Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2000 Salı Sayı: 23965 (Asıl)
Başbakanlıktan

ÖN GÜVENLİK ANALİZ RAPORU KAPSAMINDA KALİTE TEMİN ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 


BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bir nükleer tesisin ön güvenlik analiz raporunda yer alan kalite temin faaliyetleriyle ilgili standart formatı belirlemek ve değerlendirmeler için ihtiyaç duyulan bilgileri tanımlamaktır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, bir nükleer tesisin ön güvenlik analiz raporunda yer alması ve inşaat izni aşamasında değerlendirilmesi gereken kalite temini ile ilgili bilgileri kapsar.

            DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (e) bendi ile, 18/11/1983 tarihli ve 83/7405 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu,

            b) Başvuru sahibi: Nükleer tesisler için yer lisansı, inşaat lisansı ya da işletme lisansı almak isteyen kişi veya kuruluşları ifade eder.

            Bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin anlamı 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde ve 13/3/1997 tarihli ve 22932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
ESASLAR, KULLANIM ALANI, YÜKÜMLÜLÜK, YAPTIRIM

            ÖN GÜVENLİK ANALİZ RAPORU KALİTE TEMİN ESASLARI
            Madde 5- Ön güvenlik analiz raporunda yer alacak kalite temini ile ilgili bölümler aşağıda belirtilmiştir;

            a) Organizasyon
            b) Kalite temin programı
            c) Tasarım kontrolü
            d) Tedarik belgelerinin kontrolü
            e) Talimatlar, prosedürler, çizimler
            f) Belgelerin kontrolü
            g) Satın alınan malzeme, ekipman ve hizmetlerin kontrolü
            h) Malzeme, parça ve bileşenlerin kontrolü ve tanımlanması
            i) Özel proseslerin kontrolü
            j) Denetim
            k) Test kontrolü
            l) Ölçme ve test ekipmanlarının kontrolü
            m) Teslim alma, depolama, nakil
            n) Denetim, test ve işletme durumları
            o) Uyumsuz malzeme, parça ve bileşenler
            p) Düzeltme faaliyetleri
            r) Kalite temin kayıtları
            s) Uygunluk Değerlendirmesi

            ORGANİZASYON
            Madde 6- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünde organizasyonla ilgili olarak yer alacak bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

            Kalite temin programının oluşturulduğunun ve uygulandığının güvencesi veya herhangi bir etkinliğin uygun olarak yapıldığının doğrulanması ile ilgili kalite temin fonksiyonlarını yerine getiren organizasyonların ve kişilerin görev ve yetkileri açıkça belirtilir. Başvuru sahibi, mühendislik firmaları, nükleer buhar sistemi tedarikçisi, inşaatçı ve eğer inşaatçıdan farklı ise inşaat yöneticisi de dahil olmak üzere projede görevli başlıca sorumlu organizasyonların yetki alanları ile sorumluluk ilişkilerini gösteren yapılanma şemaları ve işlevsel sorumluluklarının tanımlamaları yer alır. Kalite temin organizasyonlarının ve tedarik, imalat, inşaat, montaj, test, denetim ve teftiş sırasında kaliteyi etkileyen faaliyetleri gerçekleştiren diğer alt organizasyonların yapıları, sorumlulukları, yetkileri ve sorumlu organizasyon yönetimi ile ilişkileri açık olarak tanımlanır. Bunlara ek olarak, projede çalışan sorumlu organizasyonlar ya da doğrudan başvuru sahibi için çalışan firmalar arasındaki ilişkileri gösteren bir kapsamlı proje organizasyon şeması da verilir. Ön güvenlik analiz raporunda;

            a) Kalite temin işlevlerini yerine getiren kişilerin ve organizasyonların, kaliteyi ilgilendiren sorunlarının belirlenmesinde; bu sorunların çözümlerinin belirlenmesi, önerilmesi ve başlatılmasında; ve bu çözümlerin yürütülmesinde, gerekli olan yetki ve organizasyon içinde uygulamalardaki bağımsızlıklarını ortaya koyan esaslar açıklanır.

            b) Kontrol, denetleme, uygunluk değerlendirmesi ve yapılan bir etkinliğin doğru olarak yapılıp yapılmadığını tetkik eden kişi ve organizasyonların üretim ile ilgili baskılardan etkilenmediklerini ortaya koyacak gerekli yetki ve organizasyon içinde uygulamalardaki bağımsızlıklarının güvencesini sağlayan esaslar tanımlanır.

