Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 13.12.1993 Sayı: 21787 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-2 Sahife:1666
Bakanlar Kurulundan :

VHF DENİZ TELSİZLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 

Karar Tarihi  :14/10/1993
Karar Sayısı :93/4960

            Ekli “VHF Deniz Telsizlerinin Performans Standartları ve Ölçme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Haberleşme Yüksek Kurulu’nun 23/9/1992 tarihli ve 1992/2 sayılı Kararı’na dayanan Ulaştırma Bakanlığı’nın 28/9/1993 tarihli ve 1505-29044 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü, 22 nci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/10/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Süleyman Demirel
                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER
                    Başbakan

VHF DENİZ TELSİZLERİNİN PERFORMANS STANDARTLARI VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Telekomünikasyon Tüzüğü (ITU R/R) Ek-18’de belirtilen 156-174 MHz frekans bandında çalışan analog ses haberleşmesinde ve sayısal bilgi iletiminde kullanılan açısal modülasyonlu ve 25 KHz kanal aralıklı deniz mobil, deniz el ve can telsizi cihazlarının performans standartlarının ve ölçme yöntemlerinin belirlenmesi ile imalat ve ithalatta bu standartlara ülke düzeyinde uyulmasını sağlamaktır.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye’de imal veya yurtdışından ithal edilen telsiz cihazlarını kapsar.

            TANIMLAR
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

            a) “İdare” : Telsiz Genel Müdürlüğünü,

            b) “ITU R/R” : Uluslararası Telsiz Tüzüğünü,

            c) “CCIR” : Uluslararası Telsiz Danışma Komitesini,

            d) “ETSI” : Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

            e) “CCITT” : Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Komitesini,

            f) “SOLAS 74” : Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi ve eklerini,

            g) “emf” : Elektromotiv kuvveti,

            h) “DSC” : Sayısal Seçmeli Çağrı Özelliğini,

            ı) “SINAD” : Standart sinyal/gürültü oranını,

            j) “Deniz mobil telsizi”: Yüzel araç içinde elde taşınarak kullanılan telsiz cihazını,

            l) “Can Telsizi” : Yüzer araçlarda can kurtarma amacı ile bulunan canfilikası veya cansallarında kullanılan telsiz cihazını,

            m) “Dupleks filtre” : Dupleks telsiz cihazlarının tek anten üzerinden alma ve gönderme yapabilmelerin isağlayan alçak ve yüksek geçiren filtreler kombinasyonunu,

            n) “Offset” : Alıcı veya vericinin merkez frekansının herhangi bir frekansa olan uzaklığını,

            ifade eder.

İKİNCİ KISIM
BAŞVURU ESASLARI, TEST GÜÇ KAYNAĞI, ÇEVRESEL VE ELEKTRİKSEL TEST ŞARTLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
TEST VE ÖLÇÜM BAŞVURU ESASLARI

            BAŞVURU ESASLARI
            Madde 4- Türkiye’de imal veya yurt dışından ithal edilecek, bu Yönetmelik kapsamındaki telsiz cihazlarının ilk defa imal veya ithalinden önce birer adet numune cihaz ile Telsiz Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek, standartlara uygunluk test ve ölçümlerinni yaptırılması ve uygunluk belgesi alınması zorunludur. Standartlara uygunluk belgesinin alınmasından osnra imalat ve ithalata izin verilir. Yapılan imalat ve ithalattan İdarece belirlenecek miktarda numune alınarak ayrıca teste tabi tutulur. Yapılan imalat ve gerçekleştirilen ithalatta cihazın tip, marka ve model değişikliği halinde de aynı işlem uygulanır.

            Tip onayı için yapılacak test ve ölçümlerde ETSI’nin usul ve uygulamaları esas alınır.

            Standartlara uygunluk test ve ölçümleri için yapılacak müracaatlarda;

            a) Test ve ölçüm başvurularının “Test Başvuru Formu” ile yapılması,

            b) Test ve ölçümleri yapılacak telsiz cihazlarına ait her türlü teknik bilgiyi, kullanma açıklamalarını ve devre şemalarını içeren teknik dokümanların cihazla birlikte teslim edilmesi,

            c) Test ve ölçümler için gerekli her çeşit özel aksesuarın testi müteakip iade edilmek üzere cihazla birlikte teslim edilmesi,

            d) Test ve ölçüm için teslim edilecek cihazların üzerinde üretici firma tarafından verilmiş marka, model ve seri numaralarını gösteren orjinal etiketlerin bulunması,

            zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
TEST GÜÇ KAYNAĞI VE TEST FREKANSLARI

            TEST GÜÇ KAYNAĞI
            Madde 5- Standartlara uygunluk test ve ölçümleri süresince test edilecek cihazın 7 nci maddenin (c) bendi ile 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen şartları sağlayan bir sets güç kaynağı ile beslenmesi ve test güç kaynağının iç empedansının ölçüm sonuçlarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olması gerekir.

            Test güç kaynağından sağlanacak nominal çalışma voltajı test edilecek cihazın giriş terminalinde ölçülür.

            TEST FREKANSLARI
            Madde 6- Cihaz 16 ncı kanalda test edilir ancak idarece gerekli görüldüğü takdirde cihazın çalışma frekans bandının alt ve üst sınır frekanslarına karşılık gelen kanallarda da test edilebilmesi mümkündür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVRESEL TEST ŞARTLARI

            NORMAL TEST ŞARTLARI
            Madde 7- Normal test şartları altında sıcaklık, bağıl nem ve test güç kaynağı voltaj değerlerinin;

            a) Sıcaklık: + 15 Co ile + 35 Co arasında,

            b) Bağıl nem: % 20 ile % 75 arasında,

            c) Test Güç Kaynağı Voltajları,

            1- Batarya ile çalışan cihazlar için normal test şartları altındaki test voltajı bataryanın nominal voltaj değerinde,

            2- Şehir şebekesine bağlanabilen cihazlar için normal test şartları altındaki test voltajı şebekenin nominal voltaj değerinde ve fkeransı 50 Hz ± % 3 tolerans aralığında,

            olması zorunludur.

            ÖZEL TEST ŞARTLARI
            Madde 8- Özel test şartları altında sıcaklık, bağıl nem ve test güç kaynağı voltaj değerlerinin;

            a) Sıcaklık: Deniz mobil ve el telsizlerinde -15 Co ile +55 Co arasında, can telsizlerinde -20 Co ile +55 Co arasında,

            b) Bağıl nem: +55 Co de % 75,

            c) Test Güç Kaynağı Voltajları,

            1- Batarya ile çalışan mobil ve el telsizleri için özel test şartları altındaki test voltajları batarya nominal voltajının 1.3 ve 0.9 katları değerinde,

            2- Can telsizleri için özel test şartları altında test güç kaynağı maksimum voltajı batarya nominal voltajının 1.3 katı, minimum voltajı ise cihaz bataryası takılı ve kapalı durumda -20 Co de çevre şartları test dolabında 2 saat süre ile bekletildikten osnra ölçülen nominal voltaj değerinin 0.9 katı,

            3- Test ve ölçümler süresince test güç kaynağı voltajı sürekli kontrol edilir ve her teste başlamadan önce ölçülen nominal voltaj değerinin ± %3 tolerans aralığında,

            olması zorunludur.

            ÖZEL ŞARTLARDA TEST YÖNTEMİ
            Madde 9- Özel şartlarda uygulanacak test yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

            Test edilecek cihaz çevre şartları test dolabına yerleştirilir, ısı ve nem dengesi elde edilmeden ölçümlere başlanılmaz ve bu süre zarfında cihaz kapalı konumda tutulur.

            Bağıl nem, aşırı yoğunlaşmaya neden olmamak için test süresince sürekli kontrol edilir.

            (I) numaralı bendde belirtilen ölçümler 8 nci maddenin (c) bendinde yer alan bütün test voltajları için üst ve alt sıcaklık değerlerinde ayrı ayrı yapılır. 9 ncu maddede belirtilen diğer ölçümler cihazın nominal çalışma voltajına ayarlanmış bir test güç kaynağı kullanılarak yapılır.

            I- Üst ve Alt Sıcaklık Değerleri İçin Test Yöntemi

            a) Üst sıcaklık değeri için deniz mobil ve can telsizleri çevre şartları test dolabına yerleştirilir, ısıl denge elde edilinceye kadar cihazlar kapalı konumda tutulur, daha sonra yarım saat süre ile yüksek güç konumunda verici durumunda çalıştırılır ve yapılması gerekli ölçümler bu sürenin bitiminde mevcut şartlar değiştirilmeden yapılır.

            b) Alt sıcaklık değeri için deniz mobil ve can telsizleri çevre şartları test dolabına yerleştirilerek, ısıl denge elde edilinceye kadar cihazlar kapalı konumda tutulur, daha sonra cihazlar 1 dakika süre ile alıcı durumunda çalıştırılır ve yapılması gerekli ölçümler bu sürenin bitiminde mevcut şartlar değiştirilmeden yapılır.

            II - Kuru ve Sıcak Ortam Test Yöntemi: Deniz mobil ve can telsizlerinin kuru ve sıcak ortamdaki testleri aşağıdak yöntemle yapılır.

            a) Test edilecek cihaz kapalı konuma alınarak çevre şartları test dolabına yerleştirilir, dolap iç ısısı +70 ±3 Co ye yükseltilir ve bu sıcaklıkta test edilecek cihaz 10 saat süre ile bekletilir.

            b) Bu sürenin bitimini müteakip dolap iç ısısı +55 Co’ye indirilir ve test edilecek cihaz açık konuma alınarak 2 saat süre ile bekletilir. Dah asonra RF çıkış gücü, frekans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri mevcut şartlar değiştirilmeden yapılır. Bu şartlar altında cihazlar özel test şartları altında belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.

