ÜNİVERSİTE MEVZUATI  
Resmi Gazete Tarihi:22.04.1999 Cumartesi Sayı: 23702 (Asıl)
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNİN 6'NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 11/7/1983 tarih ve 18104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Doçentlik Sınav Komisyonu, adayların dilekçelerinde belirttikleri bilim veya sanat dallarına, uzmanlık ve araştırma konularına göre ad çekme usulü ile jürilerin asil ve yedek üyelerini gün ve yer belirleyerek seçer ve Üniversitelerarası Kurul'un onayına sunar. Jüriler tamamı aynı üniversiteden olmamak kaydıyla sözkonusu bilim veya sanat dalındaki beş profesörden oluşur. Her jüri için dört de yedek üye seçilir. Varsa, yedek üyelerden ilk ikisi jüri toplantısının yapılacağı şehirdeki üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.