            c) Herhangi bir yerde, kalite temin programının kontrolünü etkileyen faaliyetlerin yapılması halinde, kalite temin programının yürütülmesinin güvencesini sağlamakta öncelikli sorumluluğa sahip kişi ya da kişilerin, bu sorumluluğu taşıyabilmeleri için, hiyerarşik yapıyı göz önüne almadan, gerekli yönetim düzeylerine doğrudan ulaşabilmelerinin güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            d) Kalite temin fonksiyonlarını yerine getiren kişilerin, kalite temin ile ilgili görevleri yerine getirirken, teknik yönlendirme ve idari kontrollerinin (maaşların denetimi, işe alma/ işten çıkarma, atama) kimin tarafından yapılacağı belirtilir.

            e) İşin durdurulması veya bir süre daha sürdürülmesinin kararı, ya da eksiklik uygun bir şekilde giderilinceye kadar geçici olarak kabul edilen malzemenin kullanımı, dağıtımı veya montajı için yazılı sorumluluk ve yetki verilmiş makamlar ve kuruluşlar belirtilir.

            f) Organizasyonları içerisinde kalite temin fonksiyonlarını yerine getiren kişi ve grupların ayrı ayrı kalite temin programlarını etkin olarak yerine getirmelerinde gerekli yetki ve uygulamalardaki bağımsızlığa sahip olmaları için, yüklenici ve alt yükleniciler tarafından gerekli şartların karşılandığının güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            g) Başvuru sahibinin, kalite temin programının ya da herhangi bir bölümünün oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili olarak diğer yüklenicilere yetki verdiği işlerin kapsamı açıklanır.

            h) Başvuru sahibinin yapacağı ve/veya diğer organizasyonlara yetki vererek yaptıracağı kalite temin fonksiyonları açıkça tarif edilir.

            i) Başvuru sahibinin, diğer organizasyonları yetkilendirdiği kalite temin program parçalarının kontrolünü sağlamak için kullanacağı yöntem ve yetki verilen kalite temin fonksiyonlarının uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğinin doğrulanmasından sorumlu organizasyon tanımlanır.

            j) Kaliteyi etkileyen faaliyetlere ilişkin, başvuru sahibi ve başlıca yüklenicileri arasında açık ve etkin bir iletişimin bulunduğu gösterilir.

            KALİTE TEMİN PROGRAMI
            Madde 7- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün kalite temin programı alt bölümünde yer alan kalite temin programı, Kurum'un öngördüğü esasların karşılandığının ve bu esasların karşılanma yöntemlerinin belirlenebilmesini sağlayacak şekilde yeteri kadar ayrıntılı olarak hazırlanır. Kalite temin programı alt bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:

            a) Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesindeki aşamalarla ilgili kalite temin programlarının uygulanmasında kullanılacak kabul edilebilir yöntemler ve rehberler belirtilir ve bunların uygulanmasından sorumlu organizasyon birimi tanımlanır.

            b) Kalite temin programı tarafından kontrol edilecek güvenlikle ilgili yapı, sistem ve bileşenler tanımlanır.

            c) Proje kapsamındaki kaliteyi etkileyen faaliyetlerin uygulanmasıyla ilgili zaman çizelgesi ile uyumlu olarak, kalite temin programının, mümkün olan en kısa zamanda oluşturulacağına dair güvence sağlanır ve bu kapsamda, kalite temin programının, kontrol edilecek faaliyetten önce nasıl oluşturulacağı ve faaliyet devam ederken nasıl uygulanacağı açıklanır.

            d) Ön güvenlik analiz raporunun sunulmasından önce başlayan ve kaliteyi etkileyen faaliyetler bu bölümde yer alır; tasarım, tedarik ve sahanın hazırlanması sürecindeki güvenlikle ilgili faaliyetler tanımlanır.

            e) Bu faaliyetlerin, nükleer güç tesisleri ve yakıt yeniden işleme tesisleri için kalite temin kriterleri ile ilgili Kurumun yaptığı düzenlemelerle uyumlu bir kalite temin programı tarafından nasıl kontrol edileceği açıklanır.

            f) Kalite temin programının, yazılı politika, prosedür ya da talimatlara göre nasıl belgelendiği ve bu politika, prosedür veya talimatlara göre nasıl uygulandığı belirtilir.

            g) Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesindeki aşamalarda gerekli görülen her bir faaliyet için kalite temin programının uygulanmasında kullanılan kalite temin programı prosedürleri ya da talimatlarının bir listesi bulunur.

            h) Yer alan prosedür listesi her bir prosedür tarafından nükleer güç tesisleri ve yakıt yeniden işleme tesisleri için kalite temin kriterleri ile ilgili Kurumun yaptığı düzenlemeler göz önüne alınarak hangi kriterin yerine getirildiğini belirtir. Bazı gerekli prosedürlerin hazır olmaması durumunda, bunların hazırlanmasıyla ilgili zaman çizelgesi yer alır.