            III- Nemil ve Sıcak Ortam Test Yöntemi: Deniz mobil ve can telsizlerinin nemli ve sıcak ortam testleri aşağıdaki yöntemle yapılırb

            a) Test edilecek cihaz kapalı konumda çevre şartları test dolabına yerleştirilir ve dolap iç ısısı % 93 bağıl nem ile +40 Co’ye ayarlanır.

            b) Bu şartlar altında test edilecek cihaz çevre şartları test dolabının içerisinde 10 saat süre ile bekletilir ve bu sürenin bitimini müteakip RF çıkış gücü, frekans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri mevcut şartlar değiştirilmeden yapılır. Bu şartlar altında cihazlar özel test şartları altında belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.

            IV- Düşük Sıcaklık Ortamı Test Yöntemi: Deniz mobil ve can telsizlerinin düşük sıcaklık ortamı testleri aşağıdaki yöntemle yapılır.

            a) Test edilecek cihaz kapalı konumda çevre şartları test dolabına yerleştirilir, dolap iç ısısı -25 Co’ye ayarlanır ve cihaz mevcut şartlar değiştirilmeden 10 saat süre ile çevre şartları test dolabında bekletilir.

            b) Bu sürenin sonunda dolap iç ısısı -15 Co’ye yükseltilir ve bu şartlar altında 2 saat süre ile beklenilir. Bu sürenin bitimini müteakip RF çıkış gücü, frekans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri mevcut şartlar değiştirilmeden yapılır. Bu şartlar altında cihazlar özel test şartları altında belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.

            SIZDIRMAZLIK TEST YÖNTEMİ
            Madde 10- Sızdırmazlık testi can telsizlerine uygulanır ve aşağıdak yöntemle yapılır.

            a) Can telsizi en üst noktası ile su yüzeyi 10 cm olacak şekilde kapalı konumda suya daldırılır ve bu şekilde 1 saat süre ile bekletilir.

            b) Bu sürenin bitiminde cihazın dış yüzeyleri kurulanır ve RF çıkış gücü, frekans hatası ve maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümleri yapılır. Bu şartalr altında cihazlar özel test şartları altında belirtilen standart değerleri sağlamak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRİKSEL TEST ŞARTLARI

            TEST SİNYAL KAYNAKLARI
            Madde 11- Test sinyal kaynaklarının aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:

            a) Test edilecek cihazın alıcı giriş terminaline 50 Ohm’luk empedans gösterecek şekilde bağlanır.

            b) Aksi belrtilmedikçe AF modülasyon sinyali, vericinin dahili mikrofonu devre dışı bırakılarak mikrofon giriş terminaline uygulanır.

            c) İç modülasyon ve gürültü seviyelerinin test sonuçlarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır.

            ALICI GÜRÜLTÜ KESME FONKSİYONU (SQUELCH)
            Madde 12- Test edilecek cihazın gürültü kesmi fonksiyonu, test ve ölçümler süresince kapalı konumda tutulur.

            STANDART TEST MODÜLASYONU
            Madde 13- Modülasyon frekansı 1 KHz ve frekans sapması da ± 3 KHz değerinde olmalı ve modülasyon test sinyali üzerindeki AM etkisi de ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır.

            STANDART GİRİŞ SİNYALİ
            Madde 14- Alıcı ölçümlerinde uygulanacak standart giriş test sinyali test edilecek cihazın nominal kanal frekansında ve 13 ncü maddede belirtilen standart test modülasyonlu olmalıdır.

            ÖN VURGU/ARD VURFU (PRE-EMPHASİS/DE-EMPHASİS)
            Madde 15- Verici ölçümleri uygun ard vurgu değerine set edilmiş bir test alıcısı ile yapılır. Alıcı ölçümleri süresince test edilecek cihazın ard vurgu özelliği devrede olmalıdır.

            SUNİ ANTEN
            Madde 16- Verici test ve ölçümleri, cihazın anten terminaline 50 Ohm’luk reaktif olmayan ve yayın özelliği bulunmayan bir suni yük bağlanarak yapılır.

            SOFOMETRİK FİLTRE (PSOPHOMETRİC FİLTER)
            Madde 17- Deniz mobil ve deniz el telsiz cihazlarına ait alıcı parametrelerinin ölçümleri CCITT’nin 0.41 numaralı tavsiye kararında (redbook 1984) açıklanan şartları sağlayan sofometrik filtre (Telephone Psophometric Weighting Network) üzerinden yapılır.

            DUPLEKS FİLTRELİ TELSİZ CİHAZLARI
            Madde 18- Test edilecek cihaz dubleks filtreli ise bu Yönetmelikte belirtilen bütün performans standart edğerlerin idubleks filtre ile birlikte test edilerek de sağlamak zorundadır.

            YÖNLÜ KUPLÖR (DİRESTİONAL COUPLER)
            Madde 19- Yönlü kuplör kullanımını gerektiren ölçümlerde, kayıbı 1 dB’den az, yeterli band genişliğine sahip ve yönlendiriciliği 20 dB’den fazla olan bir yönlü kuplör kullanılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
DENİZ TELSİZ CİHAZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ, VERİCİ VE ALICI TEST VE ÖLÇÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
VHF DENİZ TELSİZ CİHAZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

            YAPISAL ÖZELLİKLERİ, KONTROL ANAHTAR VE GÖSTERGELERİ
            Madde 20- Deniz mobil, deniz el ve can telsiz cihazları asgari aşağıda belirtilen yapısal özelliklere, kontrol anahtar ve tuşları ile göstergelerine sahip olmalıdır.

            I- Deniz mobil telsiz cihazlarının asgari yapısal özellikleri, kontrol anahtar ve tuşları ile göstergeleri aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

            a) Yapısal Özellikler

            1- Denizde kullanılmaya uygun elektriksel ve mekaniksel yapıda olmalıdır.
            2- Bakım ve onarım esnasında cihazın iç kısım/kısımlarına kolayca ulaşılabilmeli ve komponentlerin tanımları okunaklı olmalıdır.

            b) Kontrol Anahtar ve Göstergeleri

            1- Ses seviyesi ayar, gürültü kesme (squelch), kanal değiştirme, çoklu dinleme ve 16 ncı kanal seçme anahtar veya tuşlarına sahip olmalıdır.
            2- Cihaz üzerinde bir mikrofon veya telefon handset’i ve dahili hoparlör bulunmalıdır. Cihaz duplex çalışma için dizayn edilmiş ise telefon handset’i ile çalışmalıdır. Mikrofonda kilitlemesiz bas-konuş mandalı bulunmalı, bu mandala basılması ile veric itaşıyıcı sinyali üretmeye başlamalı ve mandala basılı iken kanal değiştirilmesi mümkün olmamalıdır.
            3- Simplex durumda cihazın verici konumunda çalıştırılması halinde alıcı çıkışı susma (mute) durumuna geçmelidir.
            4- Duplex durumda cihazın verici konumunda çalıştırılması halinde sadece telefon handset’i aktif durumda olmalıdır.
            5- Haberleşme yapıldığı kanal numarasını ve cihazın verici durumunda olduğunu belirten bir göstergesi bulunmalıdır.
            6- Cihazın üzerinde RF çıkış gücünün minimum ve maksimum konumlarını seçmek maksadıyla bir RF çıkış gücü seçme anahtar veya tuşu bulunmalı, ve cihazın, 70 nci kanalı DSC dışında başka amaçlarla kullanılamayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
            7- Bütün kontrol anahtarları kolayca kullanılabilir olmalıdır.

            II- Can telsizlerinin sagari yapısal özellikleri, kontrol anahtar ve tuşları ile göstergeleri aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

            a) Yapısal Özellikler

            1- Can telsizi vericisi, alıcısı, anteni, bataryası, kontrol anahtar ve göstergeleri, mikrofonu ve hoparlörü ile tek parça halinde olmalıdır.
            2- Denizde kullanılmaya uygun elektriksel ve mekaniksel yapıda olmalı, deniz suyundan, yağdan veya güneş ışığından etkilenmemelidir.
            3- Can telsizi sadece tek frekanslı kanallarda (simplex) çalışmalı, gönderme ve alma frekanslarının farklı olarak seçilmesi mümkün olmamalıdır.
            4- Can telsizi açık konumuna alındığında 5 saniye içerisinde çalışmaya başlamalı ve bir dakika içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
            5- Cihazın mikrofonunda rüzgar etkisi asgari olmalıdır.
            6- Elde kullanılabilir boyut ve ağırlıkta olmalıdır.
            7- Bakım ve onarım esnasında cihazın iç kısım/kısımlarına kolayca ulaşılabilmeli ve komponentlerin tanımları okunaklı olmalıdır.
            8- Can telsizi her ışık ortamında görülebilmesine imkan tanıyacak şekilde tamamen veya kısmen sarı veya turuncu renkmte olmalıdır.
            9- Can telsizi bulunduğu yüzer araca zarar verebilecek keskin yapıda olmamalıdır.
            10- Can telsizinin bataryası yedekli olmalı, normal ve özel test şartları altındaki herhangi bir sıcaklık değeri için maksimum çıkış goücün konumunda 1:9 verici-alıcı oranlı çalışma esasına göre 8 saat süre ile devamıl telsiz cihazını çalıştırmalı ve ters polarizasyon iler takılması mümkün olmamalıdır. 1:9 verici-alıcı oranlı çalışma periyodu, maksimum çıkış gücünde 6 saniye süre ile modülasyonsuz durumda gönderme, ses ayarı maksimum konumda ve alıcı gürültü kesme fonksiyonu devrede iken 60 dBµV seviyel istandart giriş sinyali ile 6 saniye alma şeklinde olmalıdır. Asıl ve yedek bataryaların bu özelliği sağlayıp sağlamadığı cihazın üreticis itarafından belirtilmelidir.
            11) Yedek bataryanın raf ömrü asgari 2 sene olmalıdır.

