Üniversiteler Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:01.04.1999 Perşembe Sayı: 23653 (Asıl)
Devlet Başkanlığından: 
 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YURT İÇİ VE YURT DIŞI LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
       
            Madde 1- 19/7/1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisans Üstü Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği'nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğrenim yapacak öğrenciler ile araştırma yapacaklara verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2- Bu Yönetmelik Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim yapmak isteyen öğrenciler ile araştırma yapmak isteyenleri kapsar."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 5- Yüksek Kurum, kendi amaç ve ilkelerine uygun konularda yurt içinde ve yurt dışında eğitim yapacaklar ile araştırma yapacaklardan bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara burs verir."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 6- Her yıl yurt içinde ve yurt dışında öğrenim yapacaklar ile araştırma yapacaklara verilecek bursların sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

            Bağlı kuruluşların yürütme kurulları kendi çalışma alanlarında eğitim yapılmasını istedikleri konuları ve bunlara verilecek burs sayılarını yurt içi ve yurt dışı için ayrı ayrı olmak üzere belirleyerek Yönetim Kurulu'nun kararına sunarlar. Yürütme kurulları ayrıca bursların verilme şartları ile yurt içi ve yurt dışında araştırma yapacaklar için bütçe imkanlarına göre kaç adet araştırma bursu verileceği ve bu bursların süresi hususlarına da bu teklifte yer verirler."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- Yüksek Kurum'ca kararlaştırılan burs konuları, süreleri, miktarları, sayıları, müracaatta istenecek belgeler ve burs verilecek kişilerde aranacak şartlar, basın yolu ile ilan olunur."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yurt içi eğitim bursları, ilanda belirtilen alanlarda yurdumuzdaki üniversitelerin herhangi birinde lisans, yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretimde öğrenci olmaya hak kazananlara verilir."

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 10- Yurt içi eğitim bursu almak isteyenler her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar aşağıdaki belgelerle bağlı kuruluş başkanlıklarına müracaat ederler:

            a) Müracaat formu (Ek-1),

            b) Öz geçmişi,

            c) Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,

            d) Bitirdiği öğretim kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya noterden tasdikli örneği,

            e) Lisans eğitimi bursu alacaklar için üniversite sınavı sonuç belgesi,

            f) 4 adet vesikalık fotoğraf,

            g) Askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösterir belge,

            h) Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi,

            i) Lisans, yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belge.

            (g) ve (h) bendlerindeki belgeler burs verilmesi kararlaştırılan öğrencilerden istenir."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- Yurt içi öğrenim bursu almak üzere müracaat edenlerin sayısı ne olursa olsun bunların belgeleri bağlı kuruluşun yürütme kurulu ve Yönetim Kurulu'nda değerlendirilir. Yürütme kurulunun kararı ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygun bulunanlar mülakata alınırlar."

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Bağlı kuruluş adına başkan ile yurt içi lisans, yüksek lisans, doktora veya buna eş değer öğrenim bursu kazananlar arasında bir mukavele imzalanır. Bu mukavelede, bağlı kuruluşça belirlenen öğrenim alanının Yüksek Kurum'un izni olmaksızın, öğrenim boyunca değişmeyeceği, ilgili öğrenim dalına ilişkin mevzuata göre tamamlanacağı, öğrenim sonunda hazırlanan tezin bir suretinin bağlı kuruluşa verileceği ve benzeri hususlar yer alır."

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 13- Yurt içi lisans ve lisans üstü öğrenimi bursu alanların öğrenimlerini kanuni süreleri içinde tamamlamaları gerekir. Lisans bursu en çok 5 yıl, yüksek lisans bursu 2,5 yıl, doktora veya buna eş değer eğitim bursu 4 yıl verilir. 

            Öğrenim görülen kurumun değerlendirme yöntemine göre bütün bursluların 6 ayda bir başarı durumu incelenir ve inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda ertesi yıl burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır."

            Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 22- Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim yapacaklar, bursu veren bağlı kuruluş yürütme kurulunun uygun göreceği üyelerden birinin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Bu denetim ve gözetim daha çok ilmi yardım, yol gösterme ve öğrencilerin yapacakları çalışmaları takip etme amacına yöneliktir. Öğrenim yapan kişi bağlı olduğu üyeye çalışmaları hakkında bilgi vermek ve onun tavsiyelerine uymak durumundadır."

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 23- Araştırma ve yurt içi lisans ve lisans üstü bursları bu Yönetmelikte istenilenler mahfuz kalmak şartıyla karşılıksızdır. Yurt dışı lisans üstü bursları, ilgili mevzuat çerçevesinde mecburi hizmete tabidir. Mecburi hizmet, Yüksek Kurum'da veya Yüksek Kurum'un devredeceği kamu kuruluşunda yerine getirilir."

            Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 1, 2-a, 2-b ve 3 numaralı ekleri ekteki
şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 15- Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 16- Bu Yönetmeliği Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

  

EK - 1 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
YURT İÇİ EĞİTİMİ BURSU MÜRACAAT FORMU 
 
Adayın                                       : 
1. Adı soyadı                               :  
2. Öğrenim gördüğü                     :  
       a. Üniversite                         :  
       b. Enstitü                             :  
       c. Bölüm-Ana Bilim Dalı         :  

3. Görmekte olduğu öğrenimin  
seviyesi                                       : qLisans           q Yüksek lisans        q Doktora 

4. En son mezun olduğu  
       a. Üniversite                         :  
       b. Fakülte/Y.Okul                 :  
       c. Bölüm-Ana Bilim Dalı        :  
       d. Mezuniyet derecesi           :  

5. Doğum tarihi                            :  

6. Doğum yeri                              :  

7. Medeni durumu                        :  

8. Askerlik durumu                        :  

9. Bildiği yabancı diller ve dereceleri :  

10. Hakkında referans verebilecek  
iki öğretim üyesinin ad ve  
adresleri                                         :  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyorum. Yurt içi eğitimi bursu verilmesi için gereğini arz ederim.  

