Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 11.12.1999 Cumartesi Sayı: 23903 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan :

ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 

    
            Madde 1- 14/2/1984 tarihli ve 18312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "f) Adli tıp uzmanları mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde nöbetçi bilirkişi olarak Cumhuriyet savcıları ile beraber görev yaparlar."

            Madde 2- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, Maliye ve Sağlık Bakanları yürütür.