            b) Kontrol Anahtar ve Göstergeleri

            1- Açma-kapama, ses seviyesi ayar, gürültü kesme (squelch), kanal değiştirme ve 16 ncı kanal seçme anahtar veya tuşlarına sahip olmalıdır. 16 ncı kanal bütün çevresel ışık şartları altında rahatlıkla seçilebilecek şekilde olmalıdır.
            2- 30 ncu maddede belirtilen güç değerlerini seçebilecek bir anahtar veya tuş bulunmalıdır.
            3- Cihazın çalıştığını ve verici durumuna geçtiğini de belirten bir göstergeye sahip olmalıdır.
            4- Bütün kontrol anahtarların akolayca ulaşılabilmelidir.

         III- Deniz el telsizlerinin asgari yapısal özellikleri, kontrol anahtar ve tuşları ile göstergeleri aşağıdaki şekillerde olmalıdır:

            a) Yapısal Özellikler

            1- Denizde kullanılmaya uygun elektriksel ve mekaniksel yapıda olmalı, deniz suyundan, yağdan veya güneş ışığından etkilenmemelidir.
            2- Elde kullanılabilir boyut ve ağırlıkta olmalıdır.

            b) Kontrol Anahtar ve Göstergeleri
            1- Açma-kapama, ses seviyesi ayar, gürültü kesme (squelch), kanal değiştirme ve 16 ncı kanal seçme anahtar veya tuşlarında sahip olmalıdır.
            2- 30 ncu maddede belirtilen güç değerlerin iseçebilecek bir RF çıkış gücü seç me anahtar veya tuşu bulunmalıdır.

            KANAL ADEDİ
            Madde 21- Deniz telsiz cihazlarının kanal adedi aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

            a) Deniz mobil telsiz cihazları ITU R/R Ek-18’de belirtilen uluslararası kanallara sahip olmalıdır.

            b) Can ve deniz el telsiz cihazlarında 16 ncı kanal ve ITU R/R Ek-18’de belirtilen simplex kanllardan en az bir tanesi bulunmalı, 70 nci kanal ile dupleks kanallar bulunmamalıdır.

            c) Deniz mobil, deniz el ve can telsizi cihazları ITU R/R Ek-18’de korum abandı olarak ayrılmış olan 75 nci (156.7625 - 156.7875 MHz) ve 76 ncı (156.8125 - 156.8375 MHz) kanallarda gönderme ve alma işlemi yapmamalıdır.

            d) Uluslararası sulara çıkacak yüzer araçlarda kullanılacak telsiz cihazlarında bölgesel olarak yapılmış frekans düzenlemelerine uygun kanallar bulunabilir.

            SAYISAL SEÇMELİ ÇAĞRI (DİGİTAL SELECTİVE CALL-DSC)
            Madde 22- Deniz mobil telsiz cihazı aşağıda belirtilen özellikleri sağlayan DSC imkanı il eteçhiz edilmelidir:

            a) Deniz mobil telsiz cihazı dahili DSC modeme veya harici bir DSC modeminin bağlanabilmesi için bir bağlantı soketine sahip olmalıdır.

            b) DSC bağlantısı ses giriş terminaline bağlanmak üzere dizayn edilmiş ise giriş empedansı 600 ohm, DC seviyesinde bağlanmak üzere dizayn edilmiş ise giriş ve çıkış empedansı CCITT V.10’u sağlamalıdır.

            c) Deniz el ve can telsizlerinde DSC bağlanma imkanı bulunmamalıdır.

            d) Türk karasuları dahilinde seyahat eden ve uluslararası sulara çıkmayan yüzer araçlarda kullanılan deniz mobil telsiz cihazlarında dahili DSC modemi veya harici moüdem bağlanma imkanı bulunması zorunlu değildir.

            ÇOKLU DİNLENME ÖZELLİĞİ (MULTİPLE WATCH)
            Madde 23- VHF deniz mobil telsiz cihazı aşağıdaki ilave imkanları sağlayan bir çoklu dinleme özelliğine sahip olmalıdır.

            a) Deniz mobil telsiz cihazının bir öncelikli kanalı ve ayarlandığı kanalı tarama özelliği bulunmalıdır.

            b) Cihazlarda tarama fonksiyonunu manuel olarak devreye sokacak bir çoklu dinleme tuş ubulunmalıdır.

            c) Tarama fonksiyonu devre dışı bırakıldığında veya tarama devam ederken cihaz verici konumuna geçirildiğinde haberleşme cihazın ayarlandığı kanal üzerinden yapılmalıdır.

            d) Cihaz ayarlandığı kanalda alıcı veya verici durumunda çalışıyorken öncelikli kanalın ve ilave olarak ITU R/R Ek-18’de belirtilen kanallardan herhangi birinin seçilmesi mümkün olmalıdır. Tarama fonksiyonu devre dışı bırakıldığında haberleşme seçilen ilave kanal üzerinden yapılmalıdır. 16 ncı kanal veya ITU R/R Ek-18’de belirtilen kanallardan herhangi biri öncelikli kanal olarak seçilebilmelidir.

            e) Tarama fonksiyonu devrede iken her iki kanalın kanal numaraları eş zamanlı olarak cihazın display’inden açıkça görülebilmelidir.

            f) Ayarlı kanalda sinyal olsa bil ecihaz öncelikli kanalda sinyal olup olmadığını kontrol etmeli ve öncelikli kanalda sinyal olması durumunda otomatik olarak öncelikli kanala kilitlenmelidir. Öncelikli kanalda sinyal olmaması durumunda, cihaz ayarlandığı kanalda sinyal olup olmadığını kontrol etmelidir.

            g) Deniz el ve can telsizlerinde çoklu dinleme özelliği aranmayacaktır.

            EMİSYON TÜRÜ VE MODÜLASYON YAPISI
            Madde 24- Bu Yönetmelik kapsamındaki deniz telsiz cihazlarında ses haberleşmesi için açısal modülasyon (G3E emisyonlu faz modülasyonu veya 6 db/oktav ön vurgulu frekans modülasyonu) ve DSC özelliği için için G2B emisyonu kullanılır.

İKİNCİ BÖLÜM
VERİCİ VE ALICI TEST VE ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK ÖZEL TEST CİHAZLARININ KARAKTERİSTİKLERİ

            YAN KANAL GÜCÜ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILACAK SPEKTRUM ANALİZÖRÜN KARAKTERİSTİKLERİ
            Madde 25- Yan kanal gücü ölçümü aşağıda belirtilen karakteristikleri sağlayan bir spektrum analizör kullanılarak yapılır.

            a) 1 KHz’lik çözümleme band genişliği kullanarak, ± 10 KHz offset’li frekansta seviyesi, ölçülen sinyal seviyesinin 90 dB üzerinde olan bir sinyal varken; spektrum analizörün gürültü seviyesinin 3 dB veya daha üzerindeki bir seviyede ± 2 dB doğrulukla ölçüm yapabilme imkanına sahip olmalıdır.

            b) Frekans işaretleyicisinin (marker) okuma doğruluğu ± 500 Hz olmalıdır.

            c) Bağıl seviye okuma doğruluğu ± 1 dB olmalıdır.

           YAN KANAL GÜCÜ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILACAK GÜÇ ÖLÇÜM ALICISININ KARAKTERİSTİKLERİ
            Madde 26- Yan kanal gücü ölçümü, karıştırıcı (mixer), ara frekans (IF) filtresi, osilatör, yükselteç, değiştirilebilir zayıflatıcı ve rms değer göstergesinden oluşan ve aşağıdaki karakteristikleri sağlayan bir güç ölçüm alıcısı kullanılarak yapılmalıdır.

            a) IF filtresi: IF filtersi Şekil 1’de belirtilen seç icilik karakteristiklerinin limitleri içerisinde olmalıdır.

            Seçicilik karakteristiği, yan kanalın nominal merkez frekansına göre Tablo 1’de belirtilen frekans dağılımına sahip olmalıdır.
 
IF Filtre Eğrisinin Yan Kanalın Nominal Merkez Frekansına Göre Frekans Aralığı (KHz)
D1 D2 D3 D4
5 8 9.25 13.25

            Tablo 1: IF filitre seçicilik karakteristiği

            Zayıflatma noktaları Tablo 2 ve Tablo 3’de verilen tolerans değerlerini aşmamalıdır.
 
