universite  
Resmi Gazete Tarihi:21.08.1999 Cumartesi Sayı: 23693 (Asıl)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
            Madde 1- 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinin (g) bendinin son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.