Milli Eğitim Mevzuatı   
Resmi Gazete Tarihi: 07.07.1994 Sayı: 21983 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
Bakanlar Kurulundan 
 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar  Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
 
Karar Tarihi  :08/04/1994 
Karar Sayısı :94/5594 

            Ekli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30/3/1994 tarihli ve 001104 sayılı yazısı üzerine, 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
                                                                                                Süleyman Demirel  
                                                                                                CUMHURBAŞKANI  

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER  
                    Başbakan  

 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik


            Madde 1- 5/10/1983 tarihli ve 83/7166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;  

            “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını,  

            “Öğretmen çocuğu”, ana veya babası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resim okullarda öğretme olan veya ana veya babası öğretmen menşeli olup Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanların çocuklarını,  

            “Öğrenci velisi”, öğrencinin ana veya babasını veya öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi,  

            “Gelişmişlik göstergesi”, Devlet Planlama Teşkilatının araştırmalarına dayalı olarak yaptığı son yayınlara göre bir ilin, nüfus, sanayi ve buna bağlı olarak diğer hizmet sektörlerinde kalite ve kantite açısından büyümesini ve o ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik oranını,  

            “Okullaşma oranı”, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim görme yaşına gelmiş çağ nüfusu ile bu okullardaki öğrencilerin sayısına oranını,  

            “Parasız yatılı öğrenci”, bu Yönetmelik hükümlerine göre İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırılmak, beslenmek, giyindirilmek ve kendilerine harçlık ve benzeri yardımlar verilmek suretiyle, parasız yatılı okumaya hak kazanıp, ilgili öğretim dairesince yerleştirildiği okula devlet parasız yatılı olarak kaydı yapılan öğrencileri,  

            “Burslu öğrenci”, bu Yönetmelik hükümlerine göre bursul okumaya hak kazanıp, ilk öğretim ve ortaöğretim kurumlarında tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle bursluluk kaydı yapılan öğrencileri,  
 İfade eder.” 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdak işekilde değiştirilmiştir.  

            “b) Maddi imkanlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi gerekir. Maddi imkanlardan yoksun olduğunun tesbiti ile ilgili (Ek:1) aile ve geçim durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde ön görülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin eklenmesi esastır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerin ailelelerinin maddi durumları dikkate alınmaz.),” 

            “d) Bulunduğu sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçmiş olmak, ders geçme ve kredi sistemi uygulayan okullarda ise bir önceki ders yılına ait ortalam atoplam krediyi almış olmak”,  

            “e) Sınava girdiği öğretim yılında “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir ceza almamış olmak.” 

            Madde 3- aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 6- 5 inci madde de belirtilen şartları taşıyan, yapılacak sınavı kazanan öğrencilere her yıl Bakanlıkça tespit edilecek kontenjanlar çerçevesinde parasız yatılılık veya bursluluk sağlanır.” 

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdraki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 7- Öğretim daireleri, sınavla alınacak parasız yatılı öğrencilerle ilgili olarak kendilerine bağlı pansiyonlu okulların adlarını, açık kontenjanlarını, yararlanma ve öğretim şekillerini; Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı da burs kontenjanları ile yararlanm aşekillerini gösteren listeleri ayrı ayrı hazırlayarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirir.  

            Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu kontenjanları devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına müracaat ederek sınıflara ve dönemlere göre parasız yatılı veya bursul öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sayısını, sınıflara veya dönemlere göre müracaat eden öğrenci sayısının, müracaat eden toplam öğrenci sayısına oranı ile açık kontenjanı çarpmak suretiyle bulur. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarında; devlet parasızk yatılılığa müracaat ederek parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih edecekleri okulların adları, açık kontenjanları, yararlanma ve öğretim şekilleri ile bursluluğa müracaat ederek bursul okumak isteyen öğrencilerin yararlanma ve öğretim şekilleri her yıl hazırlanan sınav kılavuzlarında belirtilerek gerekli açıklamalar yapılır. Bu sınavda başarılı olup sıralama ve kontenjana giren öğrenciler, okul tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilir. Parasız yatılıyı kazanan öğrencilerin kayıtları yerleştirildikleri okul müdürlüklerince yapılır. Bursluluğu kontenjana ve sınava girerek kazanan öğrencilerin bursluluğa kayıtları ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince yapılır.” 

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 8- Her yıl tespit edilen parasız yatılı ve bursul kontenjanların % 15’i, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun kapsamına giren çocuklara; % 30’u, oturdukları yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayanlara öncelik tanınmak kaydıyla illerin gelişmişlik göstergesi dikkate alınarak maddi imkanlardan yoksun ve başarılı çocuklara; % 25’i, öğretmen çocuklarına ve % 30’u, diğer öğrencilere ayrılır.  

            Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde açık kontenjanlar, yukarıdaki sıralamaya göre tahsis edilir.” 