 
Tarih - İmza
Adres :  

EKLER:  

1. Öz geçmişi  
2. Nüfus cüzdanı aslı veya örneği  
3. Bitirdiği öğrenim kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya noterden tasdikli örneği  
4. Lisans eğitimi bursu alacaklar için üniversite sınavı sonuç belgesi  
5. 4 adet vesikalık fotoğraf  
6. Lisans, yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belge.

EK - 2-a 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
YURT İÇİ EĞİTİMİ BURSU İZLEME FORMU 
 
Formla İlgili Bilgiler       : 

       1. Bu form, bursiyer tarafından her yarıyıl (sömestre) ve her ders yılı sonunda notları belli olunca doldurulup öğrenim görülen kuruluş yetkililerine tasdik ettirildikten sonra en geç bir ay içinde, burs aldığı Kuruma/Merkeze gönderilecektir. Bu form Kuruma/Merkeze gelmedikçe bursiyere herhangi bir ödeme yapılmaz.  

       2. Bursiyer, her yarıyıl (sömestre) ve her ders yılı sonunda sınavına girip not aldığı dersleri, okuduğu halde sınavına girmediği dersleri ve disiplin durumunu doğru olarak bu forma doldurup tasdik ettirmek zorundadır. Bu formda belirtilen disiplin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde, bursiyer bu değişikliği en geç bir ay içinde Kuruma/Merkeze bildirmeyi, bu formu imzalamakla taahhüt etmiş olmaktadır. Bildirilmeyen değişiklikten dolayı yapılacak fazla burs ödemeleri bursiyerden geri alınır.  

       3. Bu formda verilen yanlış ve eksik bilginin sorumluluğu bursiyere aittir.  

1. Adınız ve soyadınız                  :  

2. Öğrenim gördüğünüz                :  
       a. Üniversite                         :  
       b. Enstitü                             :  
       c. Bölüm-Ana Bilim Dalı        :  

3. Bursun cinsi                            : q Lisans        q Yüksek lisans        q Doktora 

4. Bursin başlama tarihi                :  

5. Öğrenimi biteceği  
muhtemel tarih                            :  

6. Bitirdiğiniz yarıyılın (Sömestre)  
ait olduğu öğretim yılı                   :  

7. Bitirdiğiniz yarıyılda (Sömestre)  
bulunduğunuz sınıf                       :  

8. Bitirdiğiniz yarıyıl (Sömestre)     :  

9. Bitirdiğiniz yarıyılın (Sömestre)  
başlama tarihi                              :  

10. Bitirdiğiniz yarıyılın (Sömestre)  
bitiş tarihi                                    : 

EK - 2-b 
                    11. Bitirdiğiniz Yarıyılda (Sömestre) Okuduğunuz Dersler: 
 
Dersin adı ve kod numarası  Aldığınız not 
12. Bitirdiğiniz yarıyılda (Sömestre) okuduğunuz halde sınavına girmediğiniz ders var mı?  

       q Evet               q Hayır                      Evet ise:  

       Sınavına girmediğiniz dersin adı ve kod numarası, sınava girmeme sebebi 

13. Disiplin durumu ile ilgili bilgiler: 
Bu formu doldurduğunuz tarihe kadar öğrenim görmekte olduğunuz kurumda bir disiplin cezası veya adli ceza aldınız mı?  

Aldınızsa cezanın adı, tarihi ve mahiyeti: 

 
 
 q Evet               q Hayır 
Yukarıda "Formla İlgili Bilgiler" kısmında belirtilen hususları kabul ettiğimi ve ayrıca bu "İzleme Formu"nda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, aksi belirtildiği takdirde Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararları kabul edeceğimi beyan ederim.  

       Bursiyerin adı ve soyadı:                                                                İmza-Tarih  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına  

Bu formda verilen bilgilerin, adı geçen öğrencimize ait kayıtlarla karşılaştırıldığı ve doğru olduğu tasdik olunur.  

       ...............................               ....................................        .................... 
  (Tasdik eden kurumun adı)           (Tasdik edenin adı ve soyadı)            Tarih  
                                                             İmza - Mühür 

  
EK - 3 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 
ARAŞTIRMA BURSU MÜRACAAT FORMU 
 
Adayın                                     :
1. Adı ve Soyadı                              :  

2. Bağlı bulunduğu kurum                 :  

3. Kurumdaki görevi ve ünvanı           :  

4. Bildiği yabancı diller ve dereceleri  :  

5. Eserleri ve diğer çalışmaları  
(Ek olarak verilebilir)                         :  

6. Araştırma konusu ve mahiyeti       :  

7. Bursun süresi                             :  

8. Bursun cinsi                               : q Yurt içi                     qYurt dışı 

9. Araştırmanın yapılacak öğrenim  
kurumu veya yer                            :  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyorum. Yurt içi/Yurt dışı araştırma bursu verilmesi için gereğini arz ederim.  

Tarih-İmza 
Adres:  

Ekler:  
1. Öz geçmişi  
2. Doktora veya eş değer öğretim diploması veya noterden tasdikli örneği  
3. Nüfus cüzdanı aslı veya örneği  
4. 4 adet vesikalık fotoğraf  
5. Burs verildiği takdirde çalıştığı kurumdan izinli sayılacağına dair belge