İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/08/2002
RESMİ G. NO : 24849
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Madde 1- Amaç ve Kapsam
Madde 2- Dayanak
Madde 3- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Gelir, Gider, Özel Ödenek Kaydı ve Kullanımı
Madde 4- İskana İlişkin Gelirler
Madde 5- İskana İlişkin Giderler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İskan Edilenlere İlişkin Hükümler
Madde 6- Genel Esaslar
Madde 7- İskan Edilenlerin Hayat Seviyesinin Tespiti
Madde 8- Krediler ve Karşılıksız Yardımlar
Madde 9- Taşınmaz Malların Elden Çıkarılması
Madde 10- Borçlandırma İşlemleri ve Kamulaştırma Bedellerinin Mahsubu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeni İskan Alanlarına Ait İşlemler
Madde 11- Yeni İskan Alanlarına Ait İşlemler
Madde 12- Arsa ve Arazi Bedellerinin Tespiti
BEŞİNCİ BÖLÜM
Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi ve Verilecek Krediler
Madde 13- Köy Yeni Yerleşme Alanından Arsa Satılması
Madde 14- Arsa Bedellerinin Ödenmesi ve Temlik Cetvellerinin Kaydı
Madde 15- Konut Tarımsal Yapılar ve Tesisler Kredisinin Açılması Esasları
Madde 16- Konut Tarımsal Yapılar ve Tesisler Kredisinin Miktarı, Vade ve Faizi
Madde 17- Köylerde Kendi Evini Yapana Verilecek Konut, Tarımsal İşletme Yapıları Kredisinin Açılma Esasları ve Öncelik Sırası
Madde 18- Köylerde Kendi Evini Yapana Verilecek Konut, Tarımsal İşletme Yapıları Kredisinin Miktarı, Vade ve Faizi
Madde 19- Kredi İşlemleri
Madde 20- Kredilerin Tahsisi ve Gönderilmesi
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 21- Kıymet Takdir Komisyonu Kurulması
Madde 22- Arazi ve Arsa Satınalınması veya Kamulaştırılması
Madde 23- İpotek Tesisi
Madde 24- Alacakların Takip ve Tahsili
Madde 25- Muafiyetler
Madde 26- Ödemeler ve Tahsilat
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 27- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 28- Yürürlük
Madde 29- Yürütme