Sermaye Piyasası Mevzuatıı  
Resmi Gazete Tarihi:15.11.1990 Perşembe Sayı: 20696 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:30 Sahife:1396
Bakanlar Kurulun'dan: 
 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
   
            Ekli "Mal Bildirimde Bulunulması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
  
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER 

            AMAÇ 
            MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısı, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir. 

            HAKSIZ MAL EDİNME  
            MADDE 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR VE VERİLECEĞİ MERCİLER 

            MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR  
            MADDE 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulnmak zorundadırlar: 

            a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç), 

            b) Noterler, 

            c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 

            d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 

            e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),  

            f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri, 

            g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, 

            h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil). 

            EŞLERİN MAL BİLDİRİMİ  
            MADDE 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.  

            BİRDEN FAZLA MAL BİLDİRİMİ  
            MADDE 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. 

            Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildirimde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür. 

            MAL BİLDİRİMİNİN VERİLECEĞİ MERCİLER  
            MADDE 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır: 

            a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 

            b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler, 

            c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar, 

            d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı, 

            e) Noterler için Adalet Bakanlığı, 

            f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları, 

            g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı, 

            h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar, 

            i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci, 

            j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,  

            k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar, 

            l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 

            m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,  

            n) İl genel meclisi üyeleri için,ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı, 

            o) Mal bildirimi verecek son merciler için; kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci, 

            p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği, 

            r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü. 

            SORUMLULUK  
            MADDE 7 - 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler, mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAL BİLDİRİMLERİ 

            MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU  
            MADDE 8 - 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; 

            a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil), 

            b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki; 

            1- Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, 

            2- Hisse senedi ve tahvilleri, 

            3- Altın ve mücevheratı, 

            4- Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,  

            5- Hakları, 

            6- Alacakları, 

            7- Borçları, 

            8- Gelirleri, 

            Mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç, ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. 

            Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. 

            Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur. 

            MAL BİLDİRİMİNİN VERİLME ZAMANI  
            MADDE 9 - Mal bildirimlerinin; 

            a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, 

            b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde, 

            c) Seçimle gelinen görevlerde, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde, 

            d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, 

            e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, 

            f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlam tarihini izleyen bir ay içinde, 

            g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde, 

            verilmesi zorunludur. 

            (a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz. 

            EK MAL BİLDİRİMİ  
            MADDE 10 - 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır. 

            MAL BİLDİRİMİNİN YENİLENMESİ 
            MADDE 11 - 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılları 
n en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. 

            MAL BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI  
            MADDE 12 - İlgililer ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak duldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HEDİYE VE HİBELER 

            HEDİYE VE HİBE  
            MADDE 13 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. 

            Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 

            HEDİYE VE HİBE EŞYALARDA YAPILACAK İŞLEM  
            MADDE 14 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyrugunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından veriler hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde  olduğunu belirlemesi halinde; yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir. 

            Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir. 

            Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir. 

            Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir ve ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            MAL BİLDİRİMLERİNİN GİZLİLİĞİ  
            MADDE 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez. 

            BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU  
            MADDE 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile özel ve kamu kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. 

            SÜRESİNDE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA  
            MADDE 17 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. 

            İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay icinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

            Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar. 

            MAL BİLDİRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  
            MADDE 18 - Yeni ve ek bildimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır. 

            Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. 

            HUKUKİ DAYANAK  
            MADDE 19 - Bu Yönetmelik,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir. 

            YÜRÜRLÜK  
            MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME  
            MADDE 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MAL BİLDİRİMİ 
1.Soyadı, adı 2.Görevi veya niteliği 3.Kurum Sicil no. 
4.İş adresi 5.Ev adresi 6.Veriliş sebebi 
 
 

T 
A 
Ş 
 I 
N 
M 
A 
Z 
  
M 
A 
L 
L 
A 
R 
 I

7.Kime ait olduğu  8.Cinsi ve çe?idi  9.Bulunduğu yer ve adresi  10. Yüz ölçümü 11.Hisse mik. 12. Değeri TL.
           
           
           
           
           
         
           
           
           
A 
 Ş 
 I 
N 
 I 
R 
  

M 
A 
 L 
 L 
A 
R 
 I

13.Kime ait olduğu 14.Cinsi 15.Adedi 16.Değeri TL.
       
       
       
       
       
       
       
  
  

A 
L 
A 
C 
A 
K 
L 
A 
R 
I

17.Kime ait olduğu 18.Borçlunun soyadı, adı 19.Alacak mik. TL.  
 
