Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 22.12.1999 Çarşamba Sayı: 23914 (Asıl) 
Turizm Bakanlığından:

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    
            Madde 1- 2/7/1986 tarihli ve 19152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin değişik 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 39- Turist rehberleri her yıl 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında rehberlik belgelerini bağlı oldukları İl Müdürlüklerine vize ettirmek mecburiyetindedirler. Vize için yapılan başvurularda vize talebinde bulunan rehberler, savcılıktan alınmış o yılın tarihini taşıyan sabıka kaydı belgesi ile üye olsun veya olmasın vizesinin yapılmasında disiplin yönünden sakınca olmadığına dair meslek kuruluşlarından alacakları belgeyi İl Müdürlüklerine ibraz etmek mecburiyetindedirler. İl Müdürlükleri her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar vize işlemleri yapılan rehberlerin isim, adres, bildiği yabancı dil veya diller, sicil numarası, bitirdiği kursun dönemini kapsayan listeleri Bakanlığa gönderirler. Ayrıca vize işlemleri yapılan rehberlerin isim ve adreslerini bildirir listeler İl Müdürlüklerince, ilgili kuruluşlara gönderilir."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 40- 2 yıl üst üste vizesini yaptırmayan rehberler meslekten men edilirler. Bunlar tekrar rehberlik mesleğini yapmak istediklerinde, bölge çapındaki rehberler bölge çapındaki bir kursun, ülke çapındaki rehberler ise ülke çapındaki bir kursun sonunda yapılacak olan bitirme imtihanlarına doğrudan katılarak başarılı olmaları gerekir."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Kimlik Kartı Taşıma Mecburiyeti
            Madde 42- Turist rehberleri Bakanlıktan aldıkları kimlik kartını görev sırasında, denetim elemanlarının göreceği biçimde üzerlerinde taşımak mecburiyetindedirler."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 44- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve meslek kuruluşlarının yazılı görüşleri alınarak rehber taban ve tavan ücretleri Bakanlıkça yılda iki kez belirlenir. Bu kuruluşlar tarafından Ocak ayında uygulanacak rehber taban ve tavan ücretleri konusundaki teklifler Aralık ayı içerisinde, Temmuz ayında uygulanacak ücretlerle ilgili teklifler ise Haziran ayı içerisinde Bakanlığa bildirilir.

            Bakanlık Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak rehber taban ve tavan ücretlerinin tespitine ilişkin kararını Aralık ve Haziran ayı sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 45- Valilik, Bakanlık kontrolörleri, Bakanlığın Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, İl Turizm Müdürleri ve görevlendirecekleri yetkililer ile turizm danışma müdürleri, rehberleri denetleme yetkisine sahiptir. Ayrıca mevcut meslek kuruluşlarının görevlendireceği yetkili kişiler de denetleme yetkisine sahip elemanlarla birlikte denetleme yaparlar."

            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.