Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 11.10.1993 Sayı: 21725 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-2 Sahife:1666
Bakanlar Kurulundan :

TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Karar Tarihi  :17/09/1993
Karar Sayısı :93/4829

            Ekli “Telsiz Çağrı Sistemlerinin Performans Standartları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Haberleşme Yüksek Kurulu’nun 23/9/1992 tarihli ve 1992/2 sayılı Kararı’na dayanan Ulaştırma Bakanlığı’nın 1/9/1993 tarihli ve 1440 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Süleyman Demirel
                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER
                    Başbakan
 


TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 25-470 Mhz frekans bandı içinde İdarece tahsis edilen frekans aralıklarında çalışan dar ve geniş bölge telsiz çağır sistemlerinin performans standartlarını belirlemek, imalat ve ithalatta bu standartlara ülke düzeyinde uyulmasını sağlamaktır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik 2813 sayılı telsiz Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından imal veya ithal edilen telsiz çağrı sistemlerini kapsar.

            TANIMLAR
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

            a) “İdare” : Telsiz Genel Müdürlüğünü,

            b) “CCIR” : Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini,

            c) “ETSI” : Avrupa Telekonünikasyon Standardları Enstitüsünü,

            d) “emf” : Elektro Motiv kuvveti,

            e) “Telsiz Çağrı Sistemi”: En az bir sabit verici ile birden fazla alıcıdan oluşan ve data ve/veya konuşma mesajları iletişiminde kullanılan haberleşme sistemini,

            f) “Geniş Bölge Tehsiz Çağrı Sistemi”: Kamu haberleşmesine yönelik olarak çalışan ve tek yönlü data iletişiminde kullanılan telsiz çağır sistemini,

            g) “Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemi”: Kamu haberleşmesi dışında belirli tesis veya sınırlı bölgeler dahilinde işletilen telsiz çağrı sistemini,

            h) “Sabit Verici”: Telsiz çağrı sisteminin sabit istasyonlarında bulunan ve data ve/veya konuşma mesajlarının iletiminde kullanılan harici antenli sabit verici cihazlarını,

            ı) “Portatif Verici”: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde portatif alacı cihazları ile birlikte veya ayrı olarak bulunan ve mesajın alındığını onaylamak maksadıyla kullanılan harici veya dahili antenli verici cihazlarını,

            i) “Sabit Alıcı”: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerindeki sabit istasyonlarda onaylam amesajlarını almak maksadıyla kullanılan sabit alıcı cihazlarını,

            j) “Portatif Alıcı”: Data ve/veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dahili antenli alıcı cihazlarını,

            ifade eder.

İKİNCİ KISIM
TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU ESASLARI, SERVİSLER, İLAVE ÖZELLİKLER

            BAŞVURU ESASLARI
            Madde 4- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan dar ve geniş bölge telsiz çağrı sistemlerin eait her çeşit alıcı ve verici cihazlarının ilk defa imal veya ithalinden önce birer adet numuneleri ile Telsiz Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek standartlara uygunluk test ve ölçümlerinin yaptırılması ve uygunluk belgesi alınması zorunludur. Alıcı ve verici cihazları için İdare’den standartlara uygunluk belgesinin alınmasından sonra imalat ve ithalata izin verilir. Yapılan imalat ve gerçekleştirilen ithalatta cihazın tip, model veya tenki özelliklerinde değişiklik yapılması halinde de aynı işlem uygulanır.

            Tip onayı için yapılacak test ve ölçümlerde ETSI’nin usul ve uygulamaları esas alınır.

            Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda;

            a) Test ve ölçüm başvurularının “Test Başvuru Formu” ile yapılması,

            b) Test ve ölçümleri yapılacak verici ve alıcı cihazlarına ait her türlü teknik bilgiyi, kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren dokümanların cihazlarla birlikte teslim edilmesi,

            c) Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarların testi müteakip iade edilmek üzere cihazlarla birlikte teslim edilmesi,

            d) Test ve ölçüm için teslim edilecek cihazların üzerinde üreticisi tarafından verilmiş marka, model ve seri numaralarını gösteren orjinal etiketlerin bulunması,

            e) Test başvurusu yapılan telsiz çağrı verici ve alıcı cihazlarının performansı etkilemeyecek şekilde 50 Ohm’luk RG konnektörü takılarak teslim edilmesi,

            zorunludur.

            SERVİSLER
            Madde 5- Telsiz çağrı sistemlerinin servislerinin aşağ4ıdaki konfigürasyonlardan en az birini içermesi zorunludur.

            I- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinin temel servisler ve İdarece kullanımına izin verilebilecek servisler olmak üzere aşağıda belirtilen konfigürasyonlardan en az birini içermesi gereklidir.

            a) Temel servisler;

            1- Uyarı
            2- Uyarı + Data
            3- Uyarı + Tek yönlü konuşma
            4- Uyarı + Data + Tek yönlü konuşma

            b) İdarece kullanımına izin verilebilecek servisler;

            1- Uyarı + İki yönlü data
            2- Uyarı + İki yönlü konuşma
            3- Uyraı + Data + İki yönlü konuşma

            II - Geniş bölge telsiz çağrı sistemlerinin temel servisinin sadece uyarı + data şeklinde olması zorunludur.

            Uyarı fonksiyonunun ses, ışık veya titreşim özelliklerinden en az birin iihtiva etmesi gereklidir.

            İLAVE ÖZELLİKLER
            Madde 6- Telsiz çağrı sistemlerinde 5 inci maddede belirtilen konfigürasyonlar dahilinde kalmak kaydı ile sabit istasyon veya istasyonlardan periyodik çağrı yapabilme ve alacıları aktif duruma geçirerek gelen çağrıya hazırlayan ön uyarı (preamble) sinyali üretebilme özellikleri bulunabilir.

            Ayrıca dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde;

            a) Mesajın alındığını data vey akonuşma mesajları şeklinde portatif verici aracılığı ile sabit istasyon veya istasyonlara bildirmek maksadıyla kullanılan çağrı onaylama (call acknowledgement) özelliğinin,

            b) Portatif verici ile sabit istasyon üzerinden diğer bir harici dar bölge haberleşme şebekesine çağrı yapmak maksadıyla kullanılan dış bağlantı kurabilme (dial out) özelliğinin,

            c) Portatif verici ile sabit istasyon üzerinden aynı sistem içerisindeki başka bir portatif alacıya data mesajları ve konuşma mesajları şeklinde çağrı yapabilme (dial through, talk through) özelliğinin,

            d) Tek frekanslı çoklu vericili sistem kullanımının,

            e) Sabit istasyonlarda yönlendirmeli (diversity) alma özelliğinin,

            uygulanmasına izin verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE ŞARTLARI VE ORTAK KARAKTERİSTİKLER

            ÇEVRE ŞARTLARI
            Madde 7- Telsiz çağrı sistemi kapsamındaki bütün alıcı veya verici cihazları normal ve özel çevre şartlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen sıcaklık ve bağıl nem aralıkları için bu Yönetmelikte belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.

            a) Normal çevre şartları: Sıcaklık; +15oC ile +35oC

            Bağıl nem; % 20 ile % 75

            b) Özel çevre şartları:

            1- Sabit verici ve alıcı cihazları: Sıcaklık; -25oC ile +55oC

            Bağıl nem; +55oC’de % 75

            2- Portatif verici ve alıcı cihazları: Sıcaklık; -10oC ile +55oC

            Bağıl nem; +55oC’de % 75

            KANAL ARALIĞI
            Madde 8- Telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan verici ve alıcı cihazlarının kanal aralığının 12.5 veya 25 Khz olması zorunludur.