            i) Kaliteyi etkileyen faaliyetleri yapan personelin uygun vasıflara haiz olmasını sağlayacak olan yeterli eğitim ve bilgilendirme ile ilgili program tanımlanır. Eğitim ve bilgilendirme programı;

            1) Kaliteye etki eden faaliyetleri yürüten personelin, ilgili faaliyetlerin teknik ve prensiplerine uygun olarak eğitilmesi,

            2) Kaliteye etki eden faaliyetleri yürüten personelin ilgili el kitapları, talimatlar ve prosedürlerin kapsamı ve amacıyla ilgili olarak bilgilendirilmesi,

            3) Uygun eğitim prosedürleri oluşturulması,

            ile ilgili imkanların nasıl sağlandığını açıklar.

            j) Başvuru sahibi ve onun başlıca yüklenicilerinin kalite temin programlarının etkin biçimde yerine getirilmesindeki sorumluluk hiyerarşileri ve bu hiyerarşilerle ilgili vasıflandırma gereksinimleri tanımlanır.

            k) Kaliteyi etkileyen faaliyetlerde,

            1) Uygun ekipmanların kullanılmasının,
            2) Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli temizlik ve benzeri gibi uygun çevre koşullarının sağlanmasının,

            3) Bu faaliyetlerin gerekli önkoşullarla uyumlu, kontrollü ve uygun koşullar altında yürütülmesinin, temini ile ilgili ölçüler açıklanır.

            1) Kalite temin programının kapsamının, uygulanmasının ve etkinliğinin yeterli düzeyde olduğunun tayin edilmesi için düzenli olarak yönetim tarafından gözden geçirildiğinin güvencesini ortaya koyacak esaslar belirtilir.

            m) Başvuru sahibinin kalite temin organizasyonunun üstünde veya dışında bulunan yönetim tarafından gözden geçirilmesiyle ilgili şartlar belirtilir.

            n) Başvuru sahibinin kalite temin organizasyonunun;

            1) Başlıca yüklenicilerin kalite temin programlarını gözden geçirip anlaşmaları belgelemesi,

            2) Yüklenicilerin kalite temin program faaliyetlerinin denetimlerini idare etmesi veya idare etmiş olması ile ilgili güvenceyi sağlayacak esaslar açıklanır.

            TASARIM KONTROLÜ
            Madde 8- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün tasarım kontrolü alt bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:

            a) Tasarımların kontrol edilmesine dair;

            1) Güvenlikle ilgili yapı, sistem ve bileşenlere uygulanabilecek düzenleme şartlarının ve tasarım temellerinin şartname, çizim, prosedür ve talimatlar haline doğru şekilde getirildiğinin,

            2) Tasarım belgelerinde uygun kalite standartlarının tanımlandığının,

            3) Bu gibi standartlardan sapmaların kontrol edildiğinin,

            güvencesini sağlayan tasarım ölçüleri açıklanır.

            b) Yapı, sistem ve bileşenlerin güvenlikle ilgili işlevlerini yerine getirebilmesi için önemli olan malzeme, parça, ekipman ve uygulanan işlemlerin seçilmesindeki uygunluğun ve gözden geçirmelerdeki yeterliliğin güvencesini ortaya koyan esaslar belirtilir.

            c) Reaktör fiziği, mukavemet, ısıl, hidrolik ve kaza analizleri, malzeme uygunluğu, hizmet içi denetim, bakım ve onarım için ulaşılabilirlik gibi tasarım konularında tasarım kontrol esaslarının uygulanması için hazırlanan program tanımlanır ve denetim ve testler için kabul kriterleri ile ilgili esaslar açıklanır.

            d) Analizlerin tasarıma uygulanan kod ve standartlarla uyumlu olduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            e) Tasarımın yeniden gözden geçirilmesi, alternatif hesaplama yöntemlerinin kullanılması ya da en kötü tasarım koşulları altında yapılan yeterliliği ortaya koyacak test programının performansı gibi, tasarım yeterliliğinin kontrolünü veya doğrulamasının güvencesini ortaya koyan esaslar tanımlanır.

            f) Tasarımın doğrulanmasından ya da kontrolünden sorumlu organizasyon ve hiyerarşik yapı tanımlanır ve doğrulama veya kontrol işlemini yerine getiren kişi ya da grupların tasarımı yapan kişilerden farklı (fakat aynı organizasyondan olabilirler) kişiler olduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            g) Tasarımla ilgili çakışan sorumlulukların kontrolü, tanımlanması ve katılımcı tasarım organizasyonlarının arasındaki koordinasyonun sağlanması ile ilgili esaslar açıklanır.

            h) Tasarımla ilgili çakışan sorumluluklar ve değişiklikler ile ilgili belgelerin yeniden gözden geçirilmesi, kabulü, yayımlanması, dağıtımı, toplanması ve depolanmasına dair katılımcı tasarım organizasyonları arasında etkin olacak esaslar ve bu esasların, iptal edilmiş tasarım bilgilerinin yanlış kullanımının önlenmesi için tasarım belgelerinin kontrolünün güvencesini nasıl sağladığı açıklanır.

            i) Tasarım değişikliklerinin orijinal tasarıma uygulanan tasarım kontrolleri ile aynı ve eğer orijinal tasarımı yapan organizasyon başka bir organizasyonu sorumlu olarak yetkilendirmedi ise orijinal tasarımı yapan kuruluş tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmış tasarım kontrollerine tabi tutulacağının güvencesinin sağlanması için uygulanacak esaslar açıklanır.

            TEDARİK BELGELERİNİN KONTROLÜ
            Madde 9- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün tedarik belgelerinin kontrolü alt bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:

            a) Başvuru sahibi ya da onun yüklenicileri veya alt yüklenicileri tarafından satın alınmış olan malzeme, ekipman ve hizmetlerin tedariki için düzenlenen belgelerin ve bu belgelerdeki değişikliklerin, istenen kaliteye ulaşılması için tedarik belgelerinin kontrolü bölümünde aşağıdaki maddeler yer alır ya da bu maddelere atıfta bulunulur;

            1) Uygulanabilir düzenleme, kod ve tasarım şartları,

            2) Kalite temin programı şartları,

            3) Talimat, prosedür, çizim, şartname, denetim ve test kayıtları ve tedarikçi tarafından hazırlanacak, sunulacak ya da alıcının onayı ya da kabulü için hazır bulundurulacak kalite temin kayıtları gibi tedarikçi belgeleri için şartlar,

            4) Tedarikçinin kalite temin kayıtlarının alıkonulması, kontrolü ve bakımı için şartlar,

            5) Tedarikçinin tesis ve iş belgelerinin, alıcının denetim ve teftişi için gerektiğinde temin edilmesi ile ilgili şartlar,

            6) Tedarikçinin tedarik gereklerinden sapmalarının idaresi ve rapor edilmesi ile ilgili şartlar.

            b) Tedarik belgelerinin hazırlanması sırasında yetkili personel tarafından alınacak kontrol sorumlulukları ve hareket sırasının açık tanımı yer alır.

            c) Tedarik belgelerindeki değişiklik ve revizyonların orijinal belgeye uygulanan gözden geçirme ve kabul gerekleriyle aynı gereklere tabi olmasının temini ile ilgili esaslar açıklanır.

            d) Tedarikçinin satın alınan malzeme, ekipman ve hizmetler için bunların güvenlik açısından önemleriyle orantılı kapsamda kalite temin programının bulunduğunun ve bunun uygulanmasına yönelik bilgilerin tedarik belgelerinde yer aldığının güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            e) Tedarikçinin, tedarik gereklerini yerine getirebileceğinin güvencesinin sağlanabilmesi için alıcının, tedarik emri verilmeden ya da kontratı yapılmadan önce, tedarikçiyi değerlendirmiş olduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            f) Yedek parçalar için tedarik belgelerinin en az orijinal parçaların tedarik belgelerine uygulanan kontrollere tabi tutulduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            TALİMATLAR, PROSEDÜRLER, ÇİZİMLER
            Madde 10- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün talimatlar prosedürler çizimler alt bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:

            a) Kaliteyi etkileyen, tasarım, tedarik, imalat, inşaat ve montaj, test, denetim ve teftiş gibi faaliyetlerin uygun şekilde belgelenmiş talimat, prosedür ya da çizimlerle belirlendiğinin ve bu faaliyetlerin belgelenmiş talimat ve prosedürlere göre idare edileceğinin güvencesine dair esaslar açıklanır.

            b) Belirli faaliyetlerin uygun şekilde yerine getirildiğinin tespiti için belgelenmiş talimat ve prosedürlerin uygun nicel (boyut, tolerans ve işletme limitleri gibi) ve nitel (işçilik numuneleri, kaynak radyografisi kabul standartları gibi) kabul kriterlerinin sistemi açıklanır.

            BELGELERİN KONTROLÜ
            Madde 11- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün belgelerin kontrolü alt bölümünde, talimatlar, prosedürler, çizimler ve bunlarda yapılan değişiklikler gibi kaliteyi etkileyen faaliyetleri belirleyen belgelerin kontrolünün oluşturulmasına dair esaslar açıklanır.

            Açıklama, aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi ile ilgili kontrol esaslarını kapsar.

            a) Belgelerin, yeterlilik (bilgi açık ve doğru şekilde bulunur) için gözden geçirilmesi ve belirlenen faaliyet başlamadan önce yayımlanması ve faaliyetin yapılacağı yerlerde kullanılması için başvuru sahibinin yetki verdiği personel tarafından onaylanması.

            b) Güncelliğini kaybetmiş ya da iptal edilmiş belgelerin yenilenmiş uygulanabilir belgelerle zamanında değiştirildiğinden emin olunması için yenilenmiş belge listesinin bulundurulması.

            c) Orijinal belgeyi hazırlayan organizasyon başka bir sorumlu organizasyona yetki vermediyse belgelerdeki değişikliklerin orijinal belgeyi hazırlayan organizasyon tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması.

            Belgelerin kontrolü alt bölümünde, kontrol edilecek belge tipleri ve bunların gözden geçirilmesinden, kabulünden ve yayımlanmasından sorumlu grup tanımlanır.

            SATIN ALINAN MALZEME, EKİPMAN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ
            Madde 12- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün satın alınan malzeme ekipman ve hizmetlerin kontrolü alt bölümünde;

            a) Başvuru sahibi, yüklenicileri ve alt yüklenicileri tarafından alınan malzeme, ekipman ve hizmetlerin tedarik belgelerindeki şartlara uygunluğunun teminine,

            b) Tedarik kaynaklarının seçilmesi ve oluşturulmasına,

            c) Kalite gereksinimlerine uyulduğunun doğrulanması için tasarım, üretim, denetim ve tedarik edilen madde ve hizmetlerin testi sırasında alıcı ya da onun temsilcisi tarafından tedarikçinin tesislerinin başvuru sahibi tarafından hazırlanan yazılı prosedürlere göre denetimine,

            d) Tedarikçi tarafından tedarik edilen maddelerin, kabul kriterlerine ve başvuru sahibi tarafından hazırlanan yazılı prosedürlere göre menşeinin ve/veya makbuzlarının denetimine,

            e) Tedarik edilen maddelerin kod, standart ya da şartname gibi kalite gereklerine uyduğuna dair kanıt belgenin tedarikçi tarafından inşaat sahasına getirilmesi ve başvuru sahibi tarafından;

            1) Tedarik edilen maddenin menşei ve/veya makbuz denetimi sırasında bu kanıt belgenin kabulünün incelenmesi ve gösterilmesine,

            2) Tedarik edilen maddenin kullanımı ya da montajından önce kanıt belgenin nükleer tesis sahasında hazır bulundurulmasının teminine,

            f) Başvuru sahibi ya da yetki verilmiş temsilcisinin, yüklenici ve alt yüklenicilerin kalite ile ilgili faaliyetlerinin kontrolünün etkinliğini belli bir sıklıkta ya da maddenin veya hizmetin çokluğu, karışıklığı ve güvenlikle ilgili önemiyle orantılı bir kapsamda değerlendirmesine ve teftiş etmesine dair esaslar açıklanır.

            MALZEME, PARÇA VE BİLEŞENLERİN KONTROLÜ VE TANIMLANMASI
            Madde 13- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün malzeme, parça ve bileşenlerin kontrolü ve tanımlanması alt bölümünde;

            a) Doğru olmayan ya da hasarlı maddelerin kullanımının engellenmesi için kısmen imal edilmiş ürünler de dahil malzeme, parça ve bileşenler gibi maddelerin kontrol ve tanımlanmasının oluşturulmasına dair,

            b) Fabrikasyon, kurma, montaj ve maddenin kullanılması süreçleri boyunca, maddenin tanımlama işaretlerinin (ısı numarası, kısım numarası, seri numarası ya da diğer işaretleme yöntemleriyle) uygun şekilde, maddenin üzerinde ya da izlenebilecek kayıtlarda yer aldığının ve bu durumun doğrulanmış olduğunun güvencesini sağlayacak,

            c) Tanımlamanın yerinin ve yönteminin tanımlanan maddenin kalitesine ya da işlevine bir etkisinin olmadığının güvencesini sağlayacak esaslar açıklanır.

            ÖZEL PROSESLERİN KONTROLÜ
            Madde 14- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün özel proseslerin kontrolü alt bölümünde;

            a) Kaynak, ısıl işlem, tahribatsız muayene, elektro-kimyasal işleme gibi özel proseslerin kontrolünü ve bunların vasıflı personel tarafından, uygulanabilir kod, standart, şartname ya da diğer özel gereksinimlere göre yazılmış prosedürler kullanılarak yapıldığının,

            b) Özel proseslerin, özel prosesleri gerçekleştiren personelin ve bu proseslerde kullanılan ekipmanın vasıflarının uygun olduğunu ve bunlara ait kayıt dosyalarının bulunduğunun güvencesine dair esaslar açıklanır.

            DENETİM
            Madde 15- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün denetim alt bölümünde faaliyetin yerine getirilmesi için belgelenmiş talimat, prosedür ve çizimlerin uygunluğunu doğrulama faaliyetlerini yerine getiren organizasyon için ya da bu organizasyon tarafından bir denetim programı oluşturulduğunun ve uygulandığının güvencesine yönelik hususlar yer alır. Bu alt bölümde;

            a) Denetleme personelinin uygun şekilde vasıflandırıldığının ve denetlenen faaliyeti yerine getiren kişi ya da gruptan bağımsız olduğunun,

            b) Kalitenin doğrulanması için gerekli her iş için test ve denetimlerin uygulandığının,

            c) Eğer işlenen malzeme ya da ürünün doğrudan denetimi mümkün değilse ya da uygun görülmüyorsa işleme yöntemi, ekipmanı ya da personeli üzerinde izlenmesi yoluyla dolaylı kontrol uygulandığının,

            d) Her iki yöntem birden kullanılmadıkça kontrolün yetersiz olduğu durumlarda hem izleme hem de denetim uygulandığının,

            e) Denetimin uygulanmasından önce kullanılmak için denetim prosedürü ve talimatlarının gerekli çizimlerle beraber hazır bulundurulduğunun,

            f) Denetçilerin vasıflandırma ya da belgelendirmelerinin güncel tutulduğunun,

            g) Değiştirilen ya da üstünde yeniden çalışılan maddelerin orijinal denetim gereklerine göre yeniden denetlendiğinin ve modifiye edilen ya da tamir edilen maddelerin orijinal denetim yöntemine eşdeğer bir yöntemle denetlendiğinin güvencesine dair esaslar açıklanır.

            Ayrıca, başvuru sahibinin yetkilendirdiği temsilcisinin denetlemesi ya da tanıklığı gereken ve bu temsilcinin onayı olmaksızın işin devam ettirilemeyeceği, zorunlu denetim noktalarını belgelerle tanımlayan sistem açıklanır.

            TEST KONTROLÜ
            Madde 16- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün test kontrolü alt bölümünde;

            a) Bir test programı oluşturulduğuna dair esaslar açıklanır. Oluşturulan test programı;

            1) Yapı, sistem ve bileşenlerin hizmet sırasında tatmin edici şekilde çalıştığının gösterilmesi için gerekli testleri tanımlar.

            2) Uygulanabilir tasarım şartlarını ortaya koyan belgeye atıfta bulunan ya da bunları içeren yazılı test prosedürlerine göre uygun şekilde vasıflandırılmış ya da eğitimli personel tarafından idare edilir.

            3) İnşaat izni çerçevesinde uygulanacak testleri kapsar.

            b) Test prosedürlerinin güvencesine dair esaslar açıklanır. Test prosedürleri;

            1) Verilen bir test için bütün ön şartların karşılanmasını,

            2) Uygun test gereçlerinin ve ekipmanın hazır bulunmasını,

            3) Testin uygun çevre koşullarında ve uygun test yöntemleriyle yapılmasını

            sağlayan şartları kapsar.

            c) Testler için gerekli şartların karşılandığına dair güvence için test sonuçlarının oluşturulduğu ve belgelendiği sistem açıklanır.

            ÖLÇME VE TEST EKİPMANLARININ KONTROLÜ
            Madde 17- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün ölçme ve test ekipmanlarının  kontrolü alt bölümünde, kaliteyi etkileyen faaliyetlerde kullanılan cihaz, ölçme cihazı, enstrüman ve diğer ölçüm ve test cihazlarının, gerekli limitler içerisindeki doğruluğunun sağlanması için uygulanabilir kod ve standartlara göre doğru olarak tanımlandığının, kontrol edildiğinin, ayarlandığının ve belirlenen aralıklarda kalibre edildiğinin güvencesi için oluşturulmuş esaslar açıklanır. Bu alt bölümde;

            a) Kaliteyi etkileyen faaliyetlerde kullanılan cihaz, ölçme cihazı, enstrüman ve diğer ölçüm ve test cihazlarının, onaylanmış ekipman ya da atıf yapılan ulusal standartlara veya ulusal kabul görmüş standartlarla geçerli ilişkisi bilinen ulusal olmayan standartlara göre ayarlandığının ve kalibre edildiğinin ya da ulusal standart mevcut değilse kalibrasyonun dayandırıldığı temellerin belgelendiğinin güvencesini sağlayan esaslar,

            b) Kalibrasyon standartlarındaki hatanın, ölçüm ve test ekipmanının üretim hatalarından daha az olduğunun güvencesini sağlayan esaslar,

            c) Kalibrasyon sistemi altındaki bütün maddelerin kalibrasyon durumlarını gösteren ve ölçüm ve test ekipmanlarını tanımlayan kayıtların teyidinin güvencesini sağlayan esaslar,

            d) Ölçüm veya test ekipmanının bozulduğu anlaşılırsa,

            1) Önceki denetim ya da test sonuçlarının geçerliliğinin belirlenmesi ve son kalibrasyon kontrolünden sonra test edilmiş ya da denetlenmiş maddelerin kabul edilebilirliği için uygulanacak şartlar,

            2) Gerekli olduğu yerde şüpheli maddelerin kabul edilebilirliğinin sağlanması, kalibre edilmiş ekipmanla orijinal denetim ya da testlerin tekrarlanması için uygulanacak şartlar açıklanır.

            TESLİM ALMA, DEPOLAMA, NAKİL
            Madde 18- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün teslim alma, depolama, nakil alt bölümünde;

            a) Malzeme ve ekipmanların, hasar görmesinin ve bozulmasının önlenmesini sağlayan iş ve denetim talimatlarına göre, teslim alınması depolanması, nakli, temizlenmesi ve korunmasının kontrolü için oluşturulmuş,

            b) Belirli ürünler için, gerektiğinde asal gaz atmosferi, belirli nem ve sıcaklık seviyesi gibi özel koruyucu ortamların belirlenmesi ve sağlanması ile ilgili esaslar açıklanır.

            DENETİM, TEST VE İŞLETME DURUMLARI
            Madde 19- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün denetim, test ve işletme durumları alt bölümünde;

            a) Nükleer güç santralının fabrikasyon, montaj ve test süreçleri boyunca uygulanan denetim ve testlerin durumunun, damga, pusula, etiket, işlem kartı ya da diğer uygun işaretlemeler kullanılarak gösterilmesine dair esaslar,

            b) Test ve denetimlerin kasıt olmaksızın yapılmaması durumunu engelleyecek ve gerekli olduğu yerlerde denetim ve testlerin başarıyla yapıldığını ortaya koyacak esaslar,

            c) Uyumsuz işlemlerin engellenmesi için vanaların ve açma-kapama anahtarlarının işaretlenmesi gibi nükleer güç santralının yapı, sistem ve bileşenlerinin işletme durumlarının gösterilmesi için oluşturulan sistemin esasları açıklanır.

            UYUMSUZ MALZEME, PARÇA VE BİLEŞENLER
            Madde 20- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün uyumsuz malzeme, parça ve bileşenler alt bölümünde;

            a) Şartlara uymayan malzeme, parça ve bileşenlerin, istenmeyen şekilde kullanımını ve montajını önleyecek kontrollere dair,

            b) Uyumsuzluklardan etkilenen organizasyonlara tanım, belgeleme, ayrım, tanzim, bildirim sağlanmasıyla ilgili,

            c) Uyumsuz maddelerin belgelenmiş prosedürlere göre gözden geçirilmesi, kabulü, reddi, tamiri, ya da yeniden işlenmesinin güvencesini sağlayan,

            d) Başvuru sahibi tarafından;

            1) Olduğu gibi kullan ya da tamir et diye tanzim edilmiş tedarik şartlarından sapmalarla ilgili uyumsuzlukları kendisine yüklenicinin rapor etmesi için oluşturulan,

            2) Bu tür uyumsuzluk raporlarının, nükleer tesis sahasında bulunması gereken belgeler arasında yer alması ya da malzeme veya ekipmanın sahada kullanımı ya da yerleştirilmesinden önce hazır bulundurulacak uygunluk sertifikalarının uyumsuzluk sebebinin bir açıklamasını ve tanzimini kapsaması için oluşturulan esaslar açıklanır.

            DÜZELTME FAALİYETLERİ
            Madde 21- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün düzeltme faaliyetleri alt bölümünde;

            a) Bozulma, arıza, eksiklik, sapma, malzeme ya da ekipmanın kusurlu olması, uyumsuzluk gibi kaliteye ters koşulların bir an önce tanımlanması ve düzeltilmesinin güvencesi ile ilgili esaslar,

            b) Belirgin şekilde kaliteye ters koşulların olması durumunda bunların sebeplerinin nasıl belirlendiğini, tekrarının engellenmesi için düzeltme faaliyetinin nasıl yapıldığını ve karşılaşılan problem, sebebi ve düzeltilmesi için yapılan çalışmanın uygun yönetim seviyesine nasıl rapor edildiği açıklanır.

            KALİTE TEMİN KAYITLARI
            Madde 22- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün kalite temin kayıtları alt bölümünde;

            a) Kaliteyi etkileyen faaliyetlerin kanıtlarının sağlanmasına yönelik yeterli kayıtların tutulmasının güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.

            b) Bu kayıtların kapsamında;

            1) En azından, test kayıtları, gözden geçirme sonuçları, denetimler, testler, teftişler, iş performansının gözlenmesi ve malzeme analizleri, personelin, prosedürlerin ve ekipmanın vasfı gibi verilerin nasıl kapsandığını,

            2) İşlem tipinin, denetçi ya da veri kaydedicinin, sonuçların kabul edilebilirliğinin ve not edilen herhangi bir kusurla ilgili yapılan işlemin nasıl tanımlandığını,

            3) Kayıt ve bu kaydın uygulandığı madde veya maddeler ya da faaliyetin tanımlanmasını mümkün kılan yeterli bilginin nasıl sağlandığını açıklar.

            c) Kayıtların tanımlanabilmesi ve düzeltilebilmesiyle ilgili güvencenin sağlanmasına dair esaslar açıklanır.

            d) Kayıtların, yangın, sel, kasırga, böcek, fare, aşırı sıcaklık, nem ve benzeri gibi nedenlerle zarar görmesinin engellenmesi için kayıtların sunumu, tutulması, güvenliği ve depolanması ile ilgili düzenleme şartları ve sorumlulukları ile uyumlu şartların oluşturulmasına dair esaslar açıklanır.

            UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
            Madde 23- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün uygunluk değerlendirmesi alt bölümünde;

            a) Başvuru sahibi ve onun başlıca yüklenicilerinin kalite temin programının bütün safhalarında uyumun sağlandığının doğrulanması ve programın etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan planlı ve periyodik uygunluk değerlendirmelerinin idaresi için şartların oluşturulmasına dair esaslar açıklanır.

            b) Aşağıdaki işlevleri kapsayan program özellikleri açıklanır ve bu işlevleri yerine getiren pozisyon ve organizasyonlar tanımlanır:

            1) Başvuru sahibi ve başlıca yüklenicileri tarafından her bir alt yüklenici için gerçekleştirilecek dış uygunluk değerlendirmeleri.

            2) Başvuru sahibi ve başlıca yüklenicilerinin kendi yapıları içinde yer alan organizasyonlar için gerçekleştirecekleri iç uygunluk değerlendirmeleri.

            3) Yapılan faaliyetin güvenlik açısından önemi ve durumu temelinde düzenli olarak programlandığının ve tasarım, tedarik, üretim, inşaat, montaj, denetim ve test sırasında kalite temininin etkinliğinin garantisini sağlamak amacıyla yeterince erken başlatıldığının güvencesi için teftişlerin planlanması ve programlanması.

            4) Uygunluk değerlendirmesi yapılan bölgede doğrudan sorumluluğu olmayan uygun eğitimli ve vasıflı personel tarafından yazılı prosedür ve kontrol listelerine göre uygunluk değerlendirmelerinin idare edilmesi.

            5) Uygunluk değerlendirmesi yapılan alandan sorumlu yönetimin gözden geçirmesiyle uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının belgelenmesi ve gösterilen yerlerde yetersiz alanların yeniden teftiş edilmesi dahil önlemlerin alınması.

            KULLANIM ALANI
            Madde 24- Bu Yönetmelik; başvuru sahipleri ve nükleer buhar sistemi tedarikçileri, mimar-mühendisler, inşaat firmaları, ana ekipman üreticileri ve benzeri gibi ana yüklenicilerin kalite temin programlarının açıklanmasında kullanılır.

            YÜKÜMLÜLÜK
            Madde 25- Kalite temini ve kalite kontrol uygulamaları sırasında, kalite temin sisteminden kaynaklanan uyumsuzlukların veya kalite temin programından sapmaların belirlenmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yöntemler, uygulamalar, yapı, sistem ve bileşenlerde değişiklikler ve düzenlemeler ve başvuru sahibi tarafından hazırlanan programdaki sapmalar başvuru sahibi tarafından giderilir.

            YAPTIRIM
            Madde 26- Kurum, kalite temin ve kalite kontrol faaliyetleriyle ilgili denetim ve uygunluk değerlendirmeleriyle belirlenmiş olan uyumsuzluk ve sapmalar giderilene kadar bunların ilgili oldukları konulardaki kontrol faaliyetlerine devam eder.

            Önem derecesine bağlı olarak uyumsuzluk ve sapmaların belirlendiği faaliyetler, Kurum tarafından bu aykırılık giderilene kadar durdurulabilir.

            Program faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında ortaya çıkacak uyumsuzluk ve sapmalarla ilgili diğer hususlar için Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinin 27, 28 ve 29 uncu maddelerinin hükümleri uygulanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME

            YÜRÜRLÜK
            Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.