Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi:20.11.1998 Cuma Sayı: 23529 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
Turizm Bakanlığından 
 
TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANA VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ceza uygulamalarına itirazı karara bağlayacak Kurulun oluşum şeklini belirlemektir. 

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, turizm yatırım ve işletmelerine 2634 sayılı Kanunda öngörülen cezaların uygulanması usulleri ile bu cezalara itiraza ve cezaların kesinleşmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen: 

            a) Bakanlık: Turizm Bakanlığı'nı 

            b) Kanun: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nu 

            c) Denetim Elemanları: Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendine göre düzenlenen Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikle belirlenen kişileri, 

            d) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri, ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
CEZA UYGULAMALARI

            CEZALAR
            Madde 5- Kanunun Beşinci Bölümünde yer alan hükümler uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma, para ve belge iptali cezaları bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır. 

            UYARMA CEZASI
            Madde 6- Turizm yatırım ve işletmelerinin, idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge sahibine denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir. 

            Uyarma cezasını verecek denetim elemanları Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendine göre düzenlenen Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir. 

            Bakanlık adına, denetim elemanlarının yanısıra uyarma cezası Bakan, Müsteşar, İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, İşletmeler Genel Müdürü veya İşletmeler Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilebilir. 

            PARA CEZALARI
            Madde 7- Para cezaları Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen durumlarda ve miktarlarda uygulanır. 

            Para cezasını gerektiren nedenler ve uygulanacak ceza, denetim raporu ile belirlenir. Anılan rapor ve ceza tutanağı Tebligat Kanunu uyarınca ilgiliye tebliğ edilir. Ceza tutarı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Turizmi Geliştirme Fonu hesabına ödenir. 

            İşletmelerce yapılan ceza ödemelerine ait belgelerin bir sureti ödemeyi takip eden 7 gün içinde işletme tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. 

            Yukarıda belirtilen süre içinde ödenmeyen para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için "Denetim Raporu, Ceza Tutanağı ve Tebliğ Alındısı" Bakanlıkça işletmenin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık Saymanlık Müdürlükleri'ne gönderilir. Cebren takip ve tahsil edilen bu cezaların tutarı Kanunun 37 nci maddesinin, (B) bendinin (1/a) alt bendi hükmü uyarınca düzenlenen Turizm Teşvik Kanunu Gereğince Uygulanacak Para Cezalarının Tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna Aktarılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Turizmi Geliştirme Fonuna intikal ettirilir. 

            BELGE İPTALİ CEZASI
            Madde 8- Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal edilir. İptal Kararı, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir. 

            İTİRAZ VE DAVA AÇILMASI
            Madde 9- a) Uyarma cezası kesindir.

            b) Para cezalarına karşı, cezanın ilgiliye tebliği tarihinden başlayarak 7 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir.

            İtirazlar, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Ceza İtiraz Kurulunda incelenir. İnceleme en çok bir ay içinde sonuçlanır. Ceza İtiraz Kurulu, para cezalarını onaylar, değiştirir veya kaldırır. 

            Ceza İtiraz Kurulu'nun kararı Bakanlık makamının onayı ile kesinleşir. 

            c) Para cezalarına ilişkin Bakanlık kararı ve belge iptali cezalarına karşı, belgeli işletmenin bulunduğu yargı çevresindeki idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir. 

            CEZA İTİRAZ KURULU
            Madde 10- Para cezalarına karşı itirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulan Ceza İtiraz Kurulu tarafından incelenir. 

            Ceza İtiraz Kurulu, İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, İşletmeler Genel Müdürü, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Tesisler Dairesi Başkanı ile Turizm sektöründe bilgi ve tecrübesi olan ve Bakanlıkça seçilecek bir özel sektör temsilcisinden oluşur. 

            Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde Ceza İtiraz Kuruluna İşletmeler Genel Müdürü başkanlık eder. 

            Ceza İtiraz Kurulunun sekreterya hizmetleri İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür. 

            Ceza İtiraz Kurulu, gerektiğinde İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün istemi ve Ceza İtiraz Kurulu Başkanının çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. 

            Ceza İtiraz Kurulu, kararını çoğunlukla alır. 

            TURİZMİ GELİŞTİRME FONUNDA İADE
            Madde 11- Yapılacak itirazlar para cezalarının tahsilini durdurmaz. Ödenen para cezalarının Bakanlık ve idare mahkemelerinden verilen kesinleşmiş kararlar gereğince, azaltılması ve kaldırılması halinde, Turizmi Geliştirme Fonundan gerekli iade yapılır. 

            CUMHURİYET SAVCILIĞINA HABER VERME
            Madde 12- Kanunun 36 ncı maddesinin (a) bendinde belirlenen cezaları gerektirecek hallerin tespitinde, konu ile ilgili unsurları ve delilleri kapsayan dosya Bakanlık Hukuk Müşavirliği'nce düzenlenerek, görevli Cumhuriyet Savcılığı'na iletilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 13- 19/7/1985 tarihli ve 18816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

            YÜRÜRLÜK
            Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME
            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.