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 9- Okulsuz yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, 222 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge okullarına alınırlar. Bu öğrenciler ortaöğrenimlerini (ilköğretimokulu, ortaokul) bu okullarda tamamlarlar. Bu okullardan iyi veya pekiyi derece ile mezun olan öğrencilerden bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı başarı derecesi önceliğine göre, öncelikle mesleki teknik ortaöğretim kurumlarına olmak üzere, ortaöğrenimlerini tamamlayabilmeleri için sınavsız olarak parasız yatılılığa alınırlar.” 

            Madde  7- Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "Madde 11- Sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrenciler,in özel giriş sınavı ile öğrenci alan eğitim öğretim kurumlarının özel giriş sınavını kazanmaları ve bu okullar ile diğer eğtitim öğretim kurumlarının kayıt kabul şartlarını da taşımaları gerekir." 

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 17- Öğrencilerin tercihlerine göre sınavını kazandıkları okul değiştirilemez. Ancak, ilkokul ve ortaokul sonu devlet parasız yatılılık sınavını kazanan öğrencilerden, özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmi anadolu ve fen liselerin egirmeye hak kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıranlar, kazandıkları yatılılık haklarını cinsiyetlerine uygun panisyon bulunması halinde kayıt yaptırdıkları okullarda kullanırlar.  

            Ayrıca, özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmi anadolu ve fen liselerinin özel giriş sınavını kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıran ve devlet parasız yatılı okumak isteyenlerden; devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavları başvuru ve yararlanma şartları ile kayıt kabul şartlarını taşıyan öğrencilere, bu okulların cinsiyetlerin euygun pansiyonu olmas ıhalinde açık pansiyon kontenjanlarına özel giriş sınavındaki toplam puanına göre seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.  

            Burslu okumaya hak kazanan öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarından faydalanırlar.” 

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 18- Parasız yatılı okumaya veya burs almaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğıü’nce sınav sonuçlarının ilanından itibaren Bakanlıkça tespit edilen tarihler içerisinde bursluluğu ve parasız yatılılığı kazanan adayların adreslerine posta ile gönderilir. Ayrıca, sınav sonuçları liste halinde ilgili öğretim dairelerine ve Milli Eğitim Müdürlükleri’ne de gönderilir.” 

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentleri ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “d) Maddi imkanlardan yoksun olduğunu belirten (EK: 1) aile ve geçim durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı, vergi dairesi v ediğer yetkil ikurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin eklenmesi,  

            e) Sınava girdiği öğretim yılında “okuldan kısa süreli uzaklaştırma” ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir ceza almadığını gösterir belge,  

            f) 2 adet fotoğraf,  

            g) devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi.” 

            “Ancak, ilkokulda yeni başlayacaklardan (b, e), ilkokula devam etmekte olanlardan (e), sınavsız olarak parasız yatılı alınacaklar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklardan (d) bendindeki belgeler itenmez.” 

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağğıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 24- Kontenjan bulunması halinde okulların teklifi ve Bakanlığın onayı ile öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir öğretim yılı, ders geçme ve kredi sistemi uygulayan okullarda is ebir ders yılı parasız yatılı veya burslu öğrenim gören, parasız yatılı öğrenciler burslu, burslu öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, öğrencinin eğitim gördüğü okul müdürlüğüne öğrenci velisi tarafından belgeleriyle birlikte yazılı olarak derslerin kesiminden öğretim yılının başlamasına bir ay kalıncaya kadar yapılır.  

            Ancak, sağlık ve korunmaya muhtaç duruma düşme nedeniyle geçişler için başvurular da süre kaydı aranmaz.  

            Parasız yatılılıktan bursululuğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişlerde öğrencinin, öncelik sırasına göre, aşağıdaki şartlardan birini taşınması gereklidir.  

            Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için;  
            a) Korunmaya muhtaç duruma düşmüş olmak,  
            b) Ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğü bozulmuş olmak.  

            Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için;  
            a) Sağlık durumunun parasız yatılı okumaya elverişli olmadığına dair “Sağlık Kurulu Raporu” almış olmak,  
            b) Korunmaya muhtaç duruma düşmüş olmak,  
            c) Ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğü bozulmuş olmak.  

            Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişlerde öğrencinin 19 uncu maddede belirtilen şartları taşıması gerekir.  

            Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için yapılan başvurularla ilgili belgeler, başvuru süresi sonunda okul müdürlüklerince valilik kanalıyla Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı’na, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için yapılan başvurularla ilgili belgeleri ise başvuru süresi sonunda okul müdürlüklerince valilik kanalıyla ilgili öğretim dairelerine gönderilir.  

            Geçişler için yapılan başvurular, Bakanlığın ilgili dairelerince incelenerek uygun görülenler ilgili valilik ve dairelere bildirilir.” 

            Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde dğiştirmiş ve bu fıkraya (f) bendi eklenmiştir.  