            MODÜLASYON TİPİ
            Madde 9- Telsiz çağrı sistemlerinde, bu Yönetmelikte belirtilen standart değerleri karşılamak kaydı ile konuşma veya kodlamayla yapılacak ön-vurgusuz veya ön-vurgulu her çeşit frekans veya faz modülasyonu kullanılmasına izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
DAR BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN VERİCİ VE ALICI PERFORMANS STANDARTLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
DAR BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN VERİCİ STANDARTLARI

            FREKANS HATASI (FREQUENCY ERROR)
            Madde 10- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit ve portatif verici cihazları normal ve özel çevre şartları altında Tablo-1’de belirtilen frekans hatası standart değerlerini sağlayacaktır.
 
Kanal Aralığı
Maksimum Frekans Hatası (KHz)
  25 - 47 MHz 47-137 MHz 137-300 MHz 300-470 MHz
12.5 KHz ± 0.60 ± 1.00 ± 1.00 (S)

± 1.50 (P)

± 1.00 (S)

± 2.50 (P)

25 KHz ±0.60 ± 1.35 ± 2.00 ± 2.00 (S)

± 2.50 (P)

S: Sabit Verici P: Portatif Verici

            Tablo 1: Frekans hatası standart değerleri

            RF ÇIKIŞ GÜCÜ (CARRİER POWER)
            Madde 11- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan verici cihazlarının RF çıkış gücünün; normal çevre şartları altında ölçülen değerinin ± 1.5 dB ve özel çevre şartları altında ölçülen değerinin ± 2dB, -3dB aralığında olmak kaydı ile sabit vericiler için maksimum 5 W, portatif vericiler için de maksimum 50 mW olması zorunludur.

            YAN KANAL GÜCÜ (ADJACENT CHANNEL POWER)
            Madde 12- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit ve portatif verici cihazları normal çevre şartları altında Tablo-2’de belirtilen yan kanal gücü standart değerlerini sağlayacaktır.
 
Kanal Aralığı Yan Kanal Gücü
12.5 KHz Taşııcının min. 60 dB altında
25 KHz Tayışıcının min. 70 dB altında

            Tablo 2: Yan kanal gücü standart değerleri

            Not: Yan kanal gücü 0.2 µW’dan az ise, taşıyıcının ne kadar altında olduğu şartı aranmaz.

            MAKSİMUM FREKANS SAPMASI (MAXİMUM FREQUENCY DEVİATİON)
            Madde 13- Maksimum frekans sapması, konuşma mesajlarının iletiminde kullanılan sabit ve portatif vericilerde aranacak ve cihazlar normal çevre şartları altında Tablo-3’de belirtilen standart değerleri sağlayacaktır.
 
Kanal Aralığı  Max. Frekans Sapması
12.5 KHz ± 2.5 KHz
25 KHz ± 5 KHz

            Tablo 3: Maksimum frekans sapması standart değerleri

            İSTENMEYEN YAYINLAR (SPURİOUS RADİATİONS)
            Madde 14- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit ve portatif verici cihazları normal çevre şartları altında Tablo-4’de belirtilen istenmeyen yayın gücü standart değerlerini sağlayacaktır.
 
Frekans Aralığı İstenmeyen yayın gücü (Max.)
  Verici durumunda Stand-by durumunda
9 KHz - 1 GHz 0.25 µW (-36 dBm) 2 µW (-57 dBm)
1 GHz - 4 GHz 1 µW (-30 dBm) 20 nW (-47 dBm)

            Tablo 4: İstenmeyen yayın gücü standart değerleri.

İKİNCİ BÖLÜM
DAR BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN ALICI STANDARTLARI

            HASSASİYET (SENSİTİVİTY)
            Madde 15- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı cihazları normal ve özel çevre şartları altında mesaj tiplerine bağlı olarak Tablo -5 ‘te belirtilen hassasiyet standart değerlerini sağlayacaktır.
 
