askeri ve Emniyet Mevzuatı   
Resmi Gazete Tarihi: 18.05.1994 Sayı: 21938 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
Bakanlar Kurulundan 
 
Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar
 
Karar Tarihi  :22/02/1994 
Karar Sayısı :94/5356 

            Ekli “Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 9/2/1994 tarihli ve KANUN: 1993/1089 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
                                                                                                Süleyman Demirel  
                                                                                                CUMHURBAŞKANI  

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER  
                    Başbakan  
 

Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin  Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 


            Madde 1- 24/11/1983 tarihli ve 83/7467 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin türk İçsularına ve limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareke ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “A- Gayriresmi ziyaretlerle ilgili izin istemleri, geminin ait olduğu devletin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Deniz Ataşesi, olmadığı takdirde diğer askeri ataşe tarafından Ek-1’deki “Ziyaret İstek Formu” ile birlikte ve Genelkurmay başkanlığının konuya ilişkin Yönergesinde belirtildiği şekilde Türkiye Cumhuriyetinin yetkili askeri makamlarına (Genelkurmay Başkanlığı adına Deniz kuvvetleri Komutanlığına) yapılır. NATO ülkelerine ait gemilerin NATO harekat komutası/kontrolu altında iken, Türk limanlarını ziyaretlerine ilişkin olarak, NATO ülkelerince mutabık kalınmış usuller çerçevesinde, gemilerin harekat komutası/kontrolu yetkisi verilmiş NATO komutanı tarafından Türkiye Cumhuriyetinin yetkili askeri makamlarına (Genelkurmay Başkanlığı adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığına) Ek-1’de belirtilen “Ziyaret İstek Formu” ile talep yapılır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, istemle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığının görüşlerini alarak istemi yanıtlar. Yanıt olumlu ise, ziyaretin yapılacağı bölgedeki ast komutanlıklara gerekli emir ve direktifleri verir ve durumdan Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma bakanlıklarını, Denizcilik müsteşarlığını ve bölgesindeki en yüksek askeri makamı haberdar eder.”

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.