İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2002 Salı  Sayı: 24700 (Asıl) 

Devlet Bakanlığından;

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
             Madde 1- 6.10.2001 tarihli ve 24545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 28 nci maddesinin (A) bendinin (e/2) alt bendi, (f) alt bendi, (m) alt bendinin ilk cümlesi ile (n) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e/2) Diğer İllere İl Müdürü olarak atanabilmek için; merkezde Şube Müdürü veya en az bir yıl İl Müdür Yardımcısı veya en az iki yıl İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Kuruluş Müdürü veya taşrada Şube Müdürü olarak görev yapmış olmak,"

             "f) Şube Müdürü (merkez) kadrolarına atanabilmek için;

             En az bir yıl nüfusu 2.000.000'u aşan İllerde İl Müdür Yardımcısı veya en az iki yıl diğer İllerde İl Müdür Yardımcısı, taşra teşkilatında Şube Müdürü, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü veya Kuruluş Müdürü olarak görev yapmış olmak veya beş yılı merkez teşkilatında olmak üzere toplam 10 yıl Kurumda Sosyal Çalışmacı, Psikolog veya Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmış olmak; ana hizmet birimi Daire Başkanlıkları ile Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığındaki Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için, bu Daire Başkanlıklarına atanmada aranan eğitim şartını taşımak,

             Yapı İşleri Daire Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için aynı başkanlıkta en az üç yıl mühendis veya mimar olarak çalışmış olmak,"

             "m) Döner Sermaye Saymanı kadrosuna atanabilmek için;"

             "n) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

             Memur, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf olarak kurumda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla beş yıl hizmeti bulunmak,"

 

             Yürürlük

             Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             Madde 3-
Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.