Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 28.08.1991 Çarşamba Sayı: 20974 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından; 
 
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 
  
            17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli “Asker Yasak bölgeler ve Güvenlik bölgeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerenin Değiştirilmesine Dair yönetmelik”’in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 16/7/1991 tarihli ve Kanun: 1990/993 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
 
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK


            Madde 1- 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “l) Özel güvenlik bölgeleri, kamu veya özel kuruluşlara ait, yurt savunmasına veya yurt ekonomisen önemli ölçüde katkıda bulunan ve kısmen dahi tahripleri veya geçici bir zaman için faaliyetten alıkonmaları halinde milli güvenlik veya toplum hayatı bakımından olumsuz sonuçlar doğurabilecek kamu ve özel kuruluşlara ait; demir çelik fabrikaları, rafineriler, petrol, doğal gaz ve içme suyu boru hatları ile arıtma tesisleri, bu boru hatları üzerinde kurulu sabit tesisler ile sıvılaştırılmış dogal gaz tesisleri ve depoları, petrol kuyuları, büyük pompa istasyonları, silah ve askeri malzeme fabrika ve tesisleri, demiryolları, karayolları, önemli köprü ve geçitler, büyük liman ve hava meydanları, seyrüsefer yardımcı istasyonları ile radar istasyonları, telsiz, milli monitoring, telefon otomatik bilgi işlem sistemleri, radyo-ling merkezleri, barajlar, önemli elektrik santralları, trafo merkezleri, stratejik maden arıtma ve işletme fabrikaları gibi hayati önemi haiz tesisler ve Milli İstihbarat Teşkilatına ait bina ve tesislerin çevresinde; bu yerlerin dış sınrlarından itibaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen noktaların birleştirilmesi ile kurulacak alanlardır.”

            Madde 2- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki (8) numaralı bent eklenmiştir.

            “8) Petrol ve doğal gaz boruz hatları ile içmesuyu boru hatları ve arıtma tesislerinin; deniz geçişlerinde boru hatlarının ve arıtma tesislerinin her iki tarafında, boru hatlarının ve arıtma tesislerinin denize girdiği ve çıktığı noktaların (kıyıların) her iki tarafında, petrol, doğal gaz ve içme suyu boru hatları ile arıtma tesislerinin deniz ve göl kıyılarında kurulan liman, iskeleler ile yeraltı ve yerüstü depoları dahil terminal tesislerinin dış sınırlarından itibaren en çok drtyüz metrelik saha içerisinde tesis edilen özel güvenlik bölgesinde gemilerin demirlemesi, dip ve trol balıkçılığı dahil tesislere zarar verebilecek her türlü balık avcılığı yapılması, deniz veya göl dibinde kazı ve araştırma yapılması, denizden veya kıyıdan kum alınması, yük boşaltılması, gemi trafiğine açık olan her türlü iskele ve benzeri sabit tesislerin yapılması ve işletilmesi gibi faaliyetlere yönelik yasaklamalar, ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile bu tesislerin üst düzey yetkililerinin görüşleri, tesisin teknik özellikleri ve hassasiyeti dikkate alınarak, mahalli mülki amirler tarafından tesbit edilir.”

            Madde 3- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin değişik 23 üncü maddesinin (1) numaralı bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

            “Özel güvenlik bölgelerinde ise;100-200 metre aralıklarla (EK-E)’de gösterildiği gibi, 60-90 cm. ebadında beyaz zemin üzerine kırmızı renkle ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ GİRİLMEZ ile SPECIAL SECURITY ZONE ENTRANCE FORBIDDEN,ZONE DE SECURITE SPECIALE DEFENSE D’ENTREE, SPEZIELLE SICHERHEITSZONE ENTRITT VERBOTEN yazılı levhalar konur.”

            Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek-e 28 Ağustos 1991 gün ve 20974 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.