            “İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu ortaöğretimin itamamlayıncaya kadar devam eder. Ancak, ortaokulu (İlköğretim okulunu) bitiren öğrencilerden (Ek: 1) aile ve geçin durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğerbelgeler bu öğrencilerin lise ve dengi okullara kayıt yaptırdıkları süre içerisinde yeniden istenir. Gelir durumu, içinde bulunulan mali yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçen miktardan yüksek olanların bursluluk ve parasız yatılılığı sona erer.” 

            “a) 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge okullarına alınan öğrenciler hariç olmak üzere ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların her birinde bir defadan fazla bir üst sınıa devam etmek hakkı kazanamamak. Ders geçme ve kredi sistemi uygulanan 6 dönemlik okullarda 8 inci dönemin sonunda, 8 dönemlik okullarda ise 10 uncu dönemin sonunda mezun olamamak.” 

            “f) Bursluluk veya devlet parasız yatılılık sınavını kazanıp Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde burs veya parasız yatılılık kaydını yaptırmamak.” 

            Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Birinci fıkranın (a) bendine göre, okul değiştirme isteklerinde, öğrencinin tam teşekkülü devlet hastanesinden nakletmek istediği yerde öğrenimine devam etmesinin sağlık yönünden lüzumlu olduğunu belirtir sağlık kurul uraporu alması, burslu öğrencilerden sağlık kurulu raporu istenmemesi.” 

            Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “30 uncu maddede belirtilen özürleri nedeniyle nakil için başvurular, belgeleriyle birlikte öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, derslerin kesiminden itibaren başlayarak yeni öğretim yılının başlamasına bir ay kalıncaya kadar yapılır. Farklı türdeki okullar arasında devlet parasız yatılı öğrencilerin nakli mümkün değildir. Ancak, Bakanlığa bağlı herhangi bir okulda parasız yatılı öğrenci iken bilahare yine Bakanlığa bağlı herhangi bir okulun özel giriş sınavını kazanarak kaydı yapılan öğrencilerin nakilleri yapılır.” 

            “Okul müdürlükleri nakil için başvuru süresi sonunda bursluluk nakli için başvuru listelerini, belgelerini de ekleyerek görüşleriyle birlikte, valilik kanalıyla Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığına, parasız yatılılık nakli için başvuru listelerin iise belgelerini de ekleyerek görüşleriyle birlikte, valilik kanalıyla Bakanlığın ilgili öğretim dairelerine gönderirler.” 

            Madde 15- Aynı Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Ortaokul (İlköğretim okulu), lise ve dengi okul öğrencilerine verilecek burs miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek göstergenin bütçe kanunlarıyla belirlenen memur maaşlarına uygulanan gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde esas alınan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu tespit edilir.” 

            Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 34- Son sınıf öğrencilerinden okul ubitirenlerin bursları öğretim yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul (İmlköğretim okulu) son sınıf öğrencilerin bursu yen ikayıt yaptırdığı okul müdürlüğünce mezun olduğ utarihten itibaren ödenir. Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” 

            Madde 17- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 38- Mezun olan yatılı öğrencilerin listeleri yaz ve güz dönemi sınavları sonunda, burslu öğrencilerin listeleri ise öğretim yılının sona erdiği tarihi takip eden ay sonunda Bakanlığa gönderilir.” 

            Madde 18- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   

 
(EK: 1) 
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYENLER
İÇİN ÖĞRENCİNİN AİLE VE GEÇİN DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME
 
Ö 
Ğ 
R 
  
  
C 
İ   

V 
E 
L 
İ   
  
İ 
  
İ   
N

Adı Soyadı
Öğrenciye yakınlık derecesi
İşi ve İşyeri
Aylık geliri (Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile resmi makamlardan; vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)
Eşi çalışıyorsa; işi ve aylık kazancı.   
(Resmi makamlardan; vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)
Ailenin diğer gelirleri
Ailenin yıllık gelir toplamı (NET)
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri (Fertler açık olarak yazılacak nüfus kayıt örneği, tedavi yardım beyannamesi ile sağlık karnesi veya mahkeme kararı örneği eklenecektir.)
Aile gelirinin aile fertlerine düşen yıllık tutarı   
(Ailenin yıllık toplam geliri, aile fert sayısına bölünerek hesaplanacaktır.)
 

            Aile geçim durumunun yukarıdaki beyannamde belirtildiği şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ................................................ okulu/lisesi ................ sınıfı öğrencilerinden .......................... oğlu/kızı .................. nolu .......................’ın ....................  

            Yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk ....................................... sınavlarına kabulünü arzederim.  

                                                                                                                                    ...../....../.....  
                                                                                                                        Öğrenci Velisi (İmzası)  
                                                                                                                        Müracaatçının :  
                                                                                                                        Adı Soyadı : ............................  
                                                                                                                        Adresi : ............................  

            Yukarıdaki beyanın doğruluğunu tasdik ederim.  

            (Velinin görev yaptığı kurum veya köy-mahalle muhtarlığı ile diğer resmi kurumlarca tasdik edilecektir.)