Toleranslar (KHz)      
D1 D2 D3 D4
+ 3.1 - 0.1 - 1.35 - 5.35

            Tablo 2: Taşıyıcıya yakın zayıflatma noktaları
 
Toleranslar (KHz)      
D1 D2 D3 D4
+ 3.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5
- 7.5

            Tablo 3: Taşıyıcıdan uzak zayıflatma noktaları

            b) Değiştirilebilir Zayıflatıcıs: Değiştirilebilir zayıflatıcı 1 dB’lik çözümleme ile minimum 80 dB’lik zayıflatma aralığına sahip olmalıdır.

            c) Rms Değer Göstergesi: Güç ölçüm alıcısının rms değer göstergesi, siniüzoidal olmayan işaretlerin tepe değerleri ile rems değeri arasındaki oranı 10:1’e kadar gösterebilmelidir.

            d) Osilatör ve Yükselteç: Osilatör ve yükseltecin ürettikleri iç gürültülerinin ölçüm sonuçlarına etkisi ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır.

            VERİCİ ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK STANDART TEST ALICISININ KARAKTERİSTİKLERİ
            Madde 27- Verici ölçümleri aşağıda belirtilen karakteristikleri sağlayan bir standart test alıcısı kullanılarak yapılmalıdır:

            a) Standart test alıcısının 50-3000 Hz aralağındaki modülasyon frekanslarına cevabı, 750 µs ard vurgu cevap rakarteristiğinin ± 1 dB aralığında olmalıdır.

            b) Test alıcısı, seviyesi maksimum sapmanın % 50’sinden daha fazla sapma sağlıyacak seviyede olan herhangi bir ses frekansı ile modüle edilmiş bir RF kaynağına ayarlandığında, standart test alıcısı çıkışındaki harmonik distorsiyon, bu standart test alıcısı ile ölçülen minimum değerin 1/3’ünden fazla olmamalıdır.

            ALICI ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK DİSTORSİYON VE FAKTÖRÜ VE AF SEVİYE ÖLÇÜM CİHAZLARININ KARAKTERİSTİKLERİ
            Madde 28- Cihazlar SINAD oranı ölçümünde kullanılan parametrelerin gerçek rms voltaj değerlerini ölçebilmelidir. Rms voltmetre başlı başına bir cihaz olabileceği gibi distorsiyon faktörü ölçüm cihazı ile birleştirilmiş bir cihaz da olabilir.

            Distorsiyon faktörü ölçüm cihazında demodüle edilen sinyalin temel bileşinini zayıflatan bir band bastıran (band-recejtion) filtre bulunmalı ve bu filtre aşağıdaki karakteristikleri sağlamalıdır:

            a) Temel frekanstaki bağıl zayıflatması en az 40 dB olmalıdır.

            b) Temel bileşenin yarısı ve iki katı frekanslı bileşenlerdeki zayıflatması 0.6 dB’den fazla olmamalıdır.

            c) 300-3000 Hz’lik gürültü band genişliği içerisindeki toplam gürültü gücünde, 1 dB’den fazla zayıflatmaya neden olmamalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERİCİ PARAMETRELERİ, ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE STANDART DEĞERLERİ

            FREKANS HATASI (FREQUENCY ERROR) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 29- Frekans hatası, vericinin modülasyonsuz durumda ölçülen taşıyıcı frekans değeri ile nominal frekansı arasındaki farktır.

            a) Ölçme Yöntemi: Verici çıkış terminali 50 Ohm’luk uygun bir zayıflatıcı (attenuator) üzerinden frekans sayıcıya (frequency counter) bağlanır ve ölçümler modülasyonsuz durumda 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında yapılır, ayrıca deniz mobil ve can telsizleri için 9 ncu maddede belirtilen test yöntemlerine göre de tekrar edilir.

            Ölçümler RF çıkış gücü seçme anahtarının her maksimum ve hem de minimum konumlarında tekrar edilir.

            b) Standart Değerler: Frekans hatası; deniz mobil, deniz el ve can telsizlerinde normal veya özel test şartları altında ± 1.5 KHz’i aşmamalıdır.

            RF ÇIKIŞ GÜCÜ (CONDUCTED CARRİER POWER), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 30- RF çıkış gücü, modülasyonsuz durumdaki RF taşıyıcının bir periyodu süresince 16 ncı maddede belirtilen suni antene aktarılan ortalama güç değeridir.

            a) Ölçme Yöntemi: Verici çıkış terminali suni antene bağlanmalı ve bu antene aktarılan güç ölçülmelidir. Ölçümler RF çıkış gücünün maksimum ve minimum konumları için modülasyonsuz durumda 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında yapılır, ayrıca deniz mobil ve ve can telsizleri için 9 ncu maddede belirtilen test yöntemlerine göre de tekrar edilir.

            b) Standart Değerler: Deniz mobil ve can telsizi cihazlarında RF cıkış gücü; normal test şartları altında ölçülen değerinin ± 1.5 dB ve özel test şartları altında da ölçülen değerinin + 2dB/-3dB aralığında olmak kaydı ile Tablo 4’de verilen güç sınırları arasında olmalıdır.

            Deniz el telsizlerinin RF çıkış gücü normal test şartları altında ölçülen değerinin ± 1.5 dB aralığında olmak kaydı ile Tablo 4’de verilen güç sınırları arasında olmalıdır.
 
Cihaz Tipi RF Çıkış Gücü Seçme Anahtarının Maximum Durumunda RF Çıkış Gücü RF Çıkış Gücü Seçme Anahtarının Minimum Durumunda RF Çıkış Gücü
Deniz Mobil Telsizi 6-25 W 0.1 - 1 W
Deniz El Telsizi 1-5 W 0.1 - 1 W
Can Telsizi 0.25-25 W 0.25 - 1 W

            Tablo 4: Cihaz tiplerine göre RF çıkış gücü standart değerleri

            FREKANS SAPMASI (FREQUENCY DEVİATİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 31- Frekans sapması, vericinin modalasyonlu RF sinyalinin anlık frekansı ile modülasyonsuz taşıyıcı frekansı arasındaki maksimum farkdır.

            a) Ölçme Yöntemi: Frekans sapması ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Verici çıkış terminali 50 Ohm’luk uygun bir zayıflatıcı üzerinden, maksimum frekans sapmasını ölçebilme kabiliyetin esahip bir sapmametreye (deviationmeter) bağlanır.

            2- Vericinin ses giriş terminaline, frekansı 1 KHz ve seviyesi standart sapma seviyesinin 20 dB üzerinde olan bir test modülasyon sinyali uygulanır.

            3- Ölçümler, modülasyon frekansı 100 Hz - 3 KHz aralığında 100 Hz’lik kademelerle değiştirilir ve RF çıkış gücünün hem maksimum ve hem de minimum konumlarında yapılır.

            b) Standart Değerler: Maksimum frekans sapması; deniz mobil, deniz el ve can telsizi cihazlarında ± 5 KHz’i aşmamalıdır.

            YAN KANAL GÜCÜ (ADJACENT CHANNEL POWER), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 32- Yan kanal gücü, nominal kanalda çalışan modülasyonlu bir vericinin toplam çıkış gücünün, alt ve üst yan kanalların band genişliği içerisinde kalan kısmıdır.

            I- Ölçme Yöntemi: Yan kanal gücü ölçümü, 25 nci maddede sarakteristikleri belirtilen bir spektrum analizör veya 26 ncı maddede karakteristikleri belirtilen bir güç ölçüm alıcısı kullanılarak maksimum RF çıkış gücü konumunda ve normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılır.

            a) Spektrum analizör kullanılarak yan kanal gücü ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Verici, RF çıkış gücünün maksimum konumunda çalıştırılır, çıkış terminali 50 Ohm’luk uygun bir zayıflatıcı üzerinden spektrum analizöre bağlanır ve modülasyonmusz durumda verici çıkış güç seviyesi ölçülür.

            2- Vericinin ses giriş terminaline frekansı 1250 Hz ve seviyesi ± 3 KHz frekans sapmasının elde edildiğ iseviyenin 20 dB üzerinde olan bir test müdolasyon sinyali uygulanır.

            3- Spektrum analizör vericinin nominal kanaldaki çıkışını ve yan kanallarını gösterecek şekilde ayarlanır.

            4- Spektrum analizörün ekran (display) düzenlemesi bozulmaksızın 6 ncı maddede belirtilen test kanallarına karşılık gelen nominal kanal frekanslarından ± 17 KHz offsetli alt yan ve üst yan kanallarının 16 KHz RF band genişliği içerisinde vericinin nominal kanalının müdolasyonundan kaynaklanan ortalama güç seviyesine gürülüt seviyesi de eklenerek ölçülür ve kaydedilir.

            5- Yan kanal gücü alt ve üst yan kanallardaki band genişlikleri içerisinde ölçülen en yüksek güç seviyesidir.

            b) Güç ölçüm alıcısı kullanılarak yan kanal gücü ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Verici, RF çıkış gücünün maksimum konumunda çalıştırılır ve güç ölçüm alıcısının girişine, 50 Ohm’luk uygun bir zayıflatıcı üzerinden bağlanır.

            2- Verici modalasyonsuz durumda iken güç ölçüm alıcısı girişindeki maksimum seviye ölçülür ve kaydedilir.

            3- Verici ses giriş terminaline frekansı 1250 Hz ve seviyesi standart sapmanın elde edildiği seviyenin 20 dB üzerinde olan bir test modülasyon sinyali uygulanır.

