İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2000 Çarşamba Sayı: 23966 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
            Madde 1- 13/11/1995 tarihli ve 22462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin değişik 48 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            İlköğretim 1-4 sınıfa devam edenlere           300
            İlköğretim 5-8 sınıfa devam edenlere           450
            Lise ve dengi okula devam edenlere           600
            Yüksek öğrenime devam edenlere               1000

            Madde 2- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Yürütür.