Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2000 Perşembe Sayı: 24260 (Asıl) 
Turizm Bakanlığından:

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ'NE BİR EK MADDE EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 
            Madde 1- 2/7/1986 tarih ve 19152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği'ne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            "Hizmet İçi Eğitim Zorunluluğu
            Ek Madde 1- Profesyonel turist rehberleri her yıl, Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinden en az üç tanesine katılmak zorundadır. Ancak rehberler, istedikleri kadar seminere katılabilirler. Bakanlıkça takdir olunacak ve resmi belgeye dayanan mücbir sebepler dışında herhangi bir nedenle düzenlenen seminerlere katılmayan rehberlerin yıllık vizesi yapılmaz.

            Bakanlık, en geç Aralık ayı sonuna kadar meslek kuruluşlarının da görüşlerini alarak, bir sonraki yılın Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek en az 12 seminerin konusunu, zamanını ve hangi illerde yapılacaklarını tespit eder. Bakanlık, Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerini, gerekli gördüğü hallerde meslek kuruluşlarına yaptırabilir. Seminerleri düzenleyen kuruluşlar, katılımcı sayılarına göre uygun mekanları tespit ve ilan eder.

            Rehberler, seminer düzenlemeye yetkili mercilerden alacakları, en az üç seminere katılacaklarına dair belgeyi ibraz ederek İl Turizm Müdürlüklerinde vizelerini yaptırır. Vizeyi izleyen yıldan itibaren, bir önceki yıldaki seminerlere katıldıklarına dair belge ile o yıl katılacakları en az üç seminere ilişkin katılım belgesini ibraz eden rehberlerin vize işlemleri yapılır."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.