            4- Nominal kanalda çalışan vericinin Tablo 5’de belirtilen offset frekanslarından itibaren üst ve alt yan kanallarının RF band genişliği içerisinde tespit edilen ortalama güç seviyesi ölçülür.
 
Vericinin Nominal Kanal Frekansındran Offset RF Band Genişliği 
± 17 KHz 16 KHZ

            Tablo 5: Offset frekansı ve RF band genişliği

            II- Standart Değerler: Yan kanal gücü; deniz mobil ve can telsizlerinde vericinin RF çıkış gücünün minimum 70 dB, deniz el telsizleri için de minimum 65 dB altında olmalı, ancak yan kalan gücünün 0.2 µW’ı aşmaması durumunda bu değer aranmamalıdır.

            İSTENMEYEN YAYINLAR (SPURİOUS EMİSSİON) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 33- İstenmeyen yayınlar, vericinin taşıyıcı frekansının modülasyonu sonucunda oluşan emisyon band genişliğinin dışındaki frekanslarda tesbit edilen yayınlardır.

            a) Ölçme Yöntemi: İstenmeyen yayınlar ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında ve RF çıkış gücünün maksimum konumunda aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Vericinin çıkışı 50 Ohm’luk uygun bir zayıflatıcı üzerinden test alıcısına veya amaca uygnu bir spektrum analizöre bağlanır ve RF çıkış gücünün maksimum konumunda çalıştırılır.

            2- Verici modülasyonsuz durumda iken ölçümler, vericinin nominal taşıyıcı frekansı ve modülasyondan kaynaklanan yan band frekansları hariç tutulmak koşuluyal 9 KHz - 2 GHZ aralığında yapılır. Bu aralıkta, vericiden kaynaklandığı tespit edilen istenmeyen yayın seviye ve frekansları ölçülür, bu sevciyeler içerisinden en yüksek değere sahip yayın seviyesi istenmeyen yayın seviyesi olarak kaydedilir.

            3- Ölçümler, verici standart sapmada 1 KHz’lik ses sinyali ile modüle edilerek de 2 numaralı alt bendde belirtilen frekans aralığında tekrar edilir.

            b) Standart Değerler: İstenmeyen yayın gücü; deniz mobil, deniz el ve can telsizi cihazlarında verici durumunda 0.25 µW (-36 dBm) değerini aşmamalıdır.

          VERİCİ AF HARMONİK DİSTORSİYONU (AF HARMONİC DİSTORTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERİ
            Madde 34- Verici AF harmonik distorsiyonu, modülasyon frekansının bütün harmonik bileşenlerinin rms geriliminin lineer demodülasyon sonrası elde edilen sinyalin toplam rms gerilimine oranıdır. Bu oran % olarak belirtilmelidir.

            I- Ölçme Yöntemi: Verici AF harmonik distorsiyonu ölçümü deniz mobil, deniz el ve can telsizleri için 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında ve ayrıca deniz mobil ve can telsizleri için 9 uncu maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen test yöntemlerine göre aşağıda belirtilen şekillerde yapılır.

            a) Normal test şartları altında ölçme yöntemi:

            1- Verici uygun bir zayıflatıcı üzerinden 27 nci maddede karakteristikleri belirtilen bir test alıcısına bağlanır ve ses giriş terminaline sırası ile 300 Hz için ± 0.9 KHz, 500 Hz için ± 1.5 KHz ve 1000 HZ için ± 3 KHz frekans sapması elde edilecek seviyede modülasyon sinyali uygulanarak her modülasyon sinyali için test alıcısının çıkışındaki AF harmonik distorsiyonu ölçülür.
            2- Ölçümler RF çıkış gücünün hem maksimum ve hem de minimum konumlarında tekrar edilir.

            b) Özel test şartları altında ölçme yöntemi:

            1- Verici uygun bir zayıflatıcı üzerinden 27 nci maddede karakteristikleri belirtilen bir test alıcısına bağlanır ve ses giriş terminaline 1000 Hz modülasyon frekansı ile ± 3 KHz frekans sapması elde edilecek seviyede modülasyon sinyali uygulanarak test alıcısının çıkışındaki AF harmonik distorsiyonu ölçülür.
            2- Ölçümler RF çıkış gücünün hem maksimum ve hem de minimum konumlarında tekrar edilir.

            II- Standart Değer: Verici AF harmonik distorsiyonu; normal veya özel test şartları altında deniz mobil, deniz el ve can telsizleri için maksimum % 10 olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALICI PARAMETRELERİ, ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE STANDART DEĞERLERİ

            ALICI HARMONİK DİSTORSİYONU VE SES ÇIKIŞ GÜCÜ (HARMONİC DİSTORTİON AND RATED AUDİO FREQUENCY OUTPUT POWER) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 35- Alıcı AF harmonik distorsiyonu, modülasyon sinyalinin AF harmonik bileşenlerinin toplam rms gerilim değerinin, alıcı ses çıkışındaki sinyalin toplam rms gerilimine oranıdır. Bu oran % olarak belirtilmelidir.

            Ses çıkış gücü, bu Yönetmelikte verilen bütün standart değerleri sağlayan alıcının, ses çıkış terminallerinde tesbit edilen maksimum seviyedir. Bu değer cihazın üreticis itarafından belirtilmelidir.

            a) Ölçme Yöntemi: Alıcı AF harmonik distorsiyonu ve ses çıkış gücü ölçümü; deniz mobil, deniz el ve can telsizleri için normal test şartları altında ve ayrıca mobil ve can telsizleri için 9 ncu maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen test yöntemlerine göre de aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Alıcı çıkış terminali AF harmonik distorsiyonu ve ses çıkış gücü ölçme kabiliyetine sahip bir ölçüm cihazına bağlanır ve ses çıkış gücü hoparlör empedansına eşit rezistif bir yük üzerinden üreticisi tarafından belirtilen maksimum ses çıkış gücü elde edilecek şekilde ayarlanır.

            2- Alıcı giriş terminaline 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında 60 dBµV seviyeli ve sırası ile 300 Hz için ± 0.9 KHz, 500 Hz için ± 1.5 KHz ve 1000 Hz için ± 3 Khz frekans sapması ile modüle edilmiş nominal kanal frekanslı giriş sinyali uygulanır ve bütün modülasyon şartları için AF harmonik distorsiyonu ile ses çıkış gücü ölçülür. Aynı işlem giriş sinyali seviyesi 100 dBµV değerine yükseltilerek de tekrar edilir.

            3- Alıcı giriş terminaline sırası ile 60 dBµV ve 100 dBµV seviyeli standart giriş sinyalleri uygulanır ve mobil ve can telsizleri için 9 ncu maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen yönteml eAF harmonik distorsiyonu ve ses çıkış gücü ölçülür. Aynı işlem alıcı nominal kanal frekansından V 1.5 KHz offsetli giriş sinyali uygulanarak da tekrar edilir.

            b) Standart Değerler: Normal veya özel test şartları altında;

            1- Alıcının ses çıkış gücü deniz mobil telsizleri için hoparlör veya harici ses çıkış terminalinde minimum 2 W, kulaklık çıkışında minimum 1 mW olmalıdır.

            Alıcı ses çıkış gücü deniz el ve can telsizleri için hoparlör çıkış terminalinde minimum 0.2 W, varsa kulaklık çıkış terminalinde minimum 1 mW olmalıdır.

            2- Alıcı AF harmonik distorsiyonu deniz mobil, deniz el ve can telsizlerinde maksimum % 10 olmalıdır.

            MAKSİMUM KULLANILABİLİR HASSASİYET (MAXİMUM USABLE SENSİTİVİTY), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 36- Maksimum kullanılabilir hassasiyet, alıcının çıkışında maksimum ses çıkış gücünün en az % 50’sinde deniz mobil ve deniz el telsizleri için 20 dB SINAD oranını ve can telsizleri için 12 dB SINAD oranını oluşturan standart test modülasyonlu RF sinyalinin alıcı girişinde ölçülen minimum seviyesidir.

            a) Ölçme Yöntemi: Maksimum kullanılabilir hassasiyet aşağıda belirtilen yöntemle ölçülür.

            1- Alıcı çıkış terminali uygun bir AF çıkış yükü üzerinden SINAD metreye bağlanır ve ses çıkış gücü cihazın üreticis itarafından belirtilen maksimum ses çıkış gücünün % 50’si elde edilecek şekilde ayarlanır. Deniz mobil ve deniz el telsizlerinin ölçümlerinde sofometrik filtre devrede olmalıdır.

            2- Alıcı giriş terminaline 14 ncü maddede belirtilen standart giriş sinyali uygulanır ve seviyesi, deniz mobil ve deniz el telsizleri için alıcı çıkışında 20 dB, can telsizleri için 12 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve bu değer maksimum kullanılabilir hassasiyet olarak kaydedilir.

            3- Ölçüm 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında yapılır, ayrıca deniz mobil ve can telsizleri için 9 uncu maddede belirtilen test yöntemlerin egöre de tekrar edilir.

            4- Özel test şartları altında yapılan testler esnasında maksimum ses çıkış gücünün % 50’si değerinde +3 dB7lik değişime izin verilir.

            b) Standart Değerler: Maksimum kullanılabilir hassasiyet seviyes ideniz mobil telsiz cihazlarında normal test şartları altında maksimum 6 dBµV emf (2.0 µV) ve özel test şartları altında da maksimum 12 dBµV emf (4 µV) olmalıdır.

