Üniversiteler Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 06.08.1999 Cuma Sayı: 23778 (Asıl)
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: 
 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN İKİNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 
 
       
            Madde 1- 1 Temmuz 1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin değişik 2 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek temel tıp puanına veya Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) Sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) Sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Temel Tıp Puanı'nın veya LES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir." 

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümleri üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri tarafından yürütülür.