ÜNİVERSİTE MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2000 Çarşamba Sayı: 24238 (Asıl)
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNİN 12 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 


           Madde 1- 1/9/2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapan veya emekliye ayrılmış olan profesörler arasından en az 5 kişilik Etik Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.