            Can telsizleri için maksimum kullanılabilir hassasiyet seviyes inormal test şartları altında 0.70 µV emf olmalıdır. Özel test şartları altında ölçülen hassasiyet değeri, normal test şartları altında ölçülen değere kıyasyal +6 dB’den daha fazla değişmemelidir.

            Maksimum kullanılabilir hassasiyet seviyesi deniz el telsizleri için normal test şartları altında maksimum 6 dBµV emf (2.0 µV) olmalıdır.

            ALICI GENLİK KARAKTERİSTİĞİ (AMPLİTUDE RESPONSE OF THE RECEİVER LİMİTER) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 37- Alıcı genlik karakteristiği, modülasyonlu bir RF giriş sinyalinin seviyesine bağlı olarak alıcı çıkışındaki AF seviye değişiminin ölçüsüdür.

            a) Ölçme Yöntemi: Alıcı genlik karakteristiği ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Alıcı giriş terminaline 14 ncü maddede belirtilen standart giriş sinyali 6 dBµV emf seviyesinde uygulanır.

            2- Ses çıkış gücü cihazın üreticisi tarafından belirtilen maksimum ses çıkış gücünün 6 dB altındaki bir değere ayarlanır. Bu şartlar altında ses çıkış gücü ölçülür ve kaydedilir.

            3- Alıcı giriş terminaline uygulanan standart giriş sinyalinin seviyesi 100 dBµV emf değerine yükseltilir ve bu durumda ses çıkış gücü yeniden ölçülür ve kaydedilir.

            4- Alıcı genlik karakteristiği iki durumda ölçülen ses çıkış güç seviyeleri arasındaki dB olarak farkdır.

            b) Standart Değerler: RF giriş sinyali seviyesine bağlı olarak alıcı çıkış seviyesindeki değişim deniz mobil, deniz el ve can telsizlerinde maksimum 3 dB olmalıdır.

            YAN KANAL SEÇİCİLİĞİ (ADJACENT CHANNEL SELECTİVİTY) ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLER
            Madde 38- Yan kanal seçiciliği alıcının, nominal çalışma frekansındaki modülasyonlu bir RF sinyalini, yan kanalında mevcut modülasyonlu RF sinyalinden belirli bir seviyeden daha fazla etkilenmeksizin alabilme özelliğidir.

            I- Ölçme Yöntemi: Yan kanal seçiciliği ölçümü aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılır.

            a) Deniz mobil ve deniz el telsizleri için yan kanal seçiciliği ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet üç girişli bağlantı elemanı ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına test edilecek alıcı, nominal kanal frekanslı sinyal jeneratörü ve suni anten bağlanır. Alıcı çıkış terminali de uygun rezistif yük ve sofometrik filtre üzerinden SINAD metreye bağlanır.
            3- Bağlantılarda uygun empedanslı ve eşit uzunlukta koaksiyel kablolar kullanılır.
            4- Bu şartlar altında 36 ncı maddede belirtilen yöntemle 20 dB SINAD oranı için maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve kaydedilir.
            5- Suni anten çıkarılarak yerin ealcınnın yan kanal frekanslarını üretecek ikinci sinyal jeneratörü bağlanır.
            6- İkinci sinyal jeneratörü alıcının üst yan kanal frekanısna ayarlanır ve standart sapmada 400 Hz ile modüle edilir. Sinyal jeneratörünün RF seviyesi alıcı çıkışında 14 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve bu seviye kaydedilir.
            7- Aynı işlem, ikinci sinyal jeneratörü alıcının alt yan kanal frekansına ayarlanarak tekrar edilir ve sinyal jeneratörünün RF seviyesi kaydedilir.
            8- Yan kanal seçiciliği 14 dB SINAD oranının elde edildiği seviyeler ile 20 dB SINAD oranının elde edildiği seviye arasındaki dB olarak en küçük değerli farktır.
            9- Ölçümler ayrıca deniz mobil telsiz cihazları için 9 ncu maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen test yöntemlerine göre de tekrar edilir.

            b) Can telsizleri için yan kanal seçiciliği ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır:

            1- Ölçme iki adet sinyal jeneratörü, bir adet üç girişli bağlantı elemanı ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına test edilecek alıcı, nominal kanal frekanslı sinyal jeneratörü ve suni anten bağlanır. Alıcı çıkış terminali de uygun bir rezistif yük üzerinden SINAD metreye bağlanır.
            3- Bağlantılarda uygun empedanslı ve eşit uzunluka koaksiyel kablolar kullanılır.
            4- Bu şartlar altında 36 ncı maddede belirtilen yöntemle 12 dB SINAD oranı için maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve kaydedilir.
            5- Suni anten çıkarılarak yerine alıcının yan kanal frekanslarını üretecek ikinci sinyal jnereratör bağlanır.
            6- İkinci sinyal jeneratörü alıcının üst yan kalan frekansına ayarlanara standart sapmada 400 Hz ile modüle edilir ve RF seviyesi alıcı çıkışında 6 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve bu seviye kaydedilir.
            7- Aynı işlem, ikinci sinyal jeneratörü alıcının alt yan kanal frekansına ayarlanarak tekrar edilir ve sinyal jeneratörünün RF seviyesi kaydedilir.
            8- Yan kanal seçiciliği 6 dB SINAD oranının elde edildiği seviyeler ile 12 dB SINAD oranının elde edildiği seviye arasındaki dB olarak en küçük değerli farktır.
            9- Ölçümler ayrıca 10 ncu maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen test yöntemlerine göre de tekrar edilir.

            II- Standart Değerler: Yan kanal seçiciliği deniz mobil ve can telsizleri için normal test şartları altında minimum 70 dB ve özel test şartları altında da minimum 65 dB olmalıdır.

            Yan kanal seçiciliği normal test şartları altında deniz el telsizleri için minimum 60 dB olmalıdır.

            İSTENMEYEN ALIŞ BASTIRMASI (SPURİOUS RESPONSE REJECTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLER
            Madde 39- İstenmeyen alış bastırması, alıcının çıkışında istenmeyen etkiler oluşturabilecek RF sinyallerini önleyebilme özelliğidir.

            I) Ölçme Yöntemi: Deniz mobil, deniz el ve can telsizlerini istenmeyen alış bastırması ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıdaki yöntemlerle yapılır.

            a) Deniz mobil ve deniz el telsizlerinin istenmeyen alış bastırması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır:

            1- Ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet 3 girişli bağlantı elemanı ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına test edilecek alıcı, birinci sinyal jeneratörü ve suni anten bağlanır. Alıcı çıkış terminali de uygun rezistif yük ve sofometrik filtre üzerinden SINAD metreye bağlanır.
            3- Bağlantılarda uygun empedanslı ve eşit uzunlukta koaksiyel kablolar kullanılır.
            4- Bu şartlar altında 36 ncı maddede belirtilen yöntemle 20 dB SINAD oranı için maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve bu seviye kaydedilir.
            5- Suni anten çıkarılarak yerine ± 3 KHz frekans sapmasında 400 Hz modülasyonlu ve RF seviyesi +86 dBµV emf değerinde olan ikinci sinyal jeneratörü bağlanır.
            6- İkinci sinyal jneretarönünün frekansı 100 KHz - 2 GHZ aralığında taranacak ve alıcı çıkışında istenmeyen etkiler oluşturan frekanslar tesbit edilerek seviyeleri alıcı çıkışında 14 db SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir.
            7- 14 db SINAD oranının elde edildiği RF sinyal seviyeleri ile 20 dB SINAD oranının elde edildiği seviye arasındaki dB olarak bulunan en küçük fark değeri alıcının istenmeyen alış bastırması olarak kaydedilir.

            b) Can telsizlerinin istenmeyen alış bastırması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır:

            1- Ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet 3 girişli bağlantı elemanı ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına test edilecek alıcı, birinci sinyal jeneratörü va suni anten bağlanır. Alıcı çıkış terminali de uygun bir rezistif yük üzerinden SINAD metreye bağlanır.
            3- Bağlantılarda uygun empedansıl ve eşit uzunlukta koaksiyel kablolar kullanılır.
            4- Bu şartlar altında 36 ncı maddede belirtilen yöntemle 12 dB SINAD oranı için maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve bu seviye kaydedilir.
            5- Suni anten çıkarılarak yerine ± 3 KHz frekans sapmasında 400 Hz modülasyonla ve RF seviyesi +86 dBµV emf değerinde olan ikinci sinyal jeneratörü bağlanır.
            6- İkinci sinyal jeneratörünün frekansı 100 KHz - 2 GHZ aralığında taranır ve alıcı çıkışında istenmeyen etkiler oluşturan frekanslar tesbit edilerek seviyeleri alıcı çıkışında 6 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir.
            7- 6 dB SINAD oranının elde edildiği RF sinyal seviyeleri ile 12 dB SINAD oranının elde edildiği seviye arasındaki dB olarak bulunan en küçük fark değeri alıcının istenmeyen alış bastırması olarak kaydedilir.

            II- Standart Değerler: İstenmeyen alış bastırması; deniz mobil, deniz el ve can telsizleri için minimum 70 dB olmalıdır.