 

H 
A 
K 
L 
A 
R 
I 

 

20.Kime ait Olduğu 21.Mahiyeti
         
         
         
         
         
         
  
 
 

B 
O 
R 
Ç 
L 
A 
R 
I 
 

22.Kime ait olduğu 23.Alacaklının soyadı, adı  24.Borç mik. TL. 25.Taksit mik. TL. 26.Alındığı tarih  27. Bildirim sahibinin imzası, tarih, pul
         
         
         
         
         
 

            FORMUN KULLANIMI 
            Bu form, 19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan mal bildiriminde bulunacak olanların kendileri ile karı ve kocalarının ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile alacak, hak ve borçlarını göstermek için kullanılır. 

            Beyanda bulunanın, taşınır malları, alacakları, hak ve borçlarının değer ve tutarları; kendilerine aylık ödenenlerin net aylığının beş katından, ödenmeyenlerin ise genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla ise beyan edilir. Bu halde taşınır mal, hak, alacak ve borçlar ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. 

            İlgili bölümlerdeki hanelerin yeterli olmaması halinde birden fazla bildirim formu kullanılır. 

            AÇIKLAMA 
            Aşağıda gösterilen rakamlar soru bilgi başlıklarına karşılıktır. İzahı gerekli görülmeyen bilgi başlıkları için açıklama yapılmamıştır. 

            6. Veriliş Sebebi 
            Bu bölüme, mal bildiriminin ilk defa, yenileme, ek, soruşturma veya kovuşturma sebeplerinden hangisine dayalı olarak verildiği yazılır. 

            TAŞINMAZ MALLAR 

            7.Kime ait olduğu 
            Bu bölüme, malın durumuna göre kendisine veya eşine veya velayeti altındaki çocuğuna ait olduğu yazılır. 
  
            8. Cinsi ve çeşidi 
            Bu bölüme bildiri sahibinin yurt içinde ve dışında bulunan bina, arsa, arazi ve madenlerle Medeni Kanun gereğince taşınmaz mal hükmünde bulunan ayni haklar yazılır. Binalarda (ahşap, Kargir, betonarme gibi), arazide (tarla, bahçe, zeytinlik, portakal bahçesi gibi), madenlerde (krom, bakır, zımpara gibi) çeşitli yazılır. 

            9. Bulundugu yer ve adresi 
            Taşınmaz malların bulundukları yer ve adres yazılır. 

            11. Hisse miktarı 
            Bildirim sahibinin veya karı ve kocası veya velayet altındaki çocuklar, taşınmaz malın tamamına sahip değillerse sahip oldukları hisse miktarı bu bölüme yazılır. 

            12. Değeri TL. 
            Eğer taşınmaz mal bir nisbet dahilinde ise, hissesi kadar aksi halde tamamının değeri TL. olarak yazılır. 
  
            TAŞINIR MALLAR 

            14. Cinsi 
            Bu bölüme taşınır malları kapsayan para, esham, tahvilat, altın ve mücevherat ile diğer mallar yazılır. 

            Para 
            Yabancı kağıt paralar, bunların bildirim tarihindeki borsa kıymetlerine göre Türk parası değeri ve cinsleri belirtilir. 

            Esham ve Tahvilat 
            Esham ve tahvilat çeşidine göre ve her çeşidin temsil ettiği kıymetlere göre ayrı ayrı yazılır. Yabancı esham ve tahvilatı da çeşitleri işaret edilmek suretiyle aynı şekilde yazılır. 

            Altın ve Mücevherat 
            Yabancı altın, külçe altın, altın ziynet eşyası ile her çeşit mücevherat çeşitleri (Reşat, beşibiryerde, cumhuriyet beşibiyerde, yüzlük altın, lira çeyreği, küpe, altın bilezik, elmas, elmas iğne, pırlanta küpe gibi) cinsleri yazılır. 

            Diğer mal 

            1. Motor, kayık, sandal gibi taşıt araçları 

            2. Kamyon, otomobil (hususi ve taksi), motorsiklet, araba gibi motorlu ve motorsuz kara taşıt araçları 

            3. Traktör, harman makinesi, pulluk gibi ziraat araç ve aletleri 

            4. Koyun, keçi, inek, öküz, manda, at gibi hayvanlar 

            5. Pul, silah ve diğer koleksiyonlar 

            6. Antika ve kıymetli tablo, vazo, gümüş sofra takımı eşyasını kapsayan taşınır malların cinsleri bu bölüme yazılır. 

            ALACAKLARI 

            18.Borçlunun soyadı, adı 
            Borçlunun soyadı, adı, varsa sigorta şirketinin adı da yazılır. 

            19. Alacak miktarı TL. 
            Borçludan alacağı miktar yazılır. 

            HAKLARI 

            21. Hakların mahiyeti 
            Bu bölüme taşınmaz mallara ait ayni haklar hariç olmak üzere taşınır mallara ait ihtira beratı, lameti-farika, telif hakkı gibi haklar yazılır. 

            BORÇLARI 

            23. Alacaklının soyadı, adı 
            Alacaklı kişinin soyadı, adı belirtilerek yazılır.