLEM TEMİNATLARI
Madde 37 : BAŞLANGIÇ TEMİNATI
Madde 38 : SÜRDÜRME TEMİNATI
Madde 39 : TAKAS KURUMU
Madde 40 : POZİSYON SINIRLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM
DENETİM, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE MÜEYYİDELER 
Madde 41 : GÖZETİM VE DENETLEME MERCİLERİ
Madde 42 : BORSA ÜYELERİNİN DENETİMİ
Madde 43 : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 44 : DİSİPLİN CEZALARI
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 45 : GELİRLER
Madde 46 : BÜTÇE VE KESİN HESAP
Madde 47 : BORSALARIN GEÇİCİ KAPATILMASI
Madde 48 : SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Geçici Madde 1 :
Madde 49 : YÜRÜRLÜK
Madde 50 : YÜRÜTME