Mesaj Tipi Alıcı Hassasiyeti (Max.) (emf)  
  Normal Çevre Şartalrı Özel Çevre Şartları
Data 3 dBµV 9 dBµV
Konuşma 6 dBµV 12 dBµV

            Tablo 5: Sabit alıcılar için hassasiyet standart değerleri.

            KANAL İÇİ BASTIRMASI (CO-CHANNEL REJECTİON)
            Madde 16- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı cihazlarının kanal içi bastırması 25 KHz kanal aralıklı alıcılar için -8 dB ile 0 dB arasında ve 12.5 KHz kanal aralıklı cihazlar için de -12 dB ile 0 dB arasında olacaktır.

            YAN KANAL SEÇİCİLİĞİ (ADJACENT CHANNEL SELECTİVİTY)
            Madde 17- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı cihazları normal ve özel çevre şartları altında mesaj tiplerine ve kanal aralıklarına bağlı olarak Tablo -6’da belirtilen yan kanal seçiciliği standart değerlerini sağlayacaktır.
 
 
Alıcı Yan Kanal Seçiciliği (min.)
 
Normal Çevre Şartları
Özel Çevre Şartları
Mesaj Tipi
25 KHz 

Kanal Aralığı

12.5 KHz

Kanal Aralığı

25 KHz

Kanal Aralığı

12.5 KHz

Kanal Aralığı

Data/Konuşma
70 dB
60 dB
60 dB
50 dB

            Tablo 6: Sabit alıcılar için Yan kanal seçiciliği standart değerleri

            İSTENMEYEN ALIŞ BASTIRMASI (SPURİOUS RESPONSE REJECTİON)
            Madde 18- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı cihazlarının istenmeyen alış bastırması normal çevre şartları altında minimum 70 dB olacaktır.

            BLOKLAMA VEYA HASSASİYET BOZULMASI (BLOCKİNG OR DESENSİTİSATİON)
            Madde 19- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıncı cihazlarının bloklama veya hassasiyet bozulması normal çevre şartları altında minimum 70 dB olacaktır.

            İÇ MODÜLASYON BASTIRMASI (INTERMODULATİON ATTENUATİON)
            Madde 20- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı cihazlarının iç modülasyon bastırması normal çevre şartları altında minimum 60 dB olacaktır.

            ALICI İSTENMEYEN YAYINLAR (SPURİOUS RADİATONS)
            Madde 21- Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan sabit alıcı cihazlarının istenmeyen yayın gücü normal çevre şartları altında 9 KHz - 1 GHz frekans aralığı için maksimum 2 nW ve 1 GHz - 4 GHz frekans aralığı için de maksimum 20 nW olacaktır.

            Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan portatif alıcı cihazlarının istenmeyen yayın gücü normal çevre şartları altında 25 MHz-1 GHz frekans aralığı için maksimum 2 nW ve 1 GHz-4 GHz frekans aralığı için de maksimum 20 nW olacaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
GENİŞ BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENİŞ BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN VERİCİ STANDARTLARI

            FREKANS HATASI (FREQUENCY ERROR)
            Madde 22- Geniş bölge telsiz çağrı sisteminde kullanılan verici cihazları normal ve özel çevre şartları altında Tablo-7’de belirtilen frekans hatası standart değerlerini sağlayacaktır.
 
  Maksimim Frekans Hatası (KHz)
Kanal Aralığı 25-47 MHz 47-137 MHz 137-300 MHz 300-470 MHz
12.5 KHz ± 0.60 ± 1.00 ± 1.00 ± 1.00
25 KHz ± 0.60 ± 1.35 ± 2.00 ± 2.00

            Tablo 7: Frekans hatası standart değerleri

            RF ÇIKIŞ GÜCÜ (CARRİER POWER)
            Madde 23- Geniş bölge telsiz çağır sistemlerinde kullanılan verici cihazlarının RF çıkış gücü; normal çevre şartları altında ölçülen değerinin ± 1.5 dB ve özel çevre şartları altında da ölçülen değerinin +2dB, -3dB aralığında olmak kaydı ile maksimum 50 W olacaktır. Ancak, İdare özel durumlarda bu güç limitlerinin üzerindeki vericilere de müsaade edebilir.