            BLOKLAMA VEYA HASSASİYET BOZULMASI (BLOKİNG OR DESENSİTİATİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 40- Bloklama ve hassasiyet bozulması alıcı girişinde nominal frekanslı ve modülasyonla bir istenen RF sinyali mevcut iken, farklı frekanslardaki RF sinyallerinden kaynaklanan ve alıcı ses çıkış gücüde veya SINAD oranında genellikle azalmaya neden olan istenmeyen etkilerdir.

            I) Ölçme Yöntemi: Bloklama veya hassasiyet bozulması ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemlerl eyapılır.

            a) Deniz mobil ve deniz el telsizlerinin bloklama veya hassasiyet bozulması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet üç girişli bağlantı elemanı, suni anten ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçları birinci sinyal jeneratörüne, test edilecek alıcının giriş terminaline ve suni antene bağlanır.
            3- Birinci sinyal jeneratörü alıcının nominal frekansına ayarlanır ve 13 ncü maddede belirtilen standart tesbt modülasyonu ile modüle edilir.
            4- Birinci sinyal jeneratörünün RF seviyesi sofometrik filtre ve alıcı çıkış empedansına eşit rezistif bir yük üzerinden 36 ncı maddede belirtilen yöntemle alıcı çıkışında 20 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır. Ses ayarı kademeli ise ilk kademe seçilmelidir.
            5- Suni anten çıkarılarak yerine ikinci sinyal jeneratörü bağlanır.
            6- İkinci sinyal jeneratörü modülasyonsuz olacak ve frekansı alacı nominal frekansının 1 MHz üzerindeki 10 MHz’lik band içerisinde taranarak seviyesi alıcı çıkışında 14 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanarak kaydedilir. Aynı işlem alıcı nominal frekansının 1 MHz altındaki 10 MHz’lik band içerisinde de tekrar edilir.
            7- 14 dB SINAD oranının elde edildiği seviyelerden en küçük değerli olanı bloklama veya hassasiyet bozulması değeri olarak kaydedilir.

            b) Can telsizlerinin bloklama veya hassasiyet bozulması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır:

            1- Ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet üç girişli bağlanıt elemanı, suni anten ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçları birinci sinyal jeneratörüne, test edilecek alıcının giriş terminaline ve suni antene bağlanır.
            3- Birinci sinyal jeneratörü alıcının nominal frekansına ayarlanır ve 13 ncü maddede belirtilen standart test modülasyonu ile modüle edilir.
            4- Birinci sinyal jeneratörünün RF seviyesi alıcı çıkış empedansına eşit rezistif bir yük üzerinden 36 ncı maddede belirtilen yöntemle alıcı çıkışında 12 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır. Ses ayarı kademeli ise ilk kademe seçilir.
            5- Suni anten çıkarılarak yerine ikinci sinyal jeneratörü bağlanır.
            6- İkinci sinyal jeneratörü modülasyonsuz olacak ve frekansı alıcı nominal frekansının 1 MHz üzerindeki 10 MHz’lik band içerisinde taranarak seviyesi alıcı çıkışında 6 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir. Aynı işlem alıcı nominal frekansının 1 MHz altındaki 10 MHz’lik band içerisinde de tekrar edilir.
            7- 6 dB SINAD oranının elde edildiği seviyelerden en küçük değerleri olanı bloklama veya hassasiyet bozulmaıs değeri olarak kaydedilir.

            II- Standart Değerler: Tarama bandı içerisindeki herhangi bir frekans için alıcı bloklama veya hassasiyet bozulması 39 uncu maddede istenmeyen alışlar olarak tesbit edilen frekanslar hariç tutulmak şartıyla deniz mobil ve can telsizlerinde minimum 90 dBµV, deniz el telsizlerinde minimum 84 dBµV olmalıdır.

            ALICININ KANAL İÇİ BASTIRMASI (CO-CHANNEL REJECTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 41- Alıcının kanal için bastırması, nominal frekanstaki modülasyonlu iki RF sinyalinden, istenen RF sinyalini belirli bir değerden daha fazla seviye düşümü olmaksızın alabilme özelliğinin ölçüsüdür.

            I- Ölçme Yöntemi: Alıcının kanal için bastırması ölçümü, 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılır.

            a) Deniz mobil ve deniz el telsiz cihazlarının kanal içi bastırması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet üç girişli bağlantı elemanı, suni anten ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına istenen modülasyonlu sinyali üretecek birinci sinyal jeneratörü, test edilecek alıcının giriş terminali ve suni anten bağlanır.
            3- Birinci sinyal jeneratörü alıcının nominal kanal frekansına ayarlanır ve 13 ncü maddede belirtilen standart test modülasyonu ile modüle edilerek seviyesi, sofometrik filtre ve alıcı çıkış empedansına eşit rezistif bir yük üzerinden 36 ncı maddede belirtilen yöntemle alıcı çıkışında 20 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir.
            4- Suni anten çıkarılarak yerine nominal frekansıl ve istenmeyen modülasyonlu sinyali üretecek ikinci sinyal jeneratörü bağlanır ve ± 3 KHz’lik sapmada 400 Hz ile modüle edilir.
            5- İkinci sinyal jeneratörünün seviyesi, alıcı çıkışında 14 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanırve bu seviye kaydedilir.
            6- Ölçüm, ikinci sinyal jeneratörünün frekansı aynı modülasyon şartı altında alıcı nominal frekansından ± 1500 Hz ve ± 3000 Hz offset’li frekanslara ayarlanarak da tekrar edilir.
            7- 14 dB SINAD oranının elde edildiğ iseviyeler ile 20 dB SINAD oranının elde edildiği seviye arasındaki dB olarak fark değeri alıcının kanal içi bastırması olarak kaydedilir.

            b) Can telsizlerinin kanal içi bastırması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır:

            1- Ölçümde iki adet sinyal jeneratörü, bir adet üç girişli bağlantı elemanı, suni anten ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına istenen modülasyonlu sinyali üretecek birinci sinyal jeneratörü, test edilecek alıcının giriş terminali ve suni anten bağlanır.
            3- Birinci sinyal jeneratörü alıcının nominal kanal frekansına ayarlanır ve 13 ncü maddede belirtilen standart test modülasyonu ile modüle edilerek seviyesi alıcı çıkış empedansına eşit rezistif bir yük üzerinden 36 ncı maddede belirtilen yöntemle alıcı çıkışında 12 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir.
            4- Suni anten çıkarılarak yerin enominal frekansıl ve istenmeyen modülasyonlu sinyali üretecek ikinci sinyal jeneratörü bağlanır ve ± 2 KHz’lik sapmada 400 Hz ile modüle edilir.
            5- İkinci sinyal jeneratörünün seviyesi, alıcı çıkışında 6 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve bu seviye kaydedilir.
            6- Ölçüm ikinci sinyal jeneratörünün frekansı aynı modülasyon şartı altında alıcı nominal frekansından ± 1500 Hz ve ± 3000 Hz offset’li frekanslara ayarlanarak da tekrar edilir.
            7- 6 dB SINAD oranının elde edildiği seviyeler ile 12 dB SINAD oranının elde edildiği seviye arasındaki dB olarak fark değerleri alıcının kanal içi bastırması olarak kaydedilir.

            II- Standart Değerler: Alıcı kanal iç ibastırması; deniz mobil, deniz el ve can telsizlerinde - 8 dB ile 0 dB arasında olmalıdır.

            İÇ MODÜLASYON BASTIRMASI (İNTERMODULATİON RESPONSE REJECTİON)
            Madde 42- İç modülasyon bastırması alıcı nominal frekansı ile aralarında özel frekans ilişkisi bulunan iki veya daha fazla sayıda istenmeyen sinyal mevcut iken alıcının nominal frekanslı ve istenen modülasyonlu sinyali belli bir değerden daha fazla performans kaybına uğramaksızın alabilme özelliğidir.

            I- Ölçüme Yöntemi: İç modülasyon bastırması ölçümü, 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemlerle yapılır.

            a) Deniz mobil telsizlerinin iç müdolasyon bastırması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Ölçümde üç adet sinyal jeneratörü, bir adet dörtmlü bağlantı elemanı ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına test edilecek alıcı, istenen modülasyonlu sinyali üretmek için kullanılacak olar birinci sinyal jeneratörü ve suni antenler bağlanır. Alıcı çıkış terminal ide uygun rezistif yük ve sofometrik filtre üzerinden SINAD metreye bağlanır.
            3- Bağlantılarda, uygun empedanslı ve eşit uzunlukta koaksiyel kablolar kullanılır.
            4- Bu şartlar altında 36 ncı maddede belirtilen yöntemle 20 dB SINAD oranı için maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve bu seviye kaydedilir.
            5- İstenmeyen sinyalleri üretmek için kullanılacak ikinci sinyal jeneratörünün frekansı, modülasyonsuz durumda alıcı nominal frekansının 40 KHz üzerinde set edilir ve bu şartlar altında suni yüklerden her hangi biri çıkarılarak bağlantı elemanı üzerinden alıcı giriş terminaline uygulanır.
            6- Üçüncü sinyal jeneratörünün frekansı, alıcı nominal frekansının 100 KHz üzerinde set edilir ve ± 3 KHz frekansı sapmasında 400 Hz ile modüle edilerek bağlantı elemanının diğer ucundan alıcı giriş terminaline uygulanır.
            7- İkinci ve üçüncü sinyal jeneratörlerinin seviyeleri eşit olması kaydıyla alıcı çıkışında 14 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir.
            8- Yukarıdaki ölçümler, ikinci ve üçüncü sinyal jeneratörleri nominal kanal frekansının altında set edilerek de tekrar edilmelidir.
            9- İç Modülasyon bastırması 14 dB SINAD oranının elde edildiği RF seviyeleri ile 20 dB SINAD oranının elde edildiği RF seviyesi arasındaki dB olarak farktır.

