Üniversiteler Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2004 Salı Sayı: 25472 (Asıl)

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (GYTE-AAUM) KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ
 

 

Kuruluş

Madde 1 - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne (GYTE) bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM)" kurulmuştur.

Çalışma Alanı

Madde 2 - Merkezin amaçları:

a) Alüminyum alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Alüminyum konularını ilgilendiren her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,

c) Enstitüde bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

e) Bu alandaki araştırma ve uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

f) Bu alanda yapılacak her türlü yayını teşvik ve gerçekleştirmek ve kaynak yayınları içeren bir kitaplık kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

g) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Organlar

Madde 3 - Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Kurulu ve Yönetim Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 4 - Merkezin Müdürü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyeleri arasında olmak üzere Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Müdür, GYTE Öğretim Üyelerinden en çok iki müdür yardımcısı seçer. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Merkez Müdürün Görevleri

Madde 5 - Merkez Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim ve Merkez Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerek gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

d) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Merkez Kurulunun görüşünü alarak, Merkezin bağlı olduğu üst makama sunmak.

Merkez Kurulu

Madde 6 - Merkez Kurulu, Merkez Müdürü, GYTE Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı, Müdür Yardımcıları, GYTE Mühendislik Fakültesinin Akademik Kurulunca seçilecek üç, Tasarım ve İmalat Mühendisliği, Kimya ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri tarafından seçilecek birer temsilciden oluşur. Merkez Kurulunun Başkanı Müdür olup, onun yokluğunda müdür yardımcılarından birisi vekalet eder. Merkez Kurulu, her eğitim-öğretim yarı yılında en az bir kere olağan; Merkez Müdürünün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü toplanır.

Merkez Kurulunun Görevleri

Madde 7 - Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek,

c) Her bütçe döneminde saptayacağı belirli parasal miktarı aşan projelerin desteklenmesine karar vermek veya bu konuda Yönetim Kurulunu yetkili kılmak,

d) Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yeni araştırma birimlerinin kurulması veya mevcut araştırma birimlerinin kapatılmasına karar vermek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını saptamak,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporu ile harcamaları incelemek ve görüş belirtmek,

g) Bu Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler konusunda Senatoya öneri sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 - Merkez Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Kurulunca 3 yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün öğretim üyesi olması zorunludur. Müdür Yardımcıları, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi değillerse, oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olağan, Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 - Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin genel çalışma düzenini tespit etmek ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak,

b) Merkez Kurulu'nun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

c) Kaynak, araç-gereç ve zamanın araştırıcılar tarafından kullanılması ve paylaşılması, programlanması hakkında yöntemler geliştirmek ve bu yöntemler hakkında karar vermek,

d) Kuruluş amacına uygun projeleri inceleyerek, parasal sınırı Merkez Kurulunca saptanan miktarın altında olan projelerin desteklenmesini ve desteklenme şeklini karara bağlamak,

e) Merkezde yürütülen her tür projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde proje sürelerini uzatmak.

Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla her proje için kendi içinde bir raportör görevlendirir. Raportör, gerekirse proje konusu ile ilgili GYTE içi veya dışında görevli bir veya daha fazla sayıda danışmanın görüşüne başvurabilir.

Merkezde gerçekleştirilen veya merkez tarafından desteklenen her türlü yayında, Merkezin adının ve proje numarasının belirtilmesi ve anılan yayının bir kopyasının Merkeze verilmesi zorunludur.

f) Merkez bünyesinde yürütülecek her türden eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek,

g) Araştırma Merkezlerince desteklenen Araştırma ve Uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

h) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında talep edecekleri mali destek hizmetlerini karara bağlamak,

i) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,

j) Araştırma birimlerinin kuruluş veya kapatılması için Merkez Kuruluna öneri götürmek, birimlerin işleyiş kurallarını hazırlayarak Merkez Kurulunun onayına sunmak ve işleyişlerini denetlemek, Merkez Müdürünün teklifi üzerine birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak.

Diğer Hususlar

Madde 10 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.