            YAN KANAL GÜCÜ (ADJACENT CHANNEL POWER)
            Madde 24- Normal çevre şartları altında yan kanal gücü 12.5 KHz kanal aralıklı vericiler için taşıyıcının minimum 60 dB, 25 KHz kanal aralıklı vericiler için de taşıyıcının minimum 70 dB altında olacaktır.

            İSTENMEYEN YAYINLAR (SPURİOUS RADİATİONS)
            Madde 25- Geniş bölge telsiz çağrı sitemlerinde kullanılan verici cihazları normal çevre şartları altında Tablo- 8’de belirtilen istenmeyen yayın gücü standart değerlerini sağlayacaktır.
 
Frekans Aralığı İstenmeyen yayın gücü (Max.)  
  Verici durumunda Stand-by durumunda
9 KHz - 1 GHz 0.25 µW (-36 dBm) 2 nW (-57 dBm)
1 GHz - 4 GHz 1 µW (-30 dBm) 20 nW (-47 dBm)

            Tablo 8: İstenmeyen yayın gücü standart değerleri.

İKİNCİ BÖLÜM
GENİŞ BÖLGE TELSİZ ÇAĞRI SİSTEMLERİNİN ALICI STANDARTLARI

            ALICI İSTENMEYEN YAYINLARI (SPURİOUS RADİATİONS)
            Madde 26- Geniş bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılan portatif alıcı cihazlarının istenmeyen yayınları 25 MHz - 1 GHz frekans aralığı için maksimum 2 nW ve 1GHz - 4GHz frekans aralığı için de maksimum 20 nW olacaktır.

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            TOLERANSLAR
            Madde 27- Bu Yönetmelikte yer alan standart değerlere Tablo- 9’da belirtilen tolerans değerleri uygulanır.
 
Parametreler Max. Toleranslar
RF Frekans Hatası < ± RFx10-7
RF Çıkış Gücü < ± 0.75 dB
Frekans Sapması < ± % 5
Yan Kanal Gücü < ± 5 dB
İstenmeyen Yayınlar (9 KHz - 1 GHz) < ± 4.0 dB
İstenmeyen Yayınlar (1 GHz - 4 GHz)  < ± 7.0 dB
Hassasiyet < ± 3.0 dB
Alıcı İstenmeyen Yayınları (9 KHz - 1 GHz) < ± 3.0 dB
Alıcı İstenmeyen Yayınları (1 GHz - 4 GHz) < ± 6.0 dB

            Tablo 9: Standart değerlere uygulanacak toleranslar

            YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
            Madde 28- Bu Yönetmelikte yer almayan test ve ölçüm yöntemleri ile standart değerlerde, ETSI standartları ile CCIR’ın tavsiyeleri esas alınır.

            ÖLÇME YÖNTEMLERİ
            Madde 29- Bu Yönetmelikte yer alan performans değerlerinin ölçümünde, ITSI’nin yayınladığı ölçme yöntemleri uygulanır.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 30- Bu Yönetmelikte 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü maddesinin (e) bendi ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
            Madde 31- 8/8/1984 tarihli ve 84/8389 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Telsiz Çağrı Cihazları, Halk Bandı ve VHF Deniz Telsiz Cihazlarının Temel Standartları Yönetmeliği’nin 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İdareden standartlara uygunluk belgesi ve ithal izni alınmış olanlardan; bu tarihe kadar ithal işlemi başlatılarak akreditifleri açılmış olanlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile sözleşme imzalanarak taahhüde bağlanmış olan cihazlara, öncei hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 33- Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.