            b) Can telsizlerinin iç müdolasyon bastırması ölçümü aşağıda belirtilen yöntemle yapılır:

            1- Ölçümde üç adet sinyal jeneratörü, bir adet dörtlü bağlantı elemanı ve SINAD metre kullanılır.
            2- Bağlantı elemanının uçlarına test edilecek alıcı, istenen modülasyonlu sinyali üretmek için kullanılacak olan birinci sinyal jeneratörü ve suni antenler bağlanır. Alıcı çıkış terminali de uygun bir rezistif yük üzerinden SINAD metreye bağlanır.
            3- Bağlantılarda, uygun empedanslı ve eşit uzunlukta koaksiyel kablolar kullanılır.
            4- Bu şartlar altında 36 ncı maddede belirtilen yöntemle 12 dB SINAD oranı için maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve bu seviye kaydedilir.
            5- İstenmeyen sinyalleri üretmek için kullanılacak ikinci sinyal jeneratörünün frekansı, modülasyonsuz durumdıa alıcı nominal frekansının 50 KHz üzerinde set edilir ve bu şartlar altında suni yüklerden her hangi biri çıkarılarak bağlantı elemanı üzerinden alıcı giriş terminaline uygulanır.
            6- Üçüncü sinyal jeneratörünün frekansı, alıcı nominal 1frekansının 100 KHz üzerinde set edilir ve ±3 KHz frekans sapmasında 400 Hz ile modüle edilerek bağlantı elemanının diğer ucundan alıcı giriş terminaline uygulanır.
            7- İkinci ve üçüncü sinyal jeneratörlerinin seviyeleri eşit olması kaydıyla alıcı çıkışında 6 dB SINAD oranı elde edilecek şekilde ayarlanır ve kaydedilir.
            8- Yukarıdaki ölçümler, ikinci ve üçüncü sinyal jeneratörleri nominal kanal frekansının altında set edilerek de tekrar edilir.
            9- İç Modülasyon bastırması 6 dB SINAD oranının elde edildiği RF seviyeleri ile 12 dB SINAD oranının elde edildiği RF seviyesi arasındaki dB olarak farktır.

            II- Standart Değerler: İç modülasyon bastırması deniz mobil ve can telsizleri için minimum 68 dB olmalıdır.

            ALICI GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (RECEİVER NOİSE AND HUM LEVEL), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERLERİ
            Madde 43- Alıcı gürültü seviyesi, cihazın güç kaynağı veya harici etkiler nedeni ile ses çıkış gücünde oluşan değişimin ölçüsüdür.

            a) Ölçme Yöntemi: Alıcı gürültü seviyesi ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Alıcı giriş terminaline 30 dBµV seviyeli standart giriş sinyali uygulanır.

            2- Alıcı çıkış terminali hoparlör empedansına eşit rezistif bir yük üzerinden rms voltmetreye bağlanır ve ses seviyesi cihazın üreticis itarafından belirtilen maksimum ses çıkış gücü elde edilecek şekilde ayarlanır.

            3- Bu şartlar altında ses çıkış seviyesi ölçülür ve kaydedilir.

            4- Alıcı giriş terminaline modülasyonsuz durumda nominal kanal frekanslı giriş sinyali uygulanır ve ses çıkış seviyesi yeniden ölçülerek kaydedilir.

            5- Modülasyonsuz durumda ölçülen ses çıkış seviyesi ile modülasyonlu durumda ölçülen ses çıkış seviyesi arasındaki dB olarak fark değeri alıcı gürültü seviyesi olarak kaydedilir.

            b) Standart Değerler: Alıcı gürültü seviyes ideniz mobil, deniz el ve can telsizleri için minimum - 40 dB olmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DUPLEKS ÇALIŞAN CİHAZLARIN ALICI PARAMETRELERİNİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE STANDART DEĞERLERİ

            İLAVE TEST VE ÖLÇÜMLER
            Madde 44- Dupleks çalışma için dizayn edilmiş mobil telsiz cihazlarına üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer alan verici ve alıcı ölçümlerine ilaveten, 45 ve 46 ncı maddelerde belirtilen alıcı test ve ölçümleri de uygulanır.

            EŞ ZAMANLI ALMA VE GÖNDERMEDE ALICI HASSASİYET BOZULMASI (RECEİVER DESENSİTİSATİON WİTH SİMULTANEOUS TRANSMİSSİON AND RECEPTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERİ
            Madde 45- Eş zamanlı alma ve göndermede alıcı hassasiyet bozulması, modülasyonlu ve izin verilen maksimum çıkış gücünde çalışan dupleks vericinin, alıcının maksimum kullanılabilir hassasiyetine yapmış olduğu olumsuz etkinin ölçüsüdür.

            a) Ölçme Yöntemi: Eş zamanlı alma ve göndermede alıcı hassasiyet bozulması ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında dupleks filtre üzerinden aşağıdaki yöntemle yapılır.

            1- Test edilecek cihazın anten konnektörü, yönlü kuplör üzerinden suni antene bağlanır ve kuplörün diğer girişinden 14 üncü maddede belirtilen standart giriş sinyali uygulanır.

            2- Verici RF çıkış gücünün maksimum konumunda çalıştırılır ve ±3 KHz frekansı sapmasında 400 Hz ile modüle edilir.

            3- Bu şartlar alıtnda 36 ncı maddede belirtilen yöntemle alıcının maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve kaydedilir.

            4- Verici kapatılarak yeniden alıcının maksimum kullanılabilir hassasiyet ölçümü yapılır ve kaydedilir.

            5- Eş zamanlı alma göndermede alıcı hassasiyet bozulması, verici çalışır durumda iken ölçülen hassasiyet seviyesi ile verici kapalı durumda ölçülen hassasiyet seviyesi arasındaki dB olarak farktır.

            b) Standart Değerler: Eş zamanlı alma göndermede alıcı hassasiyet bozulması, 36 ncı maddede belirtilen alıcı hassasiyeti standart değerlerini sağlamak koşuluyla maksimum 3 dB olmalıdır.

            EŞ ZAMANLI ALMA VE GÖNDERMEDE ALICI İSTENMEYEN ALIŞ BASTIRMASI (RECEİVER SPURİOUS RESPONSE REJECTİON), ÖLÇME YÖNTEMİ VE STANDART DEĞERİ
            Madde 46- İstenmeyen alış bastırması, alıcının çıkışında istenmeyen etkiler oluşturabilecek RF sinyallerin iönleyebilme özelliğidir.

            a) Ölçme Yöntemi: Alıcı istenmeyen alış bastırması ölçümü 7 nci maddede belirtilen normal test şartları altında aşağıda belirtilen yöntemle yapılır.

            1- Verici, RF çıkış gücünün maksimum konumunda ve modülasyonsuz olarak çalıştırılır.

            2- 39 uncu maddede belirtilen test düzeni ve ölçüm yöntemi uygulanır.

            b) Standart Değer: Eş zamanlı alma ve göndermede alıcının istenmeyen alış bastırması minimum 70 dB olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            TOLERANSLAR
            Madde 47- Bu yönetmelikte yer alan ölçümlere tablo 6’da verilen tolerans değerleri uygulanır.
 
Ölçülen Parametre Uygulanacak Tolerans (Max.)
RF < ± 1x10-7
RF çıkış gücü < ± 0.75 dB
Max. frekans sapması < ± % 5.0
Yan kanal gücü < ± 5.0 dB
İstenmeyen Yayınlar < ± 4.0 dB
İç modülasyon bastırması < ± 3.0 dB
Ses çıkış gücü < ± 0.5 dB
Alıcı genlik karakteristiği < ± 1.5 dB
Hassasiyet < ± 3.0 dB
Kanal içi bastırması < ± 4.0 dB
Yan kanal seçiciliği < ± 4.0 dB
İstenmeyen alış bastırması < ± 4.0 dB
Bloklama veya hassasiyet bozulması < ± 4.0 dB
İç modülasyon bastırması < ± 3.0 dB
Alıcı hassasiyet bozulması (Dupleks) < ± 0.5 dB

            Tablo 6: Tolerans uygulanacak parametreler ve maksimum tolerans değerleri

            YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
            Madde 48- Bu Yönetmelikte yer almayan test ve ölçüm yöntemleri ile standart değerlerde, ETSI standartları ile CCIR’ın tavsiyeleri esas alınır.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 49- Bu Yönetmelik 2813 Sayılı Telsiz Kanununun 4 üncü maddesinin (e) bendi ile 22 nci maddesi ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK
            Madde 50- 08/08/1984 tarihli ve 84/8389 sayılı Bakanlar Kurulu kararı il eyürürlüğe konulan Telsiz Çağrı Cihazları, Halk Bandı ve VHF Deniz Telsiz Cihazlarının Temel Standartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İdareden standartlara uygunluk belgesi ve ithal izni alınmış olanlardan; bu tarihe kadar ithal işlemi başlatılarak akreditifleri açılmış olanlarla, kamu kurum ve kurulşları ile sözleşme imzalanarak taahhüde bağlanmış olan cihazlara önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 51- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 52- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.