Üniversiteler Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2004 Salı Sayı: 25472 (Asıl)

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN 19 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 

Madde 1 - 17/9/2001 tarihli ve 24526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 19 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve sınavı müteakip 3 gün içinde ilgili dekanlığa mazeretlerini bildiren öğrencilerden, mazeretleri ilgili fakülte yönetim kurulunca uygun görülenler, fakülte yönetim kurulunun ilan edeceği tarihte yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler."

Yürürlük

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.