Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.01.1994 Sayı: 21809 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-2 Sahife:1666
Bakanlar Kurulundan :

JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Karar Tarihi  :13/12/1993
Karar Sayısı :93/5099

            Ekli “Jandarma Teşkilatı Görev ve yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 7/12/1993 tarihli ve 563 sayılı yazısı üzerine, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/12/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Süleyman Demirel
                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER
                    Başbakan

 JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK            Madde 1- 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri yönetmeliğinin 181 inci maddesine birinci fıkradana sonra gelmek üzere aşağıdak ifıkralar eklenmiştir.

            “İl Jandarma alay ve ilçe jandarma bölüm komutanları hakkında mesleki sicillerden ayrı olarak, valilerce mülki sicil düzenlenir. Mülki sicilin düzenleme usul ve esasları subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinde belirlenir.

            İl ve İlçe jandarm akonutanları ile karakol komutanlarına izin verilmesinde ve izinli olarak görevden ayrılmalarında mahalil mülki amirin uygun görüşü alınır.”

            Madde 2- Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkiler Yönetmeliğinin 184 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdak işekilde değiştirilmiştir.

            “İhtisaslaşma gereği olarak, özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulur. Ancak, nokta ataması yapılmayıp, il jandarma konutanlıkları emrin eatanan astsubay ve uzman jandarmalardan emniyet ve asayiş görevi alacak olanların istihdam yerleri ve il içi yer dğiştirmeleri ile jandarma konutanının teklifi üzerine valinin onayı il ebelirlenir.”

            Madde 3- Jandarma Teşkilatı Görev ve Yötkelire Yönetmeliğinin 185’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            “Jandarmanın mülki görevlerini ilgilendiren ve disiplin cezasını gerektiren fiilleri ortaya çıktığında valiler, il jandarma alay komutanından; kaymakamlar, ilçe jandarma bölük komutanından gereken cezanın verilmesin italep ederler. Alay ve bölük komutanları bunlar hakkında askeri mevzuat çerçevesinde gerekli işlemi yaparlar.”

            Madde 4- Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Mülki teşkilata tabi jandarmanın mülki görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri mülkiye müfettişleri ile valiler tarafından denetlenir ve teftiş